Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ungskogpleie

Ungskogpleie

I ungskogpleien har man fokus på fremtidstrærne dvs. de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier. Etter hvert som trærne vokser, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Dette gjelder både om du satser på naturlig foryngelse eller planting. Ved ungskogpleie rydder man plass til fremtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. På den måten unngår man at fremtidstrærne skades eller hemmes og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke

Ungskogpleien er avgjørende for hvilke muligheter man har til å påvirke kvalitet og stabilitet ved fremtidig skogbehandling. Ved å gi fremtidstrærne plass til å utvikle krone og rotsystem på et tidlig stadium, får man god stabilitet. Dette minsker risiko for vindfall, spesielt om man planlegger å tynne bestandet i fremtiden.

 • Når og hvor bør man gjennomføre ungskogpleie

  Ungskogpleie kan utføres en til tre ganger, normalt når trærne er mellom 1 og 4 meter høye. Antall inngrep er avhengig av hvor fort konkurrerende vegetasjon vokser. Kostnadene ved ungskogpleie bestemmes i stor grad av treantall og trehøyde. Det kan derfor ofte være rimeligere å gjøre to inngrep, enn ett sent inngrep. Skogbrukets kursinstitutt (Skogkurs) har laget en veileder om ungskogpleie som kan hjelpe deg å ta de riktige avgjørelsene i din skog. Ønsker du å gjennomføre ungskogpleien selv, arrangerer Skogkurs opplæring i ungskogpleie, sjekk kurskalenderen her.

  Skogbruksplanen er et godt verktøy når du skal identifisere arealer med behov for ungskogpleie. Bestand i hogstklasse 2 (klassifisering av ungskog) er mest aktuelle. Har du en eldre skogbruksplan bør du også vurdere arealer i hogstklasse 1 (skogsmark under forynging). Mangler du, eller har du en utdatert skogbruksplan, ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen din for å få vite når neste skogbruksplanprosjekt gjennomføres.

 • Flerbrukshensyn ved ungskogpleie

  Flerbrukshensyn ved ungskogpleie

  I ungskogpleien gjør man valg som er avgjørende for hvilke egenskaper fremtidsbestandet får for skogbruksformål. I tillegg kan valgene du tar få konsekvenser for bruk av skogen til rekreasjonsformål og for skogen som livsmiljø for arter. Det er derfor viktig å ta hensyn til flere bruksområder og formål i ungskogpleien.

  Treslagsfordeling

  For det biologiske mangfoldet i skog er det viktig med variasjon i treslag. I henhold til forskrift om berekraftig skogbruk skal man tilstrebe en løvskogsandel på minimum 10 %.

  I tillegg til krav til andel lauvskog setter skogsertifiseringen krav til at treslagssammensetningen skal tilpasses voksestedets egenskaper. Dette betyr at man må vurdere om det skal legges til rette for egne lauvtrebestand, lauvtrær i grupper og som enkeltrær. Der forholdene ligger til rette for det skal det også tilstrebes en blanding av gran og furu.

  Innslag av spredte løvtrær i barskogen kan gi dårligere stabilitet, ved at det dannes lommer som vinden kan ta tak i. Når barskogen blir eldre kan løvskogen også fort bli utkonkurrert. Av hensyn til stabilitet i bestandet og ulik vekstrytme mellom treslag, kan det derfor være hensiktsmessig å la løvskogen stå i grupper eller egne bestand. Blanding av furu i grandominerte bestand gir bedre stabilitet enn i rene granbestand.

  Kantsoner

  Kantsonene har en viktig funksjon som skjul, og korridorer for mange arter og er derfor spesielt viktige. I etablerte kantsoner skal det normalt ikke utføres ungskogpleie, her skal kantsonen få utvikle seg mest mulig naturlig. I henhold til sertifisering og lovverk skal man ved skogbehandlingen ta vare på og/eller utvikle en flersjiktet kantsone mot myrer, vann og vassdrag og kulturlandskap. Med flersjiktet kantsone menes trær og busker i forskjellige høydesjikt. For å utvikle en flersjiktet kantsone kan man sette igjen løvskog i ungskogpleien.

  Friluftsliv – rydd opp langs stier

  Både sertifisering og lovverk tilsier at det skal ryddes langs stier og skiløyper ved skogbrukstiltak som ungskogpleie. Med stier menes de som er merket, fremgår av kartserien N 50, har tilsvarende bruk eller fremstår tydelige i terrenget.

  For mer informasjon om regelverket se aktuelle kravpunkt etter Norsk PEFC- Skogstandard og forskrift om berekraftig skogbruk .

 • Hvordan finansiere ungskogpleien

  Bruk skogfond med skattefordel

  Du kan bruke avsatte skogfondsmidler til ungskogpleie. Få mer informasjon om hvordan skogfondet kan tas i bruk og gi fordeler under temaet skogfond (følg lenke i høyremarg), eller på nettsiden www.skogfond.no.

  Sjekk om du kan få tilskudd
  Din kommune kan disponere tilskudd til ungskogpleie, for å stimulere til utvikling av kvalitetsskog, etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 4.

  Tilskuddssatser og vilkår kan variere mellom kommuner. Kontakt landbrukskontoret i din kommune for å få mer informasjon om tilskudd som er aktuelle for deg og din virksomhet