Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Foryngelse og skogskjøtsel

Granplanter

God skogskjøtsel er en forutsetning for å sikre et bærekraftig skogbruk. Skjøtselen skal legge grunnlag for en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer.

Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte fremtidas utfordringer, samtidig som skogens flersidige funksjoner og skogens miljøverdier ivaretas.

Valg av foryngelsesmetode er en grunnleggende del av skogskjøtselen. Sammen med gode foryngelsesrutiner, riktig plantetall og hensiktsmessig ungskogpleie legges grunnlaget for langsiktig og bærekraftig skogproduksjon.

 • Plantekontroll

  Tilfredsstillende foryngelse etter hogst er en nødvendig del av et langsiktig og bærekraftig skogbruk. Skogeieren er gjennom skogbruksloven pålagt å sørge for dette. På direkte oppdrag fra statsråd Lars Peder Brekk sommeren 2010, videreføres den systematiske oppfølging og kontroll av foryngelsesplikten.

  Kommunen som skogbruksmyndighet har ansvar for å håndheve foryngelsesplikten. Målet med oppfølgingen er å avdekke om planting er gjennomført der hogstform og feltets beskaffenhet tilsier at planting bør velges som foryngelsesmetode, og at felt som er anlagt for naturlig foryngelse er tilfredsstillende tilrettelagt for dette. Prosesser og rutiner for slik oppfølging er her skissert, herunder også sanksjoner og tvangstiltak som kommunen kan bruke dersom skogeier ikke selv følger opp sin foryngelsesplikt. Det understrekes at hovedmålet er å skape økt aktivitet, noe som først og fremst oppnås gjennom direkte kontakt og påminning.

  Prosess og veiledning

  Prosess og veiledning til de som skal gjennomføre kontroll og håndhevelse av foryngelsesbestemmelse i forskrift om bærekraftig skogbruk. Denne prosessen har til hensikt til å vise hvordan man skal gå frem for å identifisere eventuelle avvik, gjennomføre kontroll, og dokumentere eventuelle brudd på foryngelsesbestemmelsene i bærekraftforskriften.

  Se hele prosessen og veiledningen her.

  • Skjemaer

   • SLF-Brevmal 1 til skogeier om plantekontroll

    Bokmål:
    Dokument ikon
   • SLF-Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt

    Bokmål:
    Dokument ikon
   • SLF-Purrebrev foryngelsetiltak

    Bokmål:
    Dokument ikon
   • SLF-Brevmal 2 til skogeier om pålegg om tiltak etter foryngelsesfeltkontroll

    Bokmål:
    Dokument ikon
   • SLF-Kontrollskjema for håndhevelse av foryngelsesbestemmelsene

    Bokmål:
    Dokument ikon
   • SLF-Veiledning kontrollskjema for plantekontroll

    Bokmål:
    Dokument ikon
  • Annet

 • Resultatkontroll skog og miljø

  Som et ledd i oppfølgingen av skogpolitikken har Landbruks- og matdepartementet (LMD) lagt vekt på å etablere gode systemer for styring, overvåking og resultatkontroll. Resultatkontroll for skogbruk og miljø er et opplegg for å fange opp effektene av skogpolitikken slik at skogene forvaltes på en bærekraftig måte.

  Kontrollen omfatter foryngelsesfelt, ferdigstilte skogsveier og ferdigstilte skogbruksplanprosjekter.

  Opplegget skal gi en status på nasjonalt nivå, og være grunnlag for å vurdere om regelverk og virkemidler i skogpolitikken fungerer etter hensikten. De miljømål aktivitetene skal kontrolleres opp mot, er de bestemmelser som er gitt i regelverket, blant annet i forskrift om bærekraftig skogbruk, for å ivareta hensynet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap og friluftsliv. Opplegget gir et godt grunnlag for å vurdere i hvilken grad det blir tatt hensyn til miljøverdier ved ulike skogbrukstiltak. Videre vil resultatene gi en indikasjon på i hvilken grad investeringene i etablering av ny skog etter hogst er tilstrekkelig for å oppfylle målene i lovverket.

  • Skjemaer

   • SLF-912Resultatkontroll foryngelsesfelt

    Bokmål:
    PDF ikon
   • SLF-Veiledning resultatkontroll 912B

    Bokmål:
    PDF ikon
  • Annet