Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Renter av skogfond

Sopp (Copyright: SLF)

Rentemidlene kan gis som tilskudd til næringsmessige allmennyttige tiltak i skogbruket.

 • Nærmere om rentemidler

  Renter av skogfond (rentemidler) er renteinntektene fra innestående skogfond som står i banker eller andre fiansinstitusjoner. Opptjeningen skjer i perioden fra skogfond blir trukket i tømmeroppgjøret til skogeieren selv velger å bruke av innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin. Skogeieren har ikke krav på disse rentene. Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode. Statens landbruksforvaltning har ansvaret for forvaltningen av rentene.

  Rentemidlene kan brukes til næringsmessige fellestiltak i skogbruket og kan gis som tilskudd. De hovedområdene som det først og fremst kan gis tilskudd til er:

  • Materiall og felleskostnader i forbindelse med informasjon til skogeier, skoler, allmenheten med videre.
  • Organisasjoner og institusjoner som fremmer interessen for eller utviklinga av skogbruk. Det gis ikke driftstilskudd.
  • Felleskostnadene i forbindelse med skogbruksplanlegging/takster.

   

  Bruken av rentene blir fordelt mellom kommunenivå, fylkesnivå og sentralt nivå (sentralt inntrukne rentemidlar). Det blir hvert år utarbeidet budsjett for bruken av rentemidlene for det enkelte forvaltningsorgan. Når budsjettet er godkjent av overordnet myndighet kan forvaltningsorganet bruke rentemidlene i samsvar med dette.

  Se Forskrift om skogfond o.a., kap. 4. Renter av skogfond  for utfyllende bestemmelser om hva midlene kan brukes til.

 • Søke om rentemidler til bruk på nasjonalt nivå

  Tilskudd fra rentemidler til bruk på nasjonalt nivå kan gis til formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme.

  De generelle reglene for hvilke tiltak som kan motta tilskudd fra rentemidler går frem av forskrift om skogfond o.a., § 14 om bruk av rentene av skogfond.

  Søknader vil bli prioritert etter følgende kriterier:

  1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket.
  2. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.
  3. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid.

   

  Søknader som gjelder prosjektorienterte tiltak vil bli prioritert fremfor faste aktiviteter av driftsmessig karakter.

  Det legges vekt på at søkeren stiller med en viss egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er 10% - 30%. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel.

  Tilskudd tildeles til et begrenset antall søkere blant dem som oppfyller kriteriene, det vil si at ingen har krav på tilskudd selv om kriteriene er oppfylt.

  Tilskudd fastsettes ved en skjønnsmessig vurdering av hva som er et rimelig bidrag i forhold til de ovenstående kriterier (rundsumtilskudd).

  Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  1. en kortfattet beskrivelse av prosjektet eller tiltaket
  2. fremdriftsplan og milepæler
  3. kostnadsoverslag og finansieringsplan
  4. søknadsbeløp
  5. prosjektorganisering
  6. plan for rapportering og formidling av resultatene

   

  SLF kan be om utfyllende opplysninger.

  Søkerne bes sette seg inn i de fullstendige vilkår, se Tildeling av tilskudd fra rentemidler av skogfond til bruk på nasjonalt nivå.

  For 2014 kan SLF dele ut totalt inntil kr 4 500 000 i tilskudd.

  Frist for å søke er 15. juni 2014.

  SLF kunngjør resultatet av tildelingene 15.08.2014.

  Søknaden sendes til Statens landbruksforvaltning.

   

 • Rådgivende utvalg for renter av skogfond

  Rentemiddelutvalgets oppgave er ut i fra et næringsaspekt å komme med innspill og råd til SLF vedrørende forvaltning av rentemidlene av skogfond.

  Medlemmene i utvalget er utnevnt for perioden 01.01.2014 – 31.12.2015.

  • Gudbrand Kvaal (leder) (vara: Nils Bøhn) begge Norges skogeierforbund
  • Erling Bergsaker (nestleder) (vara: Gaute Nøkleholm) begge Norskog
  • Berit Sanness, Mjøsen Skog
  • Trond Rian, Innherred samkommune (vara: Ola Arne Hagen, Stor-Elvdal kommune)
  • Astrid Aass, Fylkesmannen i Buskerud (vara: Una Glende Janson, Fylkesmannen i Vest-Agder)

   

  Landbruks- og matdepartementet har observatørstatus.

  Statens landbruksforvaltning har sekretæriatet.

 • Regelverk

Kontakt