Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Trollheimen

Fjellblomster - Geitrams

Statens landbruksforvaltning har fra Landbruks- og matdepartementet fått i oppdrag å gjennomføre utbetaling av erstatningene etter Trollheimenskjønnet.

  • Trollheimenskjønnet: erstatning for tapte villreininntekter

    Bakgrunnen for dette skjønnet er at det ved kongelig resolusjon av 26.juni 1987 ble fattet vedtak om ekspropriasjon til staten etter § 3 i Lov om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal av 21.desember 1984 nr 101 (Trollheimenloven). Lova har som formål å sikre fortsatt samisk reindrift i de nevnte kommuner. Grunneiere innenfor nærmere avgrensede områder skulle mot vederlag etter skjønn avstå:

    rett til for et tidsrom av 60 år å utøve reindrift som beskrevet i reindriftslovens §9 første ledd nr 1 til 3, jf. §§ 11 og 12.”

    På bakgrunn av dette begjærte staten ved Landbruksdepartementet skjønn 3.juli 1987 for å fastsette erstatning til de grunneiere og rettighetshavere som ble berørt av ekspropriasjonen. I mars 1996 vedtok Orkdal herredsrett erstatninger for tapte villreininntekter og andre ulemper. Erstatningene forfalt første gang 26.juni 1994. Landbruksdepartementet begjærte 28.mai 1996 overskjønn på erstatning for tapte villreininntekter. Overskjønnet ble gjort rettskraftig fra 20.november 1999.

Kontakt