Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Skogfond for bærekraftig skogbruk

Skogidyll

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

 • Skogfond kan brukes til

  Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

  Skogfond kan brukes til 

  - Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 

  - Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser

  - Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser

  - Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog    

  - Skogbruksplanlegging    

  - Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse    

  - Forsikring av skog    

  - Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift    

  - Oppmerking av eiendomsgrenser


  Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

 • Hva betyr skattefordelen

  Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

  Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet.
 • Innbetaling og utbetaling av skogfondsmidler

  Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra i oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Dersom skogeier innenfor samme kalenderår ønsker å innbetale mer til skogfond enn det som allerede er trukket, så er det anledning til dette.

  Ved småsalg direkte fra gården, av for eksempel materialer og ved, må skogeier selv innbetale til skogfond. Når det gjelder juletrær og pyntegrønt så er dette frivillig.
  Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via internett, og dokumenterer de utførte investeringstiltak. Dette må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene.  
 • Skogfond på nett

  Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen skogfondskonto som i en nettbank. Man kan her til en hver tid følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser. Man kan også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for behandling. Det arbeides med en løsning der også dokumentasjon av refusjonskravet kan skje elektronisk.

  En enkel måte å få tilgang til skogfond på internett er via elektroniske tjenester - skogfondssystem ute i høyre marg

  Brukerveiledning for nettløsningen finner du her.

 • Ofte stilte spørsmål - Web-Skas

  Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål om Web-Skas. SLF vil legge inn flere spørsmål etter hvert som aktuelle temaer dukker opp.

  (Sist oppdatert: 11.03.2010)Last ned PDF for utskrift

  Saldoliste utskrift
  Anvisningsbilag - utskriftsbildet kommer ikke opp
  Anvisningsbilag - utskrift mangler
  Udekka investeringer
  Overføring mellom konti
  Innbetalinger på konti
  Løpetid for udekka investeringer
  Rapporter i Web-Skas
  Oppdatering av beregningsfelt under registrering
  Utskrift av innholdet i innboks
  Sletting av betalingsmottakere
  Timeout når Web-Skas står urørt
  Hvordan skrive ut i flere eksemplarer
  KID-nummer med modulus kontroll
  Bruk av spesialtegn i Web  Saldoliste utskrift
  Hvordan få saldolista skrevet ut på liggende ark?
  Først må man generere saldolista. Når lista kommer opp på skjermen er det en link øverst til høyre i rapporten som heter Skriv ut. Velg denne og sett opp skriveren til å skrive på liggende ark.

  Anvisningsbilag - utskriftsbildet kommer ikke opp
  Når knappen "Send til SKAS" er trykket skal det automatisk komme opp et eget vindu, hvorfra man kan skrive ut anvisningen. Det kan skje at dette vinduet ikke kommer opp, og at man kommer direkte til skjermbildet der det står at anvisningen er sendt.
  Det skyldes som oftest at nettleseren som benyttes lokalt på PC'en er satt opp til å sperre for "POPUP" vinduer. Denne utskriften benytter en slik funksjonalitet. For at utskriftsvinduet skal komme opp må oppsettet for nettleseren endres. For "Internett Explorer" gjøres dette under menyvalget : Verktøy / Popup-Blokkering, eller eventuelt fra et ikon på oppgavelinjen.

  Anvisningsbilag – utskrift mangler
  Hvordan få skrevet ut anvisningsbilag i ettertid?
  Da går man til innboks. Velg ”Godkjent for utbetaling siste mnd” i den høyre boksen. Velg aktuell anvisning fra lista som kommer opp. I bildet med refusjonskravet er det nå en Skriv ut link oppe til høyre – velg denne for utskrift av anvisningen.

  Udekka investeringer
  Menyvalget benyttes når skogeier skal ha utbetalt tidligere registrerte investeringer, der det nå er kommet inn skogfondsmidler på konto, slik at det er dekning. Eventuelle endringer i selve udekka tabellen må gjøres på fylket.

  Overføring mellom konti
  Overføring av skogfondsmidler mellom konti kan kun gjøres på fylket. Årsaken er at i de aller fleste kommuner er det få slike bevegelser i året og erfaringer har vist at det blir diverse etterarbeid dersom anvisningene ikke blir utført korrekt.

  Innbetalinger på konti
  Web-Skas har ingen funksjoner for innbetaling på skogfonds- eller rentemiddelkonti. Begrunnelsen er at dette kan gjøres mest rasjonelt på fylket. Systemet er derfor designet for å være en applikasjon der kommunen anviser skogfond og rentemidler ut og fylket posterer (dvs. regnskapet ligger hos fylkesmannen).

  Løpetid for udekka investeringer
  Systemet setter automatisk løpetid til 2 år, dvs. at registrerte investeringer som ikke har dekning for investeringen kan dekkes med skogfondsmidler som kommer inn på konto innværende pluss neste kalenderår. I de tilfellene der løpetiden skal være noe annet enn to år må dette endres av fylket etter henstilling fra kommunen. Det vil på et senere tidspunkt bli tatt stilling til hvorvidt denne funksjonaliteten skal legges inn i Web-Skas.

  Rapporter i Web-Skas
  Ut over de rapportene som ligger i systemet i dag er det ikke planer om å utvide dette. Det er meningen at LIB – systemet (Landbrukets Informasjonsbase) skal benyttes for rapporter angående skogfond. Fylkesmannen kan gi videre informasjon og tilgang til LIB.

  Oppdatering av beregningsfelt under registrering
  Mange forventer at beregningsfelt blir oppdatert straks man har registrert noe i skjermbildet og flytter seg til neste felt, f.eks opplysningen "Totalt til utbetaling" og ”Maksimalt tilskudd” i skjermbildet der man registrerer skogfond til utbetaling. Men slike felt oppdateres først når man trykker på en funksjonsknapp eller skifter skjermbilde. I eksemplet med registrering av skogfond vil "Totalt til utbetaling" bli oppdatert dersom man trykker på knappen "Lagre" før man trykker "Send til Skas". Det kan være lurt å gjøre dette til en vane, for å kontrollere beløpene. Årsaken til at det virker slik er mulighetene og begrensningene i Web-teknologien.

  Utskrift av innholdet i Innboks
  Noen ønsker utskrift på papir av innholdet i Innboks, særlig oversikten ”Godkjent for utbetaling siste måned”. Web-Skas har ikke utskriftsfunksjonalitet her.
  Men de som ønsker det kan ta utskrift av dette via Excel.
  Når lista er tatt opp i Web-Skas, merker du så langt ned i lista du ønsker med musa. Deretter kopierer du dette ved hjelp av høyre musetast, tar opp et blankt excel-ark og limer inn her ved hjelp av høyre musetast. Deretter kan det kopierte området skrives ut i Excel-format.

  Sletting av betalingsmottakere
  Betalingsmottagere registreres pr. distrikt og kan endres på i menyen ”Betalingsmottakere”. Men en betalingsmottaker kan ikke fysisk slettes herfra, det må gjøres i Skas på fylket. Hvis man ønsker å slette en betalingsmottaker så går man inn i denne menyen og setter ”nei” i feltet ”Vises i liste”. Da oppnår man at betalingsmottakeren ikke kommer fram i nedtrekksmenyen i skjermbildene for anvisning av skogfond og rentemidler. På senere tidspunkt kan fylket gå inn og fjerne denne betalingsmottakeren fysisk fra basen.

  Timeout når Web-Skas står urørt
  Når bruker har logget inn på Web-Skas og lar systemet stå urørt en viss tid, så vil forbindelsen til slutt bli brutt. Vanligvis vil det gå to timer før dette skjer. Man får ingen umiddelbar beskjed om at forbindelsen har løpt ut, men dersom man forsøker å bevege seg i menyene etter at dette har skjedd så vil det komme feilmeldinger, vanligvis ”Feilsituasjon – Systemfeil”. Det man da må gjøre er å lukke programmet, og logge seg helt ut av nettleseren. Deretter åpne nettleseren (Internett Explorer e.l) på nytt og logge inn igjen med brukernavn og passord.

  Hvordan skrive ut i flere eksemplarer
  Noen brukere ønsker å kunne skrive ut utskriftssider i flere eksemplarer. Når man skal skrive ut tilrettelagte utskrifter i de ulike menyene så velger man Skriv ut linken øverst til høyre. Man får da opp utskriften på skjerm i et eget utskriftsvindu. Trykker man skriversymbolet i øvre menylinje så kommer utskrift til skriver i et eksemplar. Hvis man i stedet høyreklikker på utskriftsvinduet så kommer det opp en meny der man kan velge ”Skriv ut”, og da får man opp et skriveroppsett der man blant annet kan velge antall eksemplarer. Det er ikke sikkert at alle typer nettlesere virker på samme måten her.

  KID-nummer med modulus kontroll
  Det er mulig å registrere utbetalingskrav med betalingsanvisning til et KID-nummer. Det er lagt inn en standard kontroll på at KID-nummeret registreres riktig. Denne kontrollen er ikke 100 %, for det vil kreve online kontakt med banksystemet. Enkelte feilregistreringer kan derfor slippe igjennom, særlig der det er mange nuller. Dette medfører likevel ikke feilutbetaling, anvisningen vil da stoppe når fylkesmannen overfører til bank, og må da rettes manuelt.

  Bruk av spesialtegn i Web
  Web-systemet takler ikke innregistrering av alle spesialtegn fra tastaturet. Ved bruk av ’enkeltapostrof’ vil det komme systemfeilmelding ved lagring. Unntak er gjort for feltene Ny betalingsmottager, Melding på giro og Posteringstekst, der enkeltapostrof tolereres. Bruk av ”dobbeltapostrof” i registreringsfelter gir også uønsket resultat. Her oppstår ikke systemfeil, men det som skrives med dobbeltapostrof blir usynlig ved lagring, både på utskrifter og skjermbilder. Det tryggeste er å la være å bruke spesialtegn som ’, ”, >, ol. • Ofte stilte spørsmål - Bruk av skogfond

  Her finner du spørsmål med svar knyttet til regelverket om bruk av skogfond. SLF vil legge inn flere spørsmål etter hvert som aktuelle temaer dukker opp.

  (Sist oppdatert: 20.09.2011)Last ned PDF for utskrift

  Bioenergi
  Veier
  Miljøtiltak
  Skogkultur
  Skogbruksplan
  Kurs, grensemerking, forsikring o.a.
  Ekstra innbetaling av skogfond

   

  BIOENERGI

  Hvilke bioenergitiltak kan dekkes av skogfond?
  Varige investeringer for produksjon av varme kan dekkes, slik som fyrhus, fyrkjele, flisinnmating, bygg for tørking/lagring av flis. Driftskostnader eller løst utstyr til hogst, transport og flishogging kan ikke dekkes. Heller ikke kostnader til ledningsnett eller installasjoner hos varmekjøper.

  Skal det trekkes skogfond på energiflisvirke?
  Ja. Avsetning skal være fra 4 – 40 % av virkets bruttoverdi. Det skal ikke trekkes skogfond på energivirke til eget bruk.

  Kan man overta eksisterende anlegg med skogfond?
  Nei, skogfond kan bare benyttes ved nyinvesteringer og etablering av ny varmeproduksjon. Hvis varmeproduksjonen i et eksisterende anlegg utvides kan skogfond benyttes til utvidelsen.

  Kan skogfond benyttes til investeringer for produksjon av ved, pellets eller annet brensel?
  Nei. Produksjon av ved, flis og pellets for levering regnes ikke som produksjon av ferdig varme.

  Må man bare benytte råstoff fra egen skog ved varmeproduksjon?
  Nei, men produksjonen skal hovedsakelig være basert på råstoff som kommer fra egen skog eller andre skogeiendommer i nærområdet. Man kan benytte andre energikilder som tilleggsfyring, for eksempel strøm, olje, innkjøpt pellets og råstoff fra jordbruket, men bare som supplement i visse perioder.

  Må bioenergianlegg være lokalisert på eiendommen?
  Nei, det er nok at anlegget er plassert i skogeiendommens nærområde, optimalt i forhold til varmekjøperen. Kommunen må avgjøre hva som naturlig hører til eiendommens nærområde, noe som også kan variere med type prosjekt. Beveger man seg over kommunegrensen vil man som oftest være utenfor nærområdet.

  Hva menes med at 75 % av varmeproduksjonen må være egnet til å leveres til andre?
  For å kunne benytte skogfond forutsettes det at prosjektet kan vise til realistiske planer om at 75 - 100 % av ferdig produsert varme skal selges til andre. Grensen på 75 % er satt for at prosjekter skal kunne realiseres med skogfond selv om noe av varmen går til eget bruk. Men dersom mer enn 25 % går til eget bruk så kan ingen av investeringene dekkes av skogfond. Varme levert til boliger som benyttes av skogeier eller skogeiers huslyd til boformål eller kårbolig, eller varme levert til driftsbygninger som inngår i eiendommens ordinære landbruksproduksjon, regnes som varme til eget bruk. Varme levert til boliger og driftsbygninger som leies ut til andre i ordinært leieforhold regnes som varmelevering til andre. Levering av varme til foretak organisert som AS, ANS eller DA, som skogeier har eierandeler i, kan regnes som levering til andre når virksomheten ikke inngår i eiendommens ordinære landbruksproduksjon. Med ordinær landbruksproduksjon menes her husdyrproduksjon og planteproduksjon med tilhørende lagerrom som normalt ikke skilles ut fra eiendommens virksomhet som egne AS. Eksempler på virksomhet som kan dekkes med skogfond, når virksomheten er organisert som AS, ANS eller DA, er verksteddrift, turistbedrifter, småindustri, omsorgstilbud og lignende.

  Hvorfor skal kommunen forhåndsgodkjenne bioenergitiltak som skal finansieres med skogfond?
  Skogfondet skal primært sikre et bærekraftig skogbruk der skogen blir forynget og skjøttet etter hogst. En bioenergiinvestering kan være omfattende i forhold til skogens størrelse og skogfondsreserve. Dersom det er klare behov for foryngelsestiltak eller ungskogpleie, kan kommunen avgrense utbetalinger fra skogfondet til andre formål og sette vilkår om at nødvendige skogkulturinvesteringer blir gjennomført før investeringer i bioenergitiltak med skogfond godkjennes.

  Kan skogfond brukes i prosjekter der man produserer varme i et aksjeselskap eller lignende, eid helt eller delvis av skogeieren selv?
  Ja, men det avhenger av hvem som er den endelige kjøper av varmen. Dersom selskapet selger varme til andre (jfr. foregående spørsmål), så kan skogfond benyttes uavhengig av om varmeproduksjonen er organisert i et selskap eid av skogeier.

  Når flere skogeiere samarbeider om et bioenergitiltak, kan man da benytte skogfond?
  Ja, det at flere skogeiere samarbeider er ofte ønskelig, og skal ikke være til hinder for at skogfond kan benyttes. Men skogfond kan ikke benyttes til å kjøpe aksjer eller andeler i et eventuelt driftsselskap. Investeringen må derfor skje innenfor en modell der skogeier beholder eierskapet til sin investering.

  VEIER

  Ved anlegg av ny vei, hvilke typer veier kan dekkes med skogfond?
  Alle nybygde og ombygde bil- og traktorveier, inkludert velteplasser, som inngår i det permanente veinettet og som er godkjent etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål, kan dekkes av skogfond med skattefordel. Enkle driftsveger som ikke krever godkjenning etter forskriften kan ikke dekkes.

  Kan kjøp av andel i eksisterende vei dekkes med skogfond?
  Ja, skogeier som har skog innenfor veiens dekningsområde og kjøper seg inn som medeier med fullverdig interessentandel, kan dekke innkjøpet med skogfond.

  Skogfond med skattefordel kan brukes til vedlikehold av skogsbilveger, men hva med traktorveger?
  Skogfond kan ikke brukes til vedlikehold av traktorveger, verken med eller uten skattefordel. Det må ses på som en driftskostnad. Men dersom istandsetting av traktorveg resulterer i standardheving, det vil si at vegen blir klassifisert i en bedre veiklasse enn tidligere, da ses dette på som opprusting og det kan dekkes av skogfond med skattefordel. Slik opprustning skal godkjennes av kommunen etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.

  Kan alt sommervedlikehold av skogsbilvei dekkes av skogfond?
  Ved årlig løpende vedlikehold i form av høvling, skraping, slådding, salting og krattfjerning, kan inntil 4 kr/løpemeter vei pr. år dekkes med skogfond. Når vedlikeholdet ikke utføres årlig, eller ved større vedlikeholdsprosjekter som grusing, grøfterensk, grøfteutvidelse, utskifting av stikkrenner, så kan høyere kostnader enn 4 kr/løpemeter dekkes med skogfond. Men da skal melding sendes kommunen og arbeidet forhåndsgodkjennes. I tilfeller der veien er skadet av plutselig hendelse som flom eller ras kan høyere kostnad enn 4 kr/løpemeter dekkes av skogfond uten forhåndsgodkjenning.

  Kostnader til pukking og knusing av stein og fjell som lagres for senere bruk, kan det dekkes med skogfond?
  Produksjonskostnader for oppknusing kan ikke dekkes med skogfond før massene transporteres ut og taes i bruk til godkjent veibygging eller veivedlikehold.

  Kan kostnader til veibom dekkes med skogfond?
  Ja, bom av normal og enkel standard kan dekkes.

  Kan vintervedlikehold av skogsbilveg dekkes av skogfond?
  Nei, snøbrøyting, skraping og strøing på vinterstid regnes som driftskostnad og kan ikke dekkes av skogfond. Men tiltak på våren som klart har til hensikt å hindre flomskader på veien kan dekkes av skogfond.

  Kan vegavgifter til veiforening dekkes av skogfond?
  Vegavgift betalt av skogeiere som er medeier i vegen kan dekkes med skogfond, det gjelder også der avgiften betales som kr pr m3 utdrevet tømmer. Det forutsettes at kommunen har innsyn i vegforeningens budsjett og regnskap, og kan kontrollere at vegavgiften går til å dekke sommervedlikehold innenfor de regler og begrensninger som gjelder. Veiavgift betalt av skogeier som ikke er medeier i veien kan ikke dekkes med skogfond, dette ses på som driftsutgift.

  Skogfondforskriften § 11.3 om hva skogfond kan brukes til
  Her står en setning som sier "Dette gjelder ikke istandsetting etter store skader på vegen ved flom, ras eller andre uventa hendinger" i en sammenheng som lett kan misforsås. I LMDs Rundskriv nr 1/2007 er dette imidlertid tydeliggjort, det framkommer her at det som ikke gjelder ved en flomskade er begrensningen på 4 kr/lpm ved bruk av skogfond, og at det heller ikke stilles krav om forhåndsgodkjenning fra kommunen i slike tilfeller. Så skogfond med skattefordel kan brukes til å reparere alle flomskader på skogsbilveger, men ikke på traktorveger.

  Skogfond kan brukes til å utbedre flomskade på skogsbilveger
  Reparasjon av skogsbilveg etter at vegen er skadet ved flom, ras eller annen uventa hending kan dekkes av skogfond med skattefordel. Men på samme måte som ved ordinært vedlikehold så kan reparasjon etter skade på traktorveier ikke dekkes med skogfond.

  Egenandeler på erstatnings- eller forsikringsoppgjør etter flomskader kan dekkes med skogfond
  Skader på skogsbilveier som skyldes ras og flom kan ofte erstattes fra Naturskadefondet. Den egenandelen av totalkostnad som skogeier sitter igjen med etter at erstatningsbeløpet er trukket fra, kan dekkes med skogfond.

  Mellomfinansiering med penger fra skogfondskontoen i påvente av utbetaling fra Naturskadefondet
  Når det er naturskadeerstatning inne i bildet, er det ikke anledning til å utbetale skogfondsmidler før erstatningen er endelig utbetalt.

  Hvis likviditetsproblemer, anbefaler vi at man heller benytter muligheten til å be om forskudd på erstatningsbeløpet fra Naturskadefondet. Dette kan man få etter at lensmannen har avgitt sitt skjønn, men før saken er endelig avgjort, dersom det er en åpenbar sak.

  MILJØTILTAK

  Kan skogfond benyttes til investering i alternative transportmetoder i områder der det er påkrevd å unngå veibygging?
  Ja, skogfond kan fortsatt benyttes til enkle driftsveger, vinterdrifttraseer, fløtningsinnretninger og andre avvirkningsfremmende investeringer i områder der det er restriksjoner på vegbygging.

  Kan skogfond brukes til å tilrettelegge for allmenn ferdsel på eiendommen?
  Ja, dersom man ved skogbrukstiltak tar ekstra kostnader for å legge til rette for ferdsel og framkommelighet. Eller hvis man for å unngå konflikt ved framtidig drift gjør investeringer for å tilrettelegge for ferdsel. Generelle ferdselstiltak som ikke har noen sammenheng med skogens drift kan ikke dekkes med skogfond.

  Kan skogfond brukes til å reparere skader etter drift?
  Nei, utbedring av terrengskader og hjulspor, eller opprydding av kvist i stier og løyper, ses på som driftskostnad. Normale hensyn under skogsdrift, som er pålagt etter skogbruksloven, kan ikke dekkes av skogfond.

  Kan skogfond brukes til å dekke tapte inntekter ved å sette igjen trær, kantsoner og biologisk verdifulle biotoper?
  Nei, skogfond kan ikke brukes som erstatning for å la være å hogge. Det må være tatt en konkret kostnad eller investering for å kunne få refundert skogfond.

  Kan skogfond brukes til å dekke skjøtsel av kantsoner, kulturminner og biologisk verdifulle biotoper?
  Ja, dersom bevaring av kantsoner, kulturminner og biotoper fordrer spesiell skjøtsel så kan kostnadene til dette dekkes med skogfond.

  Kan skogfond dekke kostnader ved frivillig vern?
  Nei, slike kostnader må sees på som del av en forhandlingsprosess som må dekkes av erstatningsutmålingen.

  Kan kostnader til utarbeidelse av landskapsplan dekkes av skogfond?
  Ja. Kostnader til å utarbeide landskapsplan som har til hensikt å synliggjøre, avveie og ivareta hensyn til biologisk mangfold, kulturminner, landskapsbilde og friluftsliv etter standardene i Levende skog, kan godkjennes.

  SKOGKULTUR

  Kan kostnader ved tynning dekkes av skogfond?
  Bare dersom tynningen går med underskudd kan underskuddet dekkes av skogfond med skattefordel. Det må dokumenteres at kostnadene ved tynning er større enn inntektene. Eventuelle tilskudd til tynningen skal regnes som inntekt. Avsetning til skogfond kan ikke regnes som kostnad. Eventuelle kostnader til forhåndsrydding og stubbebehandling regnes ikke som tynningskostnad, men dette kan dekkes av skogfond med skattefordel som egne tiltak.

  Kan kostnader til inngjerding dekkes av skogfond?
  Det er mulig, men bare når hensikten er å unngå skader fra husdyr eller vilt på spesielt verdifulle skogkulturfelt. Gjerdet må ha til hensikt å holde husdyr ute, det kan ikke brukes skogfond til gjerde når hensikten er å holde husdyr inne.

  Kan kostnader til administrasjon og planlegging av skogkultur dekkes av skogfond?
  Ja, når skogkulturarbeid settes bort til entreprenør eller skogeierandelslag så faktureres arbeidet ofte med tarifferte lønnskostnader med tillegg for administrative kostnader, som skal dekke befaring i skogen med skogeier og skogsarbeidere, samt kostnader til avlønning og fakturering. Slike kostnader kan dekkes med skogfond innenfor grenser som kommunen bestemmer, vanligvis 15-20 % av gjennomføringskostnadene. Dersom skogeier selv utfører de administrative oppgavene, ved at tiltaket utføres av egne ansatte eller med egen arbeidskraft, kan tilsvarende påslag inkluderes i det beløp som skogeier får dekket med skogfond. Ordinær skogforvaltning som aktivitetsplanlegging, kontroll av skogtilstanden og etterkontroll av utførte aktiviteter kan ikke dekkes med skogfond.

  Kan skogfond brukes til kjøp av plantebor, ryddesag, motorsag og lignende?
  Nei. Skogfond kan ikke brukes til kjøp av teknisk utstyr. Men når utstyret brukes til formål som kan dekkes med skogfond, eksempelvis ungskogpleie, så kan kommunen godkjenne et visst påslag for utstyrskostnader i timepris eller dekarkostnad.

  Kan skogfond brukes til å forebygge skader på skog?
  Ja. Kostnader som har til hensikt å redusere risiko for skogskader kan dekkes. Det kan gjelde stubbebehandling for å hindre skogsråte, bekjempelse av barkbiller og andre skadeinsekter, bekjempelse av soppskader, tiltak for å begrense hjortevilt- og smågnagerskader. Det er en forutsetning at det benyttes midler og metoder som har nødvendige godkjenninger fra Mattilsynet, og at det dreier seg om kommersielle og anbefalte metoder som har praktisk effekt.

  Kan kostnader til flaterydding dekkes med skogfond?
  Ja, når flaterydding er nødvendig for å få opp tilfredsstillende foryngelse etter hogst. Ryddingen skal være utført på faglig forsvarlig måte, noe som innebærer å bevare livsløpstrær, kantsoner og sumpskog, og sikre et variert innslag av minst 10 % lauv i framtidig foryngelse.

  SKOGBRUKSPLAN

  Kan skogfond brukes til kjøp av programvare for ajourhold av skogbruksplaner?
  Ja, skogfond kan brukes til kjøp av slik programvare, herunder også nødvendig oppgradering av programvaren. Men ikke til avgifter for brukerstøtte.

  Kan skogfond brukes til å dekke tilgang og ajourhold av skogbruksplaner på web?
  Ja, skogfond kan brukes til å dekke engangsavgiften for å få tilgang til web programmet, herunder også de årlige avgiftene i forbindelse med oppgradering og ajourhold av data.

  Kan skogfond brukes til kjøp av håndholdt datautstyr for registrering av skogbruksplandata i felt?
  Nei, skogfond kan ikke nyttes til teknisk utstyr.

  Kan skogfond brukes til kjøp av digitale skogbruksplankart til bruk i GPS?
  Dette kan i utgangspunktet dekkes på tilsvarende måte som ved kjøp av ekstra papirkart. Hvis det digitale skogbruksplankartet involverer flere skogeiere forutsettes det at eventuelle nødvendige avtaler om rettigheter til bruk av skogbruksplandata er inngått. Det må også vurderes i det enkelte tilfellet hvor stort beløp som kan dekkes på skogfond, ut fra hva som er faglig og økonomisk forsvarlig.

  KURS, GRENSEMERKING, FORSIKRING O.A.

  Kan tid medgått til kurs dekkes med skogfond?
  Kostnader til kursavgift og kursmateriell ved kurs knyttet til skogens drift kan dekkes av skogfond med skattefordel, men ikke timer for egen tid brukt på kurset.

  Kan skogfond benyttes til autorisasjonskurs i sprøyting?
  Kurs som er vinklet mot skogsprøyting, for eksempel Aktivt Skogbruk kurs, kan godkjennes for bruk av skogfond. Ordinære sprøytekurs der hensikten er å bli autorisert med sprøytesertifikat for jordbruksformål kan ikke dekkes av skogfond med skattefordel.

  Kan skogfond benyttes til å dekke serviceavgiften fra skogeierandelslagene?
  Nei

  Kan kostnader til oppmerking av eiendomsgrenser dekkes bare i forbindelse med at det skjer et jordskifte?
  Ja

  Kan saksomkostninger ved selve jordskiftesaken dekkes av skogfond?
  Nei, bare kostnader til grensemerker og håndtlangerutgifter for å få utført merking kan dekkes.

  EKSTRA INNBETALING AV SKOGFOND

  Er det mulig å innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjøret?
  Ja. På grunnlag av registrert virkesomsetning innenfor et kalenderår kan skogeier avsette inntil 40 % av virkets bruttoverdi. Dersom det er trukket mindre enn 40 % kan differansen innbetales. Frist for å registrere denne innbetalingen er 6. februar det påfølgende år.

  Hvordan innbetales ekstra skogfondsmidler?
  Skogeier eller kommune fyller ut og sender skjema (SLF-918), deretter vil betalingsanmodningen komme i posten. På skjemaet registreres ønsket tilleggsinnbetaling, men ikke bruttoverdi eller kvantum, og skogeier skal registreres på skjemaet både som "kjøper" og "selger". Det kan bli kontrollert at total avsetning til skogfond ikke overstiger 40 % av virkets bruttoverdi.