Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Renter av skogfond

Sopp (Copyright: SLF)

Rentemidlene kan gis som tilskudd til næringsmessige allmennyttige tiltak i skogbruket.

 • Generelt om rentemidlene

  Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Landbruksdirektoratet har ansvaret for forvaltningen av rentene.

  Rentemidlene kan i henhold til forskrift om skogfond o.a., kap. 4. renter av skogfond brukes til næringsmessige fellestiltak i skogbruket og kan gis som tilskudd. De hovedområdene som det først og fremst kan gis tilskudd til er:

  • Materiell og felleskostnader i forbindelse med informasjon til skogeier, skoler, allmenheten med videre.
  • Organisasjoner og institusjoner som fremmer interessen for eller utviklinga av skogbruk. Det gis ikke driftstilskudd.
  • Felleskostnadene i forbindelse med skogbruksplanlegging/takster.

  Bruken av rentene blir fordelt mellom kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå ("sentralt inntrukne rentemidler"). Det blir hvert år utarbeidet budsjett for bruken av rentemidlene for det enkelte forvaltningsorgan. Når budsjettet er godkjent av overordnet myndighet kan forvaltningsorganet bruke rentemidlene i samsvar med dette.

 • Søk om nasjonale rentemidler

  Fristen for å søke om midler for 2014 var 15. juni.

  Det er 17 søkere og det er søkt om tilskudd for totalt i underkant av 7,7 millioner kroner. Disponible midler som kan deles ut som tilskudd er 4,4 millioner kroner.

  Behandlingen vil ta noe tid, og svar på søknadene vil først foreligge etter sommeren.


   

  SLF forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene vi forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme.

  Kriterier for tilskudd

  Søknader vil bli prioritert etter følgende kriterier:

  1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket.
  2. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.
  3. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid. 

   

  For utfyllende regler for hvilke tiltak som kan motta tilskudd se  § 14 i forskrift om skogfond o.a.

  Søknader som gjelder prosjektorienterte tiltak vil bli prioritert fremfor faste aktiviteter av driftsmessig karakter.

  Det legges vekt på at søkeren stiller med en viss egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er minimum10 % - 30 %. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel.

  Tilskudd tildeles til et begrenset antall søkere blant dem som oppfyller kriteriene, det vil si at ingen har krav på tilskudd selv om kriteriene er oppfylt. Aktuelle søkere kan være organisasjoner som arbeider med prosjekter som kan være relevante i forhold til kriteriene ovenfor.

  Tilskudd fastsettes ved en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag i forhold til de ovenstående kriterier (rundsumtilskudd).

  Hvordan søke

  Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  1. en kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket
  2. fremdriftsplan og milepæler
  3. kostnadsoverslag og finansieringsplan
  4. søknadsbeløp
  5. prosjektorganisering
  6. plan for rapportering og formidling av resultatene 

   

  SLF kan be om utfyllende opplysninger.

  Søkerne bes sette seg inn i de fullstendige vilkårene, se  Tildeling av tilskudd fra rentemidler av skogfond til bruk på nasjonalt nivå.

   

  Søknaden sendes til:

  Statens landbruksforvaltning
  Postboks 8140 Dep
  0033 Oslo

  e-post:  postmottak@slf.dep.no

 • Rentemiddelutvalget

  Rentemiddelutvalgets (rådgivende utvalg for bruken av de sentralt inntrukne rentemidlene¹ og prinsipielle saker knyttet til forvaltningen av rentemidler) oppgave er ut i fra et næringsaspekt å komme med innspill og råd til LAndbruksdirektoratet vedrørende forvaltning av rentemidlene av skogfond.

  Medlemmene i utvalget er utnevnt for perioden 01.01.2014 – 31.12.2015.

  • Gudbrand Kvaal (leder) (vara: Nils Bøhn) begge Norges skogeierforbund
  • Erling Bergsaker (nestleder) (vara: Gaute Nøkleholm) begge Norskog
  • Berit Sanness, Mjøsen Skog
  • Trond Rian, Innherred samkommune (vara: Ole Arne Hagen, Stor-Elvdal kommune)
  • Astrid Aass, Fylkesmannen i Buskerud (vara: Una Glende Janson, Fylkesmannen i Vest-Agder)

  Landbruks- og matdepartementet har observatørstatus.

  Statens landbruksforvaltning har sekretariatet.

  ¹ Rentemidler til bruk på nasjonalt nivå