Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Delingsvedtak

 • Anmodning om omgjøring av delingsnektelse i Sør-Trøndelag

  Dato: 24.08.2015

  Landbruksdirektoratet har behandlet en anmodning om omgjøring av delingsnektelse i Sør-Trøndelag fylke.

  En eiendom ble solgt med hensikt om å fradele en utmarksteig som selgerne skulle beholde. Først etter salget ble eierne oppmerksomme på at en overdragelse krever søknad om deling etter jordloven. Kommunen avslo søknaden om deling.

  En klage til Fylkesmannen ble ikke tatt til følge. Fylkesmannen sier i sitt vedtak at det isolert sett ikke er noe tap for driftsenheten om utmarksteigen fradeles. Imidlertid oppnås den beste ressursforvaltningen hvis utmarksparseller blir liggende til de landbrukseiendommer de tilhører. Slik sikres at eier og forvalter har lokal tilknytning, og kan utnytte ressursene sammen med øvrig ressursgrunnlag. Åpnes det for at slike utmarksparseller fradeles, vil en på sikt få en utjenlig bruks- og eiendomsstruktur.

  Landbruksdirektoratet tar ikke anmodning om omgjøring til følge. Landbruksdirektoratet mener at det ikke harmonerer med jordlovens formål å fradele utmarksparsellen for å opprette den som et eget bruk, og mener i likhet med Fylkesmannen at slike utmarksparseller bør tilligge en landbrukseiendom, da det gir best ressursforvaltning, bruks- og eierstruktur på sikt.

 • Anmodning om omgjøring av vedtak om fradeling til fritidsbol...

  Dato: 21.10.2015

  Landbruksdirektoratet har behandlet en anmodning om omgjøring av fradelingsvedtak i Troms fylke. Anmodning om omgjøring tas ikke til følge.

  Eiendommen er på totalt 258 daa, og det søkes om fradeling av en tomt på fire mål med våningshuset. Kommunen avslo søknad og klage begrunnet med at arealene er godt egnet som tilleggsjord. Våningshuset bør beholdes som ressurs på eiendommen for å sikre lokalt eierskap og driftsmulighet i fremtiden. Fylkesmannen tok ikke klage til følge av hensyn til jordlovens § 12 tredje ledd samt at helhetsvurderingen taler mot deling.

  Landbruksdirektoratet bemerker i sin beslutning at endringen av jordlovens § 12 skal gi større handlingsrom for kommunen i saker som gjelder fradeling til tilleggsjord eller boligformål. I denne saken får ikke selve lovendringen direkte anvendelse ettersom disse hensyn ikke er aktuelle.

  Ved avgjørelse om fradeling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Landbruksdirektoratet vurderer i likhet med kommunen og Fylkesmannen at hensynet til vern av arealressursene taler mot fradeling i denne saken, da våningshus med omkringliggende beiteareal må anses som en ressurs på eiendommen. Påstand fra part om at fradeling til fritidsformål vil være positivt for bygda, er ikke blant de hensyn som kan vektlegges etter jordlovens formål. Landbruksdirektoratet bemerker at fradeling er mer egnet til å svekke heller enn å styrke bosettingen i bygda.