Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Avdeling handel og industri

Avdelingen bidrar til å sikre en godt fungerende næringsmiddelindustri og et stabilt marked gjennom ordninger som gir avsetning for norske jordbruksråvarer til stabile priser. Et viktig element er et importvern som er i tråd med internasjonale rettigheter og plikter (WTO/EØS-avtalen).

De viktigste ansvarsområdene er sekretariatsfunksjonen for Omsetningsrådet, importvernet av landbruksvarer gjennom tolladministrering og tollkvoter, prisutjevningsordningen for melk, Tine-avtalen, ordningen med råvarepriskompensasjon (RÅK-ordningen) og ordningen for utenlands bearbeiding.

Markedsreguleringstiltak innenfor markedsordningene for melk, kjøtt, egg, grønt, poteter og korn er viktige for å sikre et stabilt marked for norske jordbruksvarer. Markedsovervåking og innhenting av priser på norske og utenlandske landbruksvarer er også en sentral oppgave for avdelingen.

Næringsmiddelindustri, importører og eksportører er viktige målgrupper for disse ordningene. Omsetningsrådet og Toll- og avgiftsdirektoratet er sentrale samarbeidspartnere.

Seksjon import
Gjennom rådgivning og forvaltning av importvernet skal seksjonen bidra til å stabilisere det norske markedet for landbruksvarer. Seksjonen har bl.a. ansvaret for tollreduksjoner, samt administrasjon og fordeling av importkvoter. Seksjonen bidrar i forhandlinger om nye frihandelsavtaler

Seksjon markeds- og prisutvikling
Seksjonen driver markedsovervåking nasjonalt og internasjonalt og rådgiving overfor Landbruks- og matdepartementet. Seksjonen har ansvaret for markedsovervåking på flere ledd i verdikjeden med vekt på nasjonal og internasjonal prisdannelse. Herunder er prisnoteringsansvaret for grøntsektoren og oppfølging av målprisuttaket i andre sektorer, samt innhenting av pris- og markedsinformasjon for bruk i forvaltning av tollvernet. Seksjonen har ansvaret for WTO-saker og beskyttelsestoll. I tillegg samles og registreres informasjon om markedet for landbruksvarer nasjonalt og internasjonalt.

Seksjon industriell bearbeiding og råvarepriskompensasjon
Gjennom rådgivning overfor politiske myndigheter og forvaltning av virkemidler skal seksjonen bidra til at norsk næringsmiddelindustri fungerer godt og kan benytte seg av de internasjonale rettigheter Norge har. Seksjonen har ansvaret for flere ordninger rettet mot næringsmiddelindustrien, bl.a. utenlands- og innenlands bearbeiding, råvarepriskompensasjon ved eksport og import, eksportstøtte på kjøtt (XRK), prisnedskrivning (PNS) til RÅK-industrien (bearbeidede landbruksvarer) og Konservesordningen.

Seksjon markedsregulering
Seksjonen forvalter innkreving av omsetningsavgift og markedsreguleringen for kjøtt, egg, pelsdyrskinn, korn, epler og poteter. Seksjonen har en koordinerende rolle for Omsetningsrådet. Videre administreres tilskuddsordningene for korn og mel i seksjonen.

Seksjon prisutjevning for melk
Seksjonen forvalter prisutjevningsordningen for melk (PU) og markedsreguleringen av melk. Viktige oppgaver innenfor PU er fastsetting av satser for avgifter og tilskudd basert på hva meieriene bruker melken til og forvaltning av en geografiutjevning av melkeprisen til bonde, justert for lokalisering. Seksjonen følger opp Tine-avtalen som skal sikre et administrativt og regnskapsmessig skille mellom Tine Råvare og Tine Industri. Hensikten med denne avtalen er å sikre meieriene lik pris på melk som råvare. Seksjonen er sekretariat for Omsetningsrådet for markedsreguleringen i melkesektoren.