Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Taksering

naturskade2

Lensmannen er takststyrer i naturskadesaker. Er du utsatt for naturskade, må du ta kontakt med lensmann for å få taksert skaden.

 • Taksering - hvem gjør hva?

  Reglene om taksering av naturskader er gitt i lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven), og i forskrift om taksering og erstatning av naturskader (takseringsforskriften).

  Det følger av naturskadeloven § 8 første ledd at naturskader skal takseres ved skjønn styrt av lensmann, namsfogd eller politistasjon. Disse har derfor ansvar for at takseringen skjer i henhold til reglene i naturskadeloven og tilhørende forskrift.

  Takststyrer ber tingretten oppnevne takstmenn. Takstmenn skal normalt tas fra kommunens skjønnsmannsutvalg, og sammen gjennomfører lensmann og takstmann lensmannsskjønn i tråd med skjønnslovens bestemmelser. Skadelidte innkalles til skjønnet.

  Takstapparatet er underlagt Justisdepartementet, og baserer sin virksomhet på reglene i offentlighetsloven, forvaltningsloven, skjønnsloven og naturskadeloven med forskrift. • Krav til innhold i taksten

  Formålet med takseringen er å identifisere alle forhold som er relevante for behandlingen av søknaden om naturskadeerstatning. Det er styret for Statens naturskadefond som behandler søknaden.

  Utgangspunktet er at det er kostnader til gjenoppretting som skal takseres. Gjenoppretting innebærer å tilbakeføre noe som fantes fra før, til en slik stand at den aktuelle bruken av skadeobjektet kan fortsette etter en naturulykke. Dersom det ikke er mulig å gjenopprette skaden er det verdiforringelsen som skal takseres.

  Taksten skal inneholde en utfyllende beskrivelse av hvordan skaden skjedde og av hva som er skadet, fortrinnsvis med vedlagte bilder og kart

  Takseringsforskriften § 4 fjerde ledd lister opp konkrete krav til dokumentasjon

  • Det skal avgis et takstbeløp for hvert skadeobjekt.
  • Taksten skal inneholde beskrivelse av skadeobjektet før og etter skade, og av de tiltak som er lagt til grunn ved beregningen av taksten.
  • Ved takseringen foretas det en vurdering i forhold til naturskadelovens § 11 tredje ledd, punkt b.
  • Tidligere verdiforringelse av skadeobjektet på grunn av elde, bruk, nedsatt anvendelighet eller annet, skal fremgå av taksten.

  For øvrig skal eierforholdene og bruksverdien av det skadede objektet fremgå av taksten.

  SLF har utarbeidet en håndbok for lensmenn/tingrett om erstatning etter naturskadeloven. Håndboken foreligger i elektronisk utgave.