Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til tømmerkaier

Tømmerstabel.

Om lag 22,4 millioner kroner er bevilget for tilskudd til tømmerkaier i statsbudsjettet 2014.

Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten fra SINTEF.

I fjor (2013) var tilsvarende bevilgning til tømmerkaier på 30 mill. kroner. Fra 2013 ble ordningen utvidet til også å gjelde etablerte skogstrøk på Sør- og Østlandet.

 • Søknadsprosedyre og behandling

  Det er de framtidige eierne av kaianleggene som, i samarbeid med skogbruket, kan søke om tilskudd til bygging av tømmerkaier og tilhørende terminaler. En hensiktsmessig kaistruktur langs kysten er et avgjørende grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt, som bidrag til positive sysselsettings- og verdiskapingseffekter. Statens landbruksforvaltning (SLF) vil behandle søknader etter innspill fra fylkesmannen og skognæringa.

  SLF vil behandle søknader i to trinn. Først som en kortfattet skisse, og deretter en fullstendig søknad for de som går videre etter skissebehandlingen. SLF vurdere hvilke kaiprosjekter som går videre til full søknad.

  I skissene er det ikke samme krav til omfang og nøyaktighet som i den fullstendige søknaden. Men det er uansett ønskelig at punktene nedenfor omtales i både skissene og eventuelt seinere søknad:

  • Eierforhold
  • Samarbeid
  • Tømmervolumer
  • Tømmertransport
  • Adkomst og lagermuligheter
  • Dybdeforhold og tekniske krav
  • Kostnadsanslag og finansieringsplan
  • Drifts- og vedlikeholdsansvar
  • Bruksrettigheter for skogbruket

  (Du finner mer deltaljer rundt hvert punkt i fanen nederst)

  Av hensyn til tidsrammen for bevilgningen er det er ønskelig med byggestart i løpet av 2014. Dette av hensyn til at prosjektet må være ferdiggodkjent innen november 2016 slik at tilskuddet kan utbetales innen utgangen av 2016.

  Det er ønskelig med en god forankring av aktuelle kaiprosjekter for skogbruket. Ta gjerne kontakt med skogansvarlig hos Fylkesmannen eller Helge Kårstad, tlf. 480 20 261, i kai-prosjektet for kystskogbruket for å drøfte aktuelle utbyggingsprosjekt.

 • Tilskuddssatser

  Tilskuddsandel vil vurderes individuelt for det enkelte prosjekt, og kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel. Avgjørende ved fastsettelse av tilskuddsnivå vil være hvor store tømmervolum som skal skipes ut fra kaianlegget, og hvor godt anlegget kan fungere som utskipingspunkt for tilgrensende områder.

 • Søknadsfrister

   - Frist for å sende inn full søknad for de fire prioriterte prosjektskissene : 15. august 2014.

  Skisser sendes til SLF:

  Epost: postmottak@slf.dep.no

  Postadresse:

  Statens landbruksforvaltning

  Postboks 8140 Dep
  0033 Oslo.

  Kontaktperson hos SLF: Torleif Terum, Seksjon skog og kulturlandskap 

 • Mer om punktene i skisser/søknader

  Nedenfor ser du en nærmere beskrivelse av punktene i skissene/søknadene:

  Eierforholdet til kaianlegget er viktig å få fram, både før og etter utbygging. Det er eier av kaien som skal søke om tilskudd og som vil være ansvarlig for at tilskuddet brukes i samsvar med vilkårene. Ulike eierforhold må ikke bli en begrensende faktor i forhold til adgang og bruk for skogeiere som sokner til kaien.

  Tømmervolumene som vil bli ekspedert fra kaien, for eksempel i kommende 25 års periode, vil være en viktig opplysning for å prioritere mellom prosjekter og bestemme tilskuddets størrelse. Disse vurderingene bør begrunnes i en beskrivelse av de skogområdene og tømmerressursene kaien dekker og hvordan tilgjengeligheten er til disse skogressursene.

  Tømmertransport og veistandard på det offentlige veinettet i kaianleggets tilførselsområde, skogsveistandard og –dekning samt forholdene for terrengtransport bør beskrives. Hvis det må gjennomføres utbygging av skogsveier og eventuelt utbedring av offentlige veier for å få tilgang til tømmerressursene, bør det gjøres et anslag på omfanget av denne utbyggingen og hvilke tømmerressurser dette berører.

  Adkomsten og lagermulighetene på kaien må beskrives. For eksempel om tømmeret kan kjøres helt fram til kaifront og hvor mye og hvor lenge tømmeret kan lagres. Dersom forhold ved kaien skaper begrensninger for tømmertransporten må dette komme fram. Det gunstigste er å kjøre tømmeret fram til kaifront og lagre det midlertidig der til båten ankommer, men dette betinger at tømmerlageret kan legge beslag på kaifronten, eller deler av kaifronten, for en periode. Alternativt om lagerplass for tømmer ligger i umiddelbar nærhet til kaien.

  Dybdeforhold og tekniske krav til kaianlegget beskrives. Her er blant annet kaifrontens lengde et viktig punkt for skogbruket. Dybden bør, etter utbygging, være minst 8 meter ved laveste tidevannstand.

  Samarbeid med andre aktører beskrives dersom det er aktuelt. Skogbruket er tjent med å samarbeide med andre for å realisere den ønskede kaiutbyggingen. Det vil derfor være positivt om aktører fra andre næringer deltar i kaiutbyggingen samtidig som skogbrukets behov ivaretas. I søknaden må det komme fram hvem som deltar i kaiutbyggingen og hvordan ansvar og kostnader fordeles mellom deltakerne. Ved prioritering mellom prosjekter vil samarbeidsprosjekter bli vektlagt positivt.

  Kostnadsanslag, som med rimelig nøyaktighet gir et reelt nivå på utbyggingskostnaden, må foreligge.

  Finansieringsplan må vise hvordan kostnadsanslaget fordeles på de enkelte deltakerne og hvem som skal bidra med hvilke andeler for å finansiere kostnadsanslaget.

  Drift- og vedlikeholdsansvaret for kaien beskrives. Det er viktig at det er klare ansvarsforhold for hvordan kaien skal driftes og vedlikeholdes og hvordan dette er tenkt finansiert.

  Rettigheter skogbruket har til bruk av kaianlegg og lagerplass må foreligge i et utkast til avtale eller erklæring. Alle aktuelle aktører innen skogbruksnæringen må sikres rettigheter til bruk. Avtalen/erklæringen bør ha en varighet på minimum 25 år. I avtalen bør det beskrives frister for å melde inn behov, og eventuelt for hvor lang tid skogbruket kan legge beslag på kaifronten. Eventuelle retningslinjer på brukssatser for deltakerne i utbyggingen kan også være et punkt i avtalen/erklæringen.