Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nydyrking

Nydyrking av arealer til jordbruksformål kan bare skje etter plan som godkjennes av kommunen. Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord, herunder også gjenoppdyrking av jord som har ligget unytta i over 30 år.

Forskrift om nydyrking er foreslått endret og sendt på høring med høringsfrist 30.4.2010.

 • Om nydyrking

  Siste årene har det i Norge vært begrenset med nydyrking av arealer til jordbruksformål, i 2003 ble det behandlet færre enn en sak per kommune.

  Formålet med bestemmelser om godkjenning og plan er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Hensyn som vektlegges er miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Blant annet om det på arealet finnes sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne disse er.

  Det legges også vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger. Eksempelvis at med grunnlag i jordlovens § 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for foretaket og om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode løsninger.

  Godkjenning gis ikke til areal over 300 dekar med mindre tiltaket er konsekvensutredet. Det stilles også krav til vegetasjonssoner mot vassdrag.

  Forskrift om nydyrking regulerer området. Søknad om godkjenning sendes på eget skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og sendes kommunen. Klageinstans er fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret.

  • Skjemaer

   • LDIR-Nytt elektronisk søknadsskjema kommer 11. februar