Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avlingssvikt - klimabetingede tap

Åkerlandskap

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

 • Beregning av avlingssvikt

  Klimatiske forhold er blant annet vinterskader, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, store nedbørsmengder og frost.
  - Skader forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras dekkes ikke.
  - Kvalitetstap dekkes ikke, bortsett fra i vekstgruppene frukt og bær.

  Randis test

  Avlingssvikt er definert som svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen.  Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens tidligere års avling for at erstatning kan utløses (egenandel).

  Vekstgrupper:
  - Korn
  - Grovfôr
  - Frukt
  - Bær
  - Potet
  - Grønnsaker

  For å være erstatningsberettiget må foretaket ikke ha kunnet sikre seg mot tapet.

  Tapt avling (i kilo) erstattes med standardiserte satser for vekster i de ulike landsdelene. Disse inngår i beregningene som utføres av Fylkesmannen etter standardiserte beregningsformeler. Mer informasjon om dette i finner du publikasjonen 'Erstatning for avlingssvikt' (se navigasjon til venstre).

  Maksimumsgrense for utbetaling per vekstgruppe er kr. 500 000. Beregnet erstatning under kr 5000, utbetales ikke.

  Erstatningsordningene i plante- og honningproduksjon finansieres over jordbruksavtalen.

 • Ofte stilte spørsmål

  I forbindelse med søknad om landbrukserstatning i flomrammede områder oppstår det en del spørsmål. Nedenfor finner du svar. 

  1          Hvem kan søke erstatning for avlingssvikt?
  Har du et jord- og/eller hagebruksforetak og har rett til produksjonstilskudd, kan du søke om landbrukserstatning.

  2          Hva kan dekkes av tap ved avlingssvikt?
  Erstatning kan gis ved betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold og som det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom ordinær/privat forsikring.

  3          Får jeg dekket hele tapet gjennom ordningen?
  Nei, tapet dekkes etter en beregningsmetode der man først finner gjennomsnittsavlingen siste fem år (tre år for grasproduksjon til husdyr). Avlingstapet som dekkes er gjennomsnittsavlingen fratrukket 30 % egenrisiko og oppnådd avlingsmengde sesongen 2011.

  4          Er det andre vilkår som må oppfylles for å få dekket tapet?
  Ja, skaden må meldes til kommunen snarest mulig etter at den har oppstått. Det er også en forutsetning at foretaket har avgrenset tapet mest mulig, blant annet ved at arealet er tilsådd etter flomskadene.

  5          Hva er søknadsfristen?
  Søknad om erstatning skal sendes kommunen innen 31. oktober.

  6          Hvilke økonomiske tap dekkes når grasproduksjon erstatter potetproduksjon?
  Avlingssvikt som oppstår som en følge av at settepotetene / potetplantene / frøene har druknet under flommen omfattes av ordningen for landbrukserstatning.

  Foretak med skade har plikt til å avgrense tapet mest mulig. I praksis vil tapsbegrensningen bestå i at det såes andre vekster. Denne ”alternative” avlingen som en da får, vil redusere avlingstapet og tas med i beregningen av dette.

  Utgiftene til slik ”nysåing” anses som erstatningsberettiget og disse utgiftene kan dekkes av den statlige naturskadeordningen.

  Ordningen for landbrukserstatning er hjemlet i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

 • Søknad om erstatning etter avlingssvikt

  Søknad om erstatning
  Gi melding så snart som mulig, før innhøsting, til din kommunale landbruksforvaltning dersom avlingssvikt skjer, eller du antar at avlingssvikt vil oppstå.   

  Søknad må leveres kommunen senest 31. oktober det året skaden har skjedd. Søknadsskjema for de ulike vekstgruppene finner du under menyvalget Skjemaer til venstre. De kan også fås fra kommunen eller elektronisk via elektroniske tjenester  (Altinn).

  Store fordeler ved å søke elektronisk
  Det er  mulig å søke om erstatning via internett via Altinn som for produksjonstilskudd (Se Elektroniske tjenester). Dette har fordeler både for søker og forvaltning.

  Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.

  Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen. Hvis du skal sende inn søknadsskjema på papir finner du dette under Skjema. Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen.