Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Flere naturskader og større omfang på skadene

Etter pinseflommen og de påfølgende månedene med mye nedbør og flom viser foreløpige tall fra SLF at det både blir flere naturskader, og at sakene har et større omfang enn i et ”normalår”. SLFs prognoser tilsier at det kan bli naturskadeerstatninger opp mot 180 mill kroner fra den offentlige ordningen, fordelt på om lag 1900 erstatningssaker fra 2011.

naturskade3

I pinsehelga kom en stor nedbørsflom i Gudbrandsdalslågen med sine sideelver, og i mindre omfang i Glomma. Omfattende flom- og skredskader ble resultatet.  Ved 3-måneders-fristen for skademelding etter denne hendelsen er det registrert i overkant av 1000 skader, de fleste i midtre og nordre Gudbrandsdalen og Østerdalen. 

Bærer preg av at store områder og infrastruktur er rammet
Naturskadene ser ut til å ha blitt størst i tilknytning til sideelver og bekker, i tillegg til at Lågen og Glomma oversvømte og delvis skadet store landbruksarealer. For naturskadeordningens dekningsområde ser det ut til at private veier, broer og jord- og skogbruksarealer har fått størst skader.

Også etter pinse har store nedbørsmengder ført til flom- og skredskader mange steder i landet. Per midten av september kan politidistriktene melde om at de har mottatt om lag 900 skademeldinger for naturskader i sommer og høst. Det er særlig Hedmark, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Buskerud som har mottatt mange skademeldinger.

Gjennomsnittserstatningen større enn før
Gjennomsnittlig erstatningsbeløp i 2011 ser ut til å ligge rundt 95.000 kr, mot 70 000 kr i et ”normalår”. Noen saker vil være mindre enn egenandelen på 10 000 kr, men det er også meldt inn skader der lensmannsskjønnet er på flere millioner kroner. De fleste store sakene gjelder naturskade på private veier og bruer.

Utbetalingen skjer når skaden er utbedret
Erstatningsordningen er rettet mot privatpersoner og private virksomheter. Tilsagn om erstatning gis med en utbedringsfrist på 3 år. Utbetaling skjer når tiltaket er gjennomført/kostnadene er påløpt. En stor del av erstatningssakene knyttet til årets naturskader vil bli behandlet i løpet av 2011, men erstatning i mange av sakene vil først bli utbetalt i 2012 og 2013.

Kontaktperson

Mer om temaet