Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Offentliggjøring av vedtak

Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet på blant annet eiendomslovgivningsområdet. Som en følge av dette, fatter vi vedtak etter blant annet konsesjonslov og jordlov.

  • Hvem har avgjørelsesmyndighet i de ulike sakene

    I konsesjons-, jordlovs- og nydyrkingssaker er hovedregelen at kommunene har vedtaksmyndighet i førsteinstans, mens fylkesmannen er klageinstans. I enkelte sakstyper er imidlertid fylkesmannen førsteinstans, mens Landbruksdirektoratet behandler eventuelle klager over fylkesmannens vedtak.

    I tillegg har Landbruksdirektoratet, som overordnet organ, også myndighet til å omgjøre kommunens eller fylkesmannens vedtak etter konsesjonslov og jordlov. Hjemmelen for dette ligger i forvaltningsloven § 35. Som regel brukes denne adgangen kun unntaksvis, og da etter at søker har begjært (bedt) Landbruksdirektoratet om dette.

  • Hvorfor publiserer vi vedtak

    Som overordnet forvaltningsorgan driver Landbruksdirektoratet med rådgivning og veiledning av fylkesmannen, kommuner og privatpersoner. Vi gir også råd Landbruks- og matdepartementet på eget initiativ, og ellers når departementet ber oss om det. Som et ledd i denne rådgivningstjenesten legger vi her ut enkelte av våre vedtak og beslutninger som vi mener kan ha interesse for våre brukere – først og fremst kommuner, men også privatpersoner og fylkesmenn.