Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Avdeling administrasjon

Avdelingen bidrar til at Statens landbruksforvaltning har initiativrike, endringsdyktige og serviceinnstilte medarbeidere som sikrer brukerne effektive tjenester. Avdelingen har stabs- og støttefunksjoner, og er pådriver for gjennomføring av SLFs strategier.

Viktige arbeidsområder er drift og utvikling av IKT-systemer, økonomistyring, utvikling av personal- og lønnspolitikk, drøftinger og forhandlinger med organisasjonene, kompetanse- og organisasjonsutvikling og dokumentasjon.

Seksjon personal og organisasjon
Statens landbruksforvaltning skal være en attraktiv arbeidsplass som gir rom for utvikling, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. 

SLFs personal- og organisasjonspolitikk bidrar til et godt faglig og sosialt miljø. Viktige oppgaver er personal- og lønnspolitikk, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, leder- og ledelsesutvikling.  Seksjonen ivaretar forholdet til de tillitsvalgte og forvalter systemer og regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Seksjonen er også ansvarlig for drift av kantinen.

Seksjon økonomi og budsjett
Gjennom samarbeid med øvrige avdelinger sikrer seksjonen god økonomistyring i samsvar med gjeldende retningslinjer for økonomistyring i staten. Våre systemer og rutiner sikrer kravet til service, kvalitet og effektivitet.
 
Hovedoppgaver er regnskapsføring, plan- og budsjettering, rapportering, fondsforvaltning og lønnsutbetaling. SLF benytter Agresso økonomisystem, Agresso Lønn og Personal og Agresso Self Service. Seksjonen ansvaret for 9 ulike regnskaper som dekker statsregnskap, statlige fond og fond med ikke statlige midler. Gjennom vår lønnsfunksjon utbetales, ved siden av ordinær lønn, honorarer til takstmenn vedrørende erstatningsordningene og honorarer til styrer, råd og utvalg.
 
Service- og dokumentasjonssenter
Seksjonen yter service til eksterne og interne brukere innenfor et bredt spekter av tjenester, og har ansvaret for organisering og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon om SLFs virksomhet i henhold til regelverk for offentlige arkiver.   

Viktige oppgaver i seksjonen er drift og videreutvikling av SLFs arkiv, postmottak, sentralbord, drift av kontorlokalene og produksjon av trykksaker. Åpenhet og innsyn vektlegges i tråd med SLFs verdier.

Seksjon IKT og drift
Seksjonen styrer og koordinerer IKT-arbeidet i SLF og bidrar i samarbeid med de øvrige avdelingene til at vi leverer våre brukerrettede tjenester elektronisk.

SLF utnytter moderne teknologi i arbeidet med å lage mer effektive og bedre tjenester for våre brukere og vi har en høy utviklings- og endringstakt. SLF utfører lite utvikling selv, men er ansvarlige for oppfølging og kvalitetssikring av ulike eksterne aktører. Seksjonen dekker hele spekteret av IKT-tjenester fra strategi, styring av utviklingsporteføljen, koordinering av innkjøp, oppfølging av utviklings- og driftsleverandører, drift av nettverk og arbeidsstasjoner til interne og eksterne brukere.

Seksjonen koordinerer SLFs arbeid med offentlige anskaffelser og beredskap.