Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kilder til Miljøinformasjon i skog

Er du sertifisert gjennom skogbrukets sertifiseringsorninger er du pliktig å sjekke ut miljødatabaser før hogst og andre skogbrukstiltak. Dette må du gjøre for å sjekke om det berører nøkkelbiotoper nasjonalt viktige naturtyper, utvalgte naturtyper etter naturmangfoldsloven, forekomst av truede arter og kulturminner. Under finner du en oversikt over aktuelle databaser.

*