Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tap av sau på beite er veldig trist og leit

Sau og lam

Ulven er slem, og foretak som er utsatt for store tap av sau på beite som det ikke er mulig å forsikre seg mot, kan få økonomisk støtte gjennom denne ordningen. Denne ordningen dekkerlikevel ikke tap til rovvilt.

 • Erstatning for tap av sau på utmarksbeite

  Tap av sau som ikke kan forsikres gjennom en allment tilgjengelig forsikringsordning kan dekkes av denne ordningen. Dyr på innmarksbeite , samt storfe på utmark, kan forsikres gjennom alminnelige forsikringsordnigner og er dermed ikke omfattet av ordningen. Sau som er tapt på utmarksbeite kan dekkes gjennom denne ordningen.

  Det gis ikke erstatning for tap forårsaket av rovvilt etter denne ordningen.

  • Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning. 
  • Saueeiere som kan ha rett til erstatning etter begge ordninger, og søker om dette, får prøvet sin sak i forhold til begge regelverk (se under Søknadsfrist).

  Erstatningen
  Erstatningsberegningen foretas etter standardiserte satser pr. dyr fastsatt i forskrift 21. juli 2004 nr 1131, om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon § 20.

  Egenandel er 30 % for samtlige tap som omfattes av ordningen. Egenandel beregnes av nettotapet. Beregnet erstatning på mindre enn 15 000 kroner utbetales ikke.

  Det gis ikke erstatning for tap forårsaket av rovvilt etter denne ordningen. Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt forvaltes av Direktoratet for naturforvaltning. Søknader behandles av Fylkesmannens miljøvernavdeling, og søknadsfrist er 1. november.

 • Søknad og søknadsfrister

  To søknadsfrister!
  Fra søknadsomgangen 2007 er det foretatt en samordning hos Fylkesmannen av både søknader om erstatning etter rovvilttap og erstatning for tap av sau på beite. Saueeiere som kan ha rett til erstatning etter begge ordninger, og søker om dette, får prøvet sin sak i forhold til begge regelverk.

  - Fristen for søknader som skal behandles etter begge regelverk vil være 1. november.
  - Dersom bare skal søke erstatning for tap av sau på beite (ikke rovvilt) må søknaden være mottatt hos kommunen innen 31. desember det året tapet har oppstått.

  Opplysningsplikt
  Foretaket må dokumentere tap av sau på beite i søknaden. Tilsynsfrekvens og tiltak i beiteområdet skal dokumenteres ved regelmessig ført logg eller ved attestasjon fra kommunen.

  Store fordeler ved å søke elektronisk
  Det er nå mulig å søke om erstatning via internett via Altinn som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.

  Papirsøknad finner du under menypunkt 'Skjema' over til venstre. Søknaden sendes kommunen som sender den videre til fylkesmannen.

  Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen.