Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Avdeling landbruksproduksjon

Avdelingen skal bidra til å sikre ressursgrunnlaget for jordbruket, verdiskaping og et konkurransedyktig næringsliv. Avdelingen forvalter inntekts- og velferdsordninger med stor inntektsvirkning for primærprodusentene i landbruket, samt produksjonsregulerende tiltak for å sikre småskalastruktur i melkeproduksjon og kraftforbaserte produksjoner.

De viktigste ansvarsområdene er knyttet til utvikling og forvaltning av virkemidler innen arealtilskudd, husdyrtilskudd, pristilskudd, velferdsordninger, husdyrkonsesjon og kvoteordningen for melk.

Seksjon velferds- og pristilskudd
Seksjonen forvalter ordninger rettet mot næringsutøvernes velferd og utvikling av deres kompetanse. Oppgavene løses i stor grad i samarbeid med fylkesmenn og kommuner. Seksjonen har ansvaret for tilskudd til avløsning ved sykdom, landbruksvikarordning og tidligpensjon for jordbrukere. Seksjonen har også ansvar knyttet til Landbrukets HMS-tjeneste og Norsk Landbruksrådgiving, veterinære reiser og veterinær vakttjeneste, samt etter- og videreutdanning for bønder. Klagesaksbehandling etter vedtak hos fylkesmannen om midler til bygdeutvikling er lagt til seksjonen.

Seksjonen forvalter også ordninger som retter seg mot produsert mengde melk, kjøtt, ull, egg, grønnsaker, frukt, poteter og bær. Hovedtyngden av utbetalingene av tilskudd og innkreving av avgifter skjer via meierier og slakterier med flere. Seksjonen har ansvaret for distriktstilskudd for egg, fjørfeslakt, kjøtt og melk, grunntilskudd for kjøtt og geitmelk, tilskudd til ull, frakttilskudd kjøtt og egg, distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge, samt fruktlagertilskudd.

Videre har seksjonen ansvaret for SLF sin samlede innsats innen FoU. Dette innebærer bl.a. tilrettelegging og innstilling av saker for forskningsstyrene.

Seksjon direkte tilskudd
Seksjonen forvalter ordninger rettet mot stimulering av arealbruk og dyrehold. Dette er de dominerende tilskuddene i landbruket som således har stor inntektsvirkning og stor effekt på jordbruksdrift og bruksstruktur. Kommunene har vedtaksmyndighet og oppgavene løses derfor sammen med kommuner og fylkesmenn

Seksjonen har ansvaret for direkte tilskudd, deriblant tilskudd til husdyr, areal og kulturlandskapstilskuddet m.m.

Seksjon produksjonsregulering
Seksjonen forvalter produksjonsregulerende regelverk som skal sikre småskalastruktur i melkeproduksjon og kraftforbaserte produksjoner. Foruten å være nasjonal fagmyndighet er seksjonen også førstelinjemyndighet på melkekvoteområdet og klageinstans for husdyrkonsesjonssakene.

Seksjonen har ansvaret for kvoteordningen for melk og omfordeling av melkekvoter. Seksjonen er sekretariat for Klagenemnda for kvoteordningen for melk. Lov om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen er en del av seksjonens ansvarsområde.

Seksjon ekstern kontroll
Seksjonen gjennomfører kontroller for alle ordningene i SLF. Formålet er å se om vilkårene for tilskudd, rettigheter eller grunnlaget for avgifter er oppfylt. Kontrollene gjennomføres som stikkprøver hos tilskuddsmottakere, avgiftspliktige og rettighetsmottakere. Kontrolltiltakene er tilpasset krav i økonomireglementet samt aktuelle lover og forskrifter. De er risikobaserte og utvikles i takt med endrede forutsetninger og mål for SLF. Kontrollene skal bidra til å skape tillit hos oppdragsgiverne, brukerne og publikum.