Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Resultat- og foryngelseskontroll

For at skogpolitikken skal legges opp på en slik måte at Norges skogressurser forvaltes på en bærekraftig måte er det nødvendig å kontrollere hvordan virkemidlene i skogbruket fungerer og samtidig gi forvaltningen gode verktøy for å følge opp skogpolitiske målsetninger.

Foryngelseskontrollen er et verktøy kommunen bruker for å følge opp foryngelsesbestemmelsene i skogbruksloven og berekraftforskriften.

Resultatkontroll skogbruk og miljø er et opplegg for å fange opp effektene av skogpolitikken. Her kontrollerer vi om de virkemidlene vi har i dag sørger for en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

 • Foryngelseskontroll

  Tilfredsstillende foryngelse etter hogst er en nødvendig del av et langsiktig og bærekraftig skogbruk. Skogeieren er gjennom skogbruksloven pålagt å sørge for dette. På direkte oppdrag fra statsråd Lars Peder Brekk sommeren 2010, videreføres den systematiske oppfølging og kontroll av foryngelsesplikten.

  Kommunen som skogbruksmyndighet har ansvar for å håndheve foryngelsesplikten. Målet med oppfølgingen er å avdekke om planting er gjennomført der hogstform og feltets beskaffenhet tilsier at planting bør velges som foryngelsesmetode, og at felt som er anlagt for naturlig foryngelse er tilfredsstillende tilrettelagt for dette. Prosesser og rutiner for slik oppfølging er her skissert, herunder også sanksjoner og tvangstiltak som kommunen kan bruke dersom skogeier ikke selv følger opp sin foryngelsesplikt. Det understrekes at hovedmålet er å skape økt aktivitet, noe som først og fremst oppnås gjennom direkte kontakt og påminning.

  Se resultatene fra foryngelseskontrollen i 2013 her

  Prosess og veiledning

  Prosess og veiledning til de som skal gjennomføre kontroll og håndhevelse av foryngelsesbestemmelse i forskrift om bærekraftig skogbruk. Denne prosessen har til hensikt til å vise hvordan man skal gå frem for å identifisere eventuelle avvik, gjennomføre kontroll, og dokumentere eventuelle brudd på foryngelsesbestemmelsene i bærekraftforskriften.

  Se hele prosessen og veiledningen her.

 • Resultatkontroll skogbruk og miljø

  Som et ledd i oppfølgingen av skogpolitikken har Landbruks- og matdepartementet (LMD) lagt vekt på å etablere gode systemer for styring, overvåking og resultatkontroll. Resultatkontroll for skogbruk og miljø er et opplegg for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogene forvaltes på en bærekraftig måte.

  Kontrollen omfatter foryngelsesfelt, ferdigstilte skogsveier og ferdigstilte skogbruksplanprosjekter.

  Opplegget skal gi en status på nasjonalt nivå, og være grunnlag for å vurdere om regelverk og virkemidler i skogpolitikken fungerer etter hensikten. De miljømål aktivitetene skal kontrolleres opp mot, er de bestemmelser som er gitt i regelverket, blant annet i forskrift om bærekraftig skogbruk, for å ivareta hensynet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv. Opplegget gir et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad det blir tatt hensyn til miljøverdier ved ulike skogbrukstiltak. Videre vil resultatene gi en indikasjon på i hvilken grad investeringene i etablering av ny skog etter hogst er tilstrekkelig for å oppfylle målene i lovverket.