Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar om bruk av skogfond

verden (Copyright: Colourbox)

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål om Bruk av skogfond. Landbruksdirektoratet vil legge inn flere spørsmål etter hvert som aktuelle temaer dukker opp.

 • Skogfond og bioenergi

  Hvilke bioenergitiltak kan dekkes av skogfond?
  Varige investeringer for produksjon av varme kan dekkes, slik som fyrhus, fyrkjele, flisinnmating, bygg for tørking/lagring av flis. Driftskostnader eller løst utstyr til hogst, transport og flishogging kan ikke dekkes. Heller ikke kostnader til ledningsnett eller installasjoner hos varmekjøper.

  Skal det trekkes skogfond på energiflisvirke?
  Ja. Avsetning skal være fra 4 – 40 % av virkets bruttoverdi. Det skal ikke trekkes skogfond på energivirke til eget bruk.

  Kan man overta eksisterende anlegg med skogfond?
  Nei, skogfond kan bare benyttes ved nyinvesteringer og etablering av ny varmeproduksjon. Hvis varmeproduksjonen i et eksisterende anlegg utvides kan skogfond benyttes til utvidelsen.

  Kan skogfond benyttes til investeringer for produksjon av ved, pellets eller annet brensel?
  Nei. Produksjon av ved, flis og pellets for levering regnes ikke som produksjon av ferdig varme.

  Må man bare benytte råstoff fra egen skog ved varmeproduksjon?
  Nei, men produksjonen skal hovedsakelig være basert på råstoff som kommer fra egen skog eller andre skogeiendommer i nærområdet. Man kan benytte andre energikilder som tilleggsfyring, for eksempel strøm, olje, innkjøpt pellets og råstoff fra jordbruket, men bare som supplement i visse perioder.

  Må bioenergianlegg være lokalisert på eiendommen?
  Nei, det er nok at anlegget er plassert i skogeiendommens nærområde, optimalt i forhold til varmekjøperen. Kommunen må avgjøre hva som naturlig hører til eiendommens nærområde, noe som også kan variere med type prosjekt. Beveger man seg over kommunegrensen vil man som oftest være utenfor nærområdet.

  Hva menes med at 75 % av varmeproduksjonen må være egnet til å leveres til andre?
  For å kunne benytte skogfond forutsettes det at prosjektet kan vise til realistiske planer om at 75 - 100 % av ferdig produsert varme skal selges til andre. Grensen på 75 % er satt for at prosjekter skal kunne realiseres med skogfond selv om noe av varmen går til eget bruk. Men dersom mer enn 25 % går til eget bruk så kan ingen av investeringene dekkes av skogfond. Varme levert til boliger som benyttes av skogeier eller skogeiers husly til boformål eller kårbolig, eller varme levert til driftsbygninger som inngår i eiendommens ordinære landbruksproduksjon, regnes som varme til eget bruk. Varme levert til boliger og driftsbygninger som leies ut til andre i ordinært leieforhold regnes som varmelevering til andre. Levering av varme til foretak organisert som AS, ANS eller DA, som skogeier har eierandeler i, kan regnes som levering til andre når virksomheten ikke inngår i eiendommens ordinære landbruksproduksjon. Med ordinær landbruksproduksjon menes her husdyrproduksjon og planteproduksjon med tilhørende lagerrom som normalt ikke skilles ut fra eiendommens virksomhet som egne AS. Eksempler på virksomhet som kan dekkes med skogfond, når virksomheten er organisert som AS, ANS eller DA, er verksteddrift, turistbedrifter, småindustri, omsorgstilbud og lignende.

  Hvorfor skal kommunen forhåndsgodkjenne bioenergitiltak som skal finansieres med skogfond?
  Skogfondet skal primært sikre et bærekraftig skogbruk der skogen blir forynget og skjøttet etter hogst. En bioenergiinvestering kan være omfattende i forhold til skogens størrelse og skogfondsreserve. Dersom det er klare behov for foryngelsestiltak eller ungskogpleie, kan kommunen avgrense utbetalinger fra skogfondet til andre formål og sette vilkår om at nødvendige skogkulturinvesteringer blir gjennomført før investeringer i bioenergitiltak med skogfond godkjennes.

  Kan skogfond brukes i prosjekter der man produserer varme i et aksjeselskap eller lignende?
  Ja, men bare når skogeieren har hele eierskapet til varmeanlegget. Skogfond kan da brukes til de varige tekniske investeringene (se også spm: Hvilke bioenergitiltak kan dekkes av skogfond?). Skogfond kan ikke brukes til å kjøpe aksjer og andeler i et varmeanlegg. I praksis betyr det at varmeanlegg med flere eiere faller utenfor skogfondsordningen.

 • Skogfond og veier

  Ved anlegg av ny vei, hvilke typer veier kan dekkes med skogfond?
  Alle nybygde og ombygde bil- og traktorveier, inkludert velteplasser, som inngår i det permanente veinettet og som er godkjent etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål, kan dekkes av skogfond med skattefordel. Enkle driftsveger som ikke krever godkjenning etter forskriften kan ikke dekkes.

  Kan kjøp av andel i eksisterende vei dekkes med skogfond?
  Ja, skogeier som har skog innenfor veiens dekningsområde og kjøper seg inn som medeier med fullverdig interessentandel, kan dekke innkjøpet med skogfond.

  Skogfond med skattefordel kan brukes til vedlikehold av skogsbilveger, men hva med traktorveger?
  Skogfond kan ikke brukes til vedlikehold av traktorveger, verken med eller uten skattefordel. Det må ses på som en driftskostnad. Men dersom istandsetting av traktorveg resulterer i standardheving, det vil si at vegen blir klassifisert i en bedre veiklasse enn tidligere, da ses dette på som opprusting og det kan dekkes av skogfond med skattefordel. Slik opprustning skal godkjennes av kommunen etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.

  Kan alt sommervedlikehold av skogsbilvei dekkes av skogfond?
  Ved årlig løpende vedlikehold i form av høvling, skraping, slådding, salting og krattfjerning, kan inntil 4 kr/løpemeter vei pr. år dekkes med skogfond. Når vedlikeholdet ikke utføres årlig, eller ved større vedlikeholdsprosjekter som grusing, grøfterensk, grøfteutvidelse, utskifting av stikkrenner, så kan høyere kostnader enn 4 kr/løpemeter dekkes med skogfond. Men da skal melding sendes kommunen og arbeidet forhåndsgodkjennes. I tilfeller der veien er skadet av plutselig hendelse som flom eller ras kan høyere kostnad enn 4 kr/løpemeter dekkes av skogfond uten forhåndsgodkjenning.

  Kostnader til pukking og knusing av stein og fjell som lagres for senere bruk, kan det dekkes med skogfond?
  Produksjonskostnader for oppknusing kan ikke dekkes med skogfond før massene transporteres ut og taes i bruk til godkjent veibygging eller veivedlikehold.

  Kan kostnader til veibom dekkes med skogfond?
  Ja, bom av normal og enkel standard kan dekkes.

  Kan vintervedlikehold av skogsbilveg dekkes av skogfond?
  Nei, snøbrøyting, skraping og strøing på vinterstid regnes som driftskostnad og kan ikke dekkes av skogfond. Men tiltak på våren som klart har til hensikt å hindre flomskader på veien kan dekkes av skogfond.

  Kan vegavgifter til veiforening dekkes av skogfond?
  Vegavgift betalt av skogeiere som er medeier i vegen kan dekkes med skogfond, det gjelder også der avgiften betales som kr pr m3 utdrevet tømmer. Det forutsettes at kommunen har innsyn i vegforeningens budsjett og regnskap, og kan kontrollere at vegavgiften går til å dekke sommervedlikehold innenfor de regler og begrensninger som gjelder. Veiavgift betalt av skogeier som ikke er medeier i veien kan ikke dekkes med skogfond, dette ses på som driftsutgift.

  Skogfondforskriften § 11.3 om hva skogfond kan brukes til  
  Her står en setning som sier "Dette gjelder ikke istandsetting etter store skader på vegen ved flom, ras eller andre uventa hendinger" i en sammenheng som lett kan misforsås. I LMDs Rundskriv nr 1/2007 er dette imidlertid tydeliggjort, det framkommer her at det som ikke gjelder ved en flomskade er begrensningen på 4 kr/lpm ved bruk av skogfond, og at det heller ikke stilles krav om forhåndsgodkjenning fra kommunen i slike tilfeller. Så skogfond med skattefordel kan brukes til å reparere alle flomskader på skogsbilveger, men ikke på traktorveger.

  Skogfond kan brukes til å utbedre flomskade på skogsbilveger  
  Reparasjon av skogsbilveg etter at vegen er skadet ved flom, ras eller annen uventa hending kan dekkes av skogfond med skattefordel. Men på samme måte som ved ordinært vedlikehold så kan reparasjon etter skade på traktorveier ikke dekkes med skogfond.

  Egenandeler på erstatnings- eller forsikringsoppgjør etter flomskader kan dekkes med skogfond  
  Skader på skogsbilveier som skyldes ras og flom kan ofte erstattes fra Naturskadefondet. Den egenandelen av totalkostnad som skogeier sitter igjen med etter at erstatningsbeløpet er trukket fra, kan dekkes med skogfond.

  Mellomfinansiering med penger fra skogfondskontoen i påvente av utbetaling fra Naturskadefondet  
  Når det er naturskadeerstatning inne i bildet, er det ikke anledning til å utbetale skogfondsmidler før erstatningen er endelig utbetalt.

  Hvis likviditetsproblemer, anbefaler vi at man heller benytter muligheten til å be om forskudd på erstatningsbeløpet fra Naturskadefondet. Dette kan man få etter at lensmannen har avgitt sitt skjønn, men før saken er endelig avgjort, dersom det er en åpenbar sak.

 • Skogfond og miljøtiltak

  Kan skogfond benyttes til investering i alternative transportmetoder i områder der det er påkrevd å unngå veibygging?
  Ja, skogfond kan fortsatt benyttes til enkle driftsveger, vinterdrifttraseer, fløtningsinnretninger og andre avvirkningsfremmende investeringer i områder der det er restriksjoner på vegbygging.

  Kan skogfond brukes til å tilrettelegge for allmenn ferdsel på eiendommen?
  Ja, dersom man ved skogbrukstiltak tar ekstra kostnader for å legge til rette for ferdsel og framkommelighet. Eller hvis man for å unngå konflikt ved framtidig drift gjør investeringer for å tilrettelegge for ferdsel. Generelle ferdselstiltak som ikke har noen sammenheng med skogens drift kan ikke dekkes med skogfond.

  Kan skogfond brukes til å reparere skader etter drift?
  Nei, utbedring av terrengskader og hjulspor, eller opprydding av kvist i stier og løyper, ses på som driftskostnad. Normale hensyn under skogsdrift, som er pålagt etter skogbruksloven, kan ikke dekkes av skogfond.

  Kan skogfond brukes til å dekke tapte inntekter ved å sette igjen trær, kantsoner og biologisk verdifulle biotoper?
  Nei, skogfond kan ikke brukes som erstatning for å la være å hogge. Det må være tatt en konkret kostnad eller investering for å kunne få refundert skogfond.

  Kan skogfond brukes til å dekke skjøtsel av kantsoner, kulturminner og biologisk verdifulle biotoper?
  Ja, dersom bevaring av kantsoner, kulturminner og biotoper fordrer spesiell skjøtsel så kan kostnadene til dette dekkes med skogfond.

  Kan skogfond dekke kostnader ved frivillig vern?
  Nei, slike kostnader må sees på som del av en forhandlingsprosess som må dekkes av erstatningsutmålingen.

  Kan kostnader til utarbeidelse av landskapsplan dekkes av skogfond?
  Ja. Kostnader til å utarbeide landskapsplan som har til hensikt å synliggjøre, avveie og ivareta hensyn til biologisk mangfold, kulturminner, landskapsbilde og friluftsliv etter standardene i Levende skog, kan godkjennes.

 • Skogfond og skogkultur

  Kan kostnader ved tynning dekkes av skogfond?
  Bare dersom tynningen går med underskudd kan underskuddet dekkes av skogfond med skattefordel. Det må dokumenteres at kostnadene ved tynning er større enn inntektene. Eventuelle tilskudd til tynningen skal regnes som inntekt. Avsetning til skogfond kan ikke regnes som kostnad. Eventuelle kostnader til forhåndsrydding og stubbebehandling regnes ikke som tynningskostnad, men dette kan dekkes av skogfond med skattefordel som egne tiltak.

  Kan kostnader til inngjerding dekkes av skogfond?
  Det er mulig, men bare når hensikten er å unngå skader fra husdyr eller vilt på spesielt verdifulle skogkulturfelt. Gjerdet må ha til hensikt å holde husdyr ute, det kan ikke brukes skogfond til gjerde når hensikten er å holde husdyr inne.

  Kan kostnader til administrasjon og planlegging av skogkultur dekkes av skogfond?
  Ja, når skogkulturarbeid settes bort til entreprenør eller skogeierandelslag så faktureres arbeidet ofte med tarifferte lønnskostnader med tillegg for administrative kostnader, som skal dekke befaring i skogen med skogeier og skogsarbeidere, samt kostnader til avlønning og fakturering. Slike kostnader kan dekkes med skogfond innenfor grenser som kommunen bestemmer, vanligvis 15-20 % av gjennomføringskostnadene. Dersom skogeier selv utfører de administrative oppgavene, og tiltaket utføres av egne ansatte, kan tilsvarende påslag inkluderes. Ordinær skogforvaltning som aktivitetsplanlegging, kontroll av skogtilstanden og etterkontroll av utførte aktiviteter kan ikke dekkes med skogfond.

  Kan skogfond brukes til kjøp av plantebor, ryddesag, motorsag og lignende?
  Nei. Skogfond kan ikke brukes til kjøp av teknisk utstyr. Men når utstyret brukes til formål som kan dekkes med skogfond, eksempelvis ungskogpleie, så kan kommunen godkjenne et visst påslag for utstyrskostnader i timepris eller dekarkostnad.

  Kan skogfond brukes til å forebygge skader på skog?
  Ja. Kostnader som har til hensikt å redusere risiko for skogskader kan dekkes. Det kan gjelde stubbebehandling for å hindre skogsråte, bekjempelse av barkbiller og andre skadeinsekter, bekjempelse av soppskader, tiltak for å begrense hjortevilt- og smågnagerskader. Det er en forutsetning at det benyttes midler og metoder som har nødvendige godkjenninger fra Mattilsynet, og at det dreier seg om kommersielle og anbefalte metoder som har praktisk effekt.

  Kan skogfond brukes til opprydding i vindfelt skog?

  Som en  midlertidig  ordning fram til  1. juli 2012  kan skogfond brukes til opprydding i spredte grupper av vindfall etter  stormen Dagmar. Med uttak av spredte grupper av vindfall menes areal mindre enn 2 dekar med et uttak på mer enn 2 m3. Et brev fra SLF til fylkene om dette ligger på hjemmesiden til SLF, under ’Eiendom og skog’ / ’Skogbruk’ / ’Skogfond’ / ’Regelverk’.

  Kan kostnader til flaterydding dekkes med skogfond?
  Ja, når flaterydding er nødvendig for å få opp tilfredsstillende foryngelse etter hogst. Ryddingen skal være utført på faglig forsvarlig måte, noe som innebærer å bevare livsløpstrær, kantsoner og sumpskog, og sikre et variert innslag av minst 10 % lauv i framtidig foryngelse.

 • Skogfond og skogbruksplan

  Kan skogfond brukes til kjøp av programvare for ajourhold av skogbruksplaner?
  Ja, skogfond kan brukes til kjøp av slik programvare, herunder også nødvendig oppgradering av programvaren. Men ikke til avgifter for brukerstøtte.

  Kan skogfond brukes til å dekke tilgang og ajourhold av skogbruksplaner på web?
  Ja, skogfond kan brukes til å dekke engangsavgiften for å få tilgang til web programmet, herunder også de årlige avgiftene i forbindelse med oppgradering og ajourhold av data.

  Kan skogfond brukes til kjøp av håndholdt datautstyr for registrering av skogbruksplandata i felt?
  Nei, skogfond kan ikke nyttes til teknisk utstyr.

  Kan skogfond brukes til kjøp av digitale skogbruksplankart til bruk i GPS?
  Dette kan i utgangspunktet dekkes på tilsvarende måte som ved kjøp av ekstra papirkart. Hvis det digitale skogbruksplankartet involverer flere skogeiere forutsettes det at eventuelle nødvendige avtaler om rettigheter til bruk av skogbruksplandata er inngått. Det må også vurderes i det enkelte tilfellet hvor stort beløp som kan dekkes på skogfond, ut fra hva som er faglig og økonomisk forsvarlig.

 • Skogfond og juletreproduksjon

  Kan skogfond brukes til produksjon av juletrær  
  Ja, skogfond kan brukes til etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon, men ikke til kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak.

  Hva menes med etableringsfasen for et juletrefelt?  
  Bruk av skogfond på juletrefelt er kun tillat for investeringer i forbindelse med etablering. Med etableringsfasen forstår vi kalenderåret hvor plantinga skjer, pluss det påfølgende kalenderåret.

  Merk at kostnader knyttet til etablering av et nytt juletrefelt, og kostnader i forbindelse med reetablering for et nytt omløp vurderes likt.

  Kan forberedelseskostnader før planting, slik som ugrasbekjempelse og jordbearbeiding dekkes med skogfond?  
  Ja, denne typen kostnader kan dekkes med skogfond. Som jordarbeiding i denne sammenheng regner vi tiltak som er nødvendig for å sikre god etablering.

  Kan kostnader knyttet til drenering av juletrefelt dekkes med skogfond?  
  Ja, kostnader til drenering kan dekkes med skogfond når dette skjer i forbindelse med etablering.

  Kan opparbeidelse av veier i juletrefelt dekkes med skogfond?  
  Produksjonene på et juletrefelt er å betrakte som skogproduksjon, og bruk av skogfond følger derfor de generelle retningslinjer i forhold til bygging og vedlikehold av skogsveger. Det er viktig å huske at det er andelen av kostnaden som tilsvarer nytteverdien for skogproduksjonen som kan dekkes med skogfond.

  Kan kostnader til inngjerding mot vilt dekkes med skogfond?  
  Ja, kostnader til inngjerding som har som formål å stenge viltet ute fra feltet kan dekkes med skogfond. Dette gjelder også dersom man finner at løsninger for elektronisk viltavverging er mest hensiktsmessig.

  Kan ugrasbekjempelse dekkes med skogfond gjennom hele etableringsfasen?  
  Ja, kostnader til ugrasbekjempning som gjennomføres i etableringsfasen kan dekkes med skogfond.

  Ved etablering kan lus og sopp være en utfordring. Vil kostnader til bekjempelse av disse kunne dekkes med skogfond?  
  Ja, hvis dette skjer i etableringsfasen (senest året etter planting), kan kostnadene dekkes med skogfond.

  Ved etablering vil det normalt være nødvendig med gjødsling. Vil dette kunne dekkes med skogfond?  
  Ja, hvis dette skjer i etableringsfasen (senest året etter planting), er det også her mulig å dekke kostnadene med skogfond.

  I produksjonstiden er det nødvendig å gjøre kvalitetsfremmende tiltak som forming og toppskuddreduksjon. Vil dette kunne dekkes med skogfond?  
  Nei, kostnader til slike tiltak kan ikke dekkes med skogfond.

  Hva menes med bruttoverdi i forbindelse med innbetaling av skogfond?  
  Forskriften sier at avsetting til skogfond skal baseres på virkets bruttoverdi. For juletrær betyr dette verdien ved salg til grossist, men uten eventuelle kostnader til transport, emballasje eller lignende.

 • Skogfond til kurs, grensemerking, forsikring o.a.

  Kan tid medgått til kurs dekkes med skogfond?
  Kostnader til kursavgift og kursmateriell ved kurs knyttet til skogens drift kan dekkes av skogfond med skattefordel, men ikke timer for egen tid brukt på kurset.

  Kan skogfond benyttes til autorisasjonskurs i sprøyting?
  Kurs som er vinklet mot skogsprøyting, for eksempel Aktivt Skogbruk kurs, kan godkjennes for bruk av skogfond. Ordinære sprøytekurs der hensikten er å bli autorisert med sprøytesertifikat for jordbruksformål kan ikke dekkes av skogfond med skattefordel.

  Kan skogfond benyttes til å dekke serviceavgiften fra skogeierandelslagene?  
  Nei

  Kan kostnader til oppmerking av eiendomsgrenser dekkes bare i forbindelse med at det skjer et jordskifte?
  Ja

  Kan saksomkostninger ved selve jordskiftesaken dekkes av skogfond?
  Nei, bare kostnader til grensemerking og håndlangerutgifter for å få utført merking kan dekkes. Bruk av håndlanger ved grensemerking er ikke lenger relevant, så det er i praksis den delen av jordskiftekostnadene som omfatter grensemerking som kan dekkes med skogfond. Skogeiers eventuelle utgifter i forbindelse med egeninnsats ved merking av eiendomsgrenser ved jordskifte dekkes ikke av skogfond. 

 • Ekstra innbetaling av Skogfond

  Er det mulig å innbetale mer til skogfond enn det som er trukket i tømmeroppgjøret?
  Ja. På grunnlag av registrert virkesomsetning innenfor et kalenderår kan skogeier avsette inntil 40 % av virkets bruttoverdi. Dersom det er trukket mindre enn 40 % kan differansen innbetales. Frist for å registrere denne innbetalingen er 6. februar det påfølgende år.

  Hvordan innbetales ekstra skogfondsmidler?
  Skogeier eller kommune fyller ut og sender skjema (SLF-918), deretter vil betalingsanmodningen komme i posten. På skjemaet registreres ønsket tilleggsinnbetaling, men ikke bruttoverdi eller kvantum, og skogeier skal registreres på skjemaet både som "kjøper" og "selger". Det kan bli kontrollert at total avsetning til skogfond ikke overstiger 40 % av virkets bruttoverdi.