Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Staten fikk medhold i bopliktssak

Staten har fått medhold i Oslo tingrett i en sak mot Pocos Investor AS om nedsatt konsesjonsgrense.

Pocos Investor AS kjøpte i 2007 en boligeiendom i Hol kommune. Hol kommune har forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Det vil si at man bare kan erverve boligeiendom i kommunen konsesjonsfritt ved å bekrefte at eiendommen skal brukes som helårsbolig av deg selv eller andre, eller at du er i nær familie med tidligere eier. Siden eiendommen ikke skulle brukes som helårsbolig, måtte Pocos Investor AS søke konsesjon. Det ble søkt om konsesjon til å få bruke eiendommen som fritidsbolig, men både Hol kommune og Fylkesmannen i Buskerud avslo søknaden.

Oslo tingrett ga staten medhold i at både forskriften og avslaget på konsesjon var gyldig. Retten måtte også vurdere om EØS-avtalen skulle anvendes i saken. EØS-avtalen inneholder regler om fri flyt av kapital, varer, tjenester og personer. Dersom avtalen skal brukes direkte i en sak, betyr det at domstolen også må vurdere saken ut fra rettspraksis fra EU-domstolen om prinsipper for lovlighet av lover og vedtak, og ikke bare ut fra norsk forvaltningsrett. Siden saken ikke inneholder et grenseoverskridende element, mente retten det var klart at EØS-avtalen ikke fikk direkte anvendelse i saken. Retten la videre til grunn at EØS-avtalen heller ikke hadde betydning for saken som tolkingsmoment.

Dommen ble avsagt 1. juni 2011 og kan ankes til Borgarting lagmannsrett.

 

Mer om temaet