Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Dom i Høyesterett om boplikt og menneskerettigheter

Høyesterett har i dom 4. mars 2011 tatt stilling til om et pålegg om boplikt i en bestemt sak kom i konflikt med menneskerettighetene.

Saken gjaldt gyldigheten av et vedtak av Sogn og Fjordane fylkeslandbruksstyre om å avslå søknad om konsesjon til erverv av en landbrukseiendom i et tilfelle hvor konsesjonsplikt var blitt pålagt på grunn av mislighold av lovbestemt boplikt. Avslaget fra fylkeslandbruksstyret ble begrunnet med at erververen ikke ville bosette seg på eiendommen.

Saken ble avgjort etter reglene om boplikt slik de gjaldt før endringene 1. juli 2009.

Høyesterett uttaler om forholdet til menneskerettighetene:

  • "Jeg finner det klart at fylkeslandbruksstyrets vedtak om å avslå konsesjon ikke griper inn i de rettigheter som ØSK artikkel 6, 7 og 11 gir til arbeid, gode arbeidsvilkår og tilfredsstillende levestandard."
  • "Fylkeslandbruksstyrets vedtak representerer etter min oppfatning heller ikke noe inngrep i retten til fritt å velge bosted etter EMK protokoll 4 artikkel 2 eller SP artikkel 12."
  • "Etter EMK artikkel 8 har enhver rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Tilsvarende bestemmelser finnes i SP artikkel 17, jf. artikkel 23. Av samme grunn som boplikt som vilkår for å erverve fast eiendom ikke kan anses som et inngrep i retten til fritt å velge bosted, kan et slikt vilkår heller ikke anses som inngrep i retten til respekt for privatliv, familieliv og hjem."

Det ble heller ikke funnet at vedtaket var i strid med barnekonvensjonen artikkel 3, 5, 9, 16 og 27.

Om den såkalte Festersen-saken, EU-domstolens dom 25. januar 2007 i sak C-370/05, sier Høyesterett at "Det EU-domstolen sier, er at bestemmelser om boplikt "indskrænker" retten til å velge bosted. Det er imidlertid etter min mening ikke grunnlag for å forstå EU-domstolens uttalelse slik at den mener at et krav om boplikt som vilkår for å erverve fast eiendom representerer inngrep ("interference") i denne retten."

Staten fikk altså medhold i sine anførsler om at vedtaket ikke kommer i konflikt med menneskerettighetene. Fylkeslandbruksstyrets vedtak ble imidlertid kjent ugyldig av andre grunner.

EMK - Den europeiske menneskerettskonvensjon
ØSK - Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
SP - Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
Barnekonvensjonen - FNs konvensjon om barns rettigheter