Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøtiltak

Det gjennomføres i dag en rekke miljøtiltak i skogbruket, fra å bevare biologisk viktige områder, til aktiv skjøtsel for å utvikle livsmiljøer for arter knyttet til skjøttet skog, og gjensetting av nøkkelelementer ved hogst, som kantsoner og livsløpstrær .

Gjennom forskrift for bærekraftig skogbruk og skognæringens egne miljøsertifisering stilles det krav til miljøhensyn og gjennomføring av miljøtiltak i skogbruket.

Der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.