Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Digitale tjenester

Her finner du lenker til alle Landbruksdirektoratets digitale tjenester.

Avløsning ved ferie og fritid, tilskudd
Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge.

Avløsning ved sykdom, tilskudd
Foretak som driver husdyrproduksjon, planteproduksjon på friland, produksjon i veksthus eller honningproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning dersom jordbrukeren blir syk, skal ha eller har fått barn eller har sykt barn. Privatpersoner som er etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn til avdød jordbruker kan søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet.

Bearbeidede jordbruksvarer (RÅK), tilskudd
Nettløsningen gjelder for importører som søker om tollnedsettelse på landbruksvarer, uttak og salg av tollkvoter og deltakelse på auksjon. De som produserer bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) kan melde inn resepter og søke om tilskudd her.

Bearbeidede jordbruksvarer (RÅK), tollnedsettelse
Nettløsningen gjelder for importører som søker om tollnedsettelse på landbruksvarer, uttak og salg av tollkvoter og deltakelse på auksjon. De som produserer bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer) kan melde inn resepter og søke om tilskudd her.

Drenering av jordbruksjord, tilskudd
Eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksjord og som drenerer dette arealet, kan søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. For planerte arealer kan du søke om tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Erstatning, landbruk
Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning her. Erstatning kan også gis for tap pga. offentlige pålegg og restriksjoner.

Erstatning, naturskade
Er du rammet av en naturulykke? Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Genressurstiltak, tilskudd
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær.

Importkvoter, auksjon
De fleste kvotene fordelt på auksjon. For å delta på auksjon må du registrere deg før fristen som blir kunngjort på våre nettsider i forkant av hver auksjon. Registreringen er gyldig ut kalenderåret.

Klima- og miljøprogammet (KMP), tilskudd nasjonale prosjekter
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter fra Klima- og miljøprogrammet.

Kompetanseutvikling i landbruket (KIL), utviklingsmidler
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til kompetanseutvikling i landbruket (KIL).

Kontonummer, endre
Registrering og endring av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet. Blant annet produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og naturskadeerstatning, blir utbetalt til dette bankkontonummeret.

Landbruksvikar, tilskudd
Avløserlag/landbrukstjenester som tilbyr landbruksvikar for sykdoms- og kriseavløsning til jordbruksforetak kan søke om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet (også kalt beredskapsavløsning).

Levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg, tilskudd
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Lokalforedlet melk, innrapportering
Rapporteringen gjelder for foredlingsforetak som mottar melk direkte fra produsent, benytter den til lokal foredling og omsetter produktene lokalt.

Melk, prisutjevning
Meieriselskap skal rapportere til Landbruksdirektoratet her. Prisutjevningsordningen for melk skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet.

Melkekvoter, leie
Kvoteordningen for melk skal tilpasse produksjonen av ku- og geitemelk til behovet i markedet. Alle søknader, eks. kjøp og utleie av melkekvote, skjer her.

Plantevern, tilskudd nasjonale prosjekter
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter for oppfølging av Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Produksjonstilskudd
Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket kan søke om produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og for produksjon av matpotet i Nord­Norge.

Regionalt miljøtilskudd (RMP)
Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Tilskuddet blir gitt til jordbruksforetak som tilfredsstiller vilkårene for regionale miljøtilskudd. Mer informasjon om regionale miljøprogram finner du på fylkesmannens nettsider.

Reindrift, melding
Skjemaet benyttes i forbindelse med innlevering av årlig melding om reindrift til fylkesmannen.

Siidandeler og tamreinlag, tilskudd
Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.

Skogfond og tømmeravvirkning, registrering
Kjøper av virke skal, ved første gangs tømmeromsetning, rapportere volumet og salgsverdien, samt hva som er innbetalt til Skogfond. Fondet er penger som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogfondskonto, administrasjon
Skogeieren kan her legge inn krav om utbetaling fra sin skogfondkonto for å dekke investeringer til skogkultivering. Skogfondet er penger som skogeieren plikter å sette av ved salg av tømmer og biobrensel.

Slakt, innrapportering
Rapporteringen gjelder for slakterier som rapporterer direkte til Landbruksdirektoratet.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), tilskudd
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Økologisk landbruk, tilskudd nasjonale prosjekter
Du må bruke søknadsskjemaet for å kunne søke om tilskudd til nasjonale prosjekter innen økologisk landbruk.