Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd stimulerer verdiskaping og miljøarbeid i skogen

I 2010 ble det utbetalt 143 mill kroner i tilskudd til skogbruksplanlegging og nærings- og miljøtiltak i skogen. Tilskuddene har som formål å sikre verdiskaping i skogbruket samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Du kan nå følge statistikken for disse ordningene på våre nettsider.

Utbetalt tilskudd til NMSK og skogbruksplanlegging 2004-2010 (Copyright: SLF)

SLF har lagt ut ny statistikk som viser tilskudd i skogbruket knyttet til to ordninger; tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. Her kan du se hvordan tilskudd fordeler seg geografisk og på ulike tiltak gjennom de siste syv årene. Statistikken vil bli oppdatert årlig.

Flere tall på statistikksiden for skogbruk

Sikrer verdiskaping for nye generasjoner
De nærings- og miljøtiltakene (NMSK) det gis mest tilskudd til er skogsveier og skogkultur. I 2010 utgjorde skogsveier 44 prosent, og skogkultur 40 prosent, til sammen 84 prosent av tilskuddene, noe som utgjør 103,5 mill kroner. Skogkultur i denne sammenheng er i all hovedsak planting og rydding i ungskog (ungskogpleie). Dette er viktig både for optimalt opptak av CO2 og for kvaliteten og ressursoppbygging av fremtidsskogen.

Nærings- og miljøtilskudd fordelt på tiltak 2010 Foto: SLF Viktige biotoper blir stående
Tilskudd til miljøtiltak i skog som gis innenfor ordningen NMSK, er i hovedsak en kompensasjon til skogeiere som av miljøhensyn lar deler av skogen med viktige biologiske verdier stå urørt. Det er satt et tak på disse miljøutbetalingene slik at tilskuddene kun dekker deler av tapet. Mesteparten miljøtiltakene i skogbruket gjennomfører skogeierne uten tilskudd.

Nord-Trøndelag og Oppland utbetalte mest NMSK-tilskudd i 2010 med henholdsvis 12,8 og 12,2 mill. kr, etterfulgt av Hedmark og Sør-Trøndelag med hhv. 10,9 og 10 mill kr.

Miljøregistrering må gjøres før hogst
I 2010 utbetalte SLF totalt 21 mill kroner i tilskudd til skogeiere for skogbruksplan med miljøregistreringer. Arbeidet og organiseringen rundt skogbruksplanlegging med miljøregistreringer er selve motoren i miljøregistreringene i skog (MiS), og de miljøtiltakene skogeierne gjennomfører i samspill med offentlig forvaltning og regelverk. Før markedet kjøper tømmer og trelast, stiller de krav om at skogeierne kan dokumentere at det tas hensyn til de viktige biotopene og livsmiljøene som kartlegges gjennom MiS.

I 2010 var det størst utbetaling til skogbruksplan/miljøregistrering i Hedmark med 8,1 mill kr, etterfulgt av Telemark og Oslo/Akershus med hhv 5 mill kr og 3,6 mill kr. Utbetalingene til skogbruksplanlegging varierer mellom fylkene fra år til år, ettersom dette arbeidet gjerne organiseres ved at takstprosjektene startes og avsluttes i en og en kommune inntil hele fylket er kartlagt.

Fakta om tilskuddsordningene for skogbruket
Statens landbruksforvaltning (SLF) er nasjonal fagmyndighet på skog. Dette innebærer blant annet forvaltning av tilskudd. I tillegg til tilskudd til skogbruksplanlegging og nærings- og miljøtiltak i skogen, gis tilskudd til utviklingsprosjekter langs Kyst-Norge, uttak av skogsflis til brensel samt forskning og utvikling. I 2010 forvaltet SLF totalt 192 mill kr i tilskudd til skogbruket.

 

 

Kontaktperson

Mer om temaet