Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spørsmål og svar

Nedenfor er det gitt svar på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med søknad om naturskadeerstatning fra staten.

 • Ofte stilte spørsmål

  Hva er en ”naturskade” etter naturskadeloven?
  ”Ved naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende.”

  ”Skade som umiddelbart skyldes nedbør erstattes i utgangspunktet ikke. Det kan likevel ytes hel eller delvis erstatning for skade med slik årsak dersom særlige forhold tilsier det.”

  Hvem kan søke om naturskadeerstatning?
  Private rettsubjekt – privatpersoner, selskaper, organisasjoner etc.

  Hvem skal en naturskade meldes til for å søke erstatning?
  Lensmannen, namsfogden eller politistasjonen i ditt distrikt.

  Hva er fristen for å melde en naturskade?
  Naturskaden må meldes til lensmann, namsfogd eller politistasjon senest tre måneder etter at den inntraff.

  Hva er forholdet mellom forsikring og den statlige naturskadeerstatningsordningen?
  I Norge har vi en kombinasjon for dekning av tap etter naturskader.

  1. Gjennom forsikring.
  2. Gjennom den statlige erstatningsordningen.

  Avgjørende for hvilken av disse ordningene en skade kan dekkes under er om det skadede objektet kunne forsikres mot naturskade eller ikke. Dersom det var anledning til å forsikre det skadede objektet mot naturskade så har en ikke rett på erstatning etter den statlige ordningen.

  Hvilke objekt kan kreves erstattet etter den statlige naturskadeerstatningsordningen?
  Det ytes erstatning for skade på fast gods og løsøre.

  Den statlige naturskadeerstatningsordningen er hjemlet i lov om sikring mot og erstatning for naturskader (”naturskadeloven”). Til denne loven er det også gitt en forskrift; ”forskrift om taksering og erstatning av naturskader”.