Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vinterskade på eng

Vinterjorder.

Foretak med betydelige vinterskader på eng kan få økonomisk støtte gjennom denne ordningen. Erstatningen skal bidra til at foretaket kan få en avling av gras eller grønnfôr som kan høstes det samme året, slik at avlingssvikten reduseres.

 • Erstatning for vinterskade på eng

  Ordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

  Vinterskader på eng defineres som skader forårsaket av:
  - frost
  - isdekke
  - vanndekke
  - uttørking
  - oppfrysing
  - biotiske forhold som overvintringssopp

  Foretaket må gi melding om vinterskadet eng til kommunen i god tid før utbedringen påbegynnes, slik at kommunen kan kontrollere vinterskadene. Utbedringen må gjøres så tidlig at enga gir avling i skadeåret, og senest innen 15. juni. I strøk av landet der veksten kommer senere i gang, kan fylkesmannen gi dispensasjon fra denne fristen.

  For at erstatning skal kunne gis, må engarealet etter utbedring være pløyd, harvet, frest eller direktesådd og være tilsådd med frø av eng- og/eller grønnfôrvekster. Når tiltaket er en del av normal fornying av enga om våren, gis det ikke erstatning.

  Erstatningsordningene i plante- og honningproduksjon finansieres over jordbruksavtalen.

  Hvem kan søke?
  Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon gjelder for foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket og foretak som driver med honningproduksjon der foretaket er registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28.

  Søknad:
  Søknad om erstatning sendes til kommunen innen 15. juli i skadeåret, sammen med dokumentasjon på at enga faktisk er utbedret.

  Foretaket skal selv dekke en egenandel på 20 prosent av kostnadene med utbedring av foretakets totale engareal.

  Søknadsskjema finner du i menypunktet 'skjema' til venstre.  

  Elektronisk søknad om erstatning kan sendes via Altinn. Dette gir preutfylte søknadsopplysninger fra produksjonstilskudd i søknadsskjema f.eks arealer og avlinger fra tidligere år.

Kontakt

Elektroniske tjenester

Frister

  Siste nyheter

  Lenker