Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Radioaktivitet - nedfôringskostnader m.m

Spelsau på innmarksbeite

Dyr som beiter i områder med for høye radioaktivitetsnivåer forårsaket av Tjernobylulykken kan få for høye radioaktivitetsverdier til å bli godkjent som menneskemat. Radioaktivitetsnivået kan senkes betydelig ved å 'nedfôre' eller fôre med annen mat f.eks kraftfôr og høy/silo eller gress fra innmarksbeite.

Erstatningsordningen skal gi husdyreiere med småfe og storfe kompensasjon for kostnader ved tiltak for å berge radioaktivt kjøtt slik at det kan benyttes til menneskemat.

 • Kostnader og erstatning

  Det utbetales erstatning etter fastsatte satser for følgende utgiftstyper:

  • ordinære nedfôringskostnader
  • utgifter til samling av dyr
  • erstatning for dyr som kreperer under nedfôring
  • kjøtt som ikke kan nyttes
  • Ku- eller geitmelk fra som ikke blir godkjent brukt til menneskemat i lokalforedling

   

  Søknad om erstatning

  Mattilsynet fastsetter lengden på nedfôringsperioden i tiltakssonene. Kompensasjonstiden er med visse unntak i forskriften fastsatt til 15.08-15.11.

  • Kommunen påser at nedfôring starter i samsvar med nedfôringsperiode vedtatt av Mattilsynet.
  • Søknadsfristen er 6 måneder etter at pålagte eller frivillige tiltak er gjennomført.
  • Fylkesmannen beregner og utbetaler erstatning dersom innberetningen tilfredsstiller forskriftens vilkår. Fylkesmannen behandler og utbetaler til brukere og beitelag når det gjelder søknader om samling av dyr og erstatning for dyr som kreperer under nedforing.

   

  Store fordeler ved å søke elektronisk


  Det er nå mulig å søke om erstatning via internett via Altinn som for produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan hentes inn automatisk og søknaden sendes til riktig instans.Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen. Hvis du skal sende inn søknadsskjema på papir finner du dette under linken til skjema til venstre.  

  Mer informasjon

  Erstatning for katastrofetap i husdyrhold hørte tidligere inn under tiltaksfondet for småfe og fjørfe, som ble opprettet på slutten av 60-tallet. Første forskrift som hjemlet erstatning for katastrofetap i husdyrhold ble gitt i 1990. Også tap som følge av rovvilt var tidligere en del av denne ordningen, inntil miljømyndighetene i 1977 etablerte en egen erstatningsordning for slike tap.

  • Bruk navigasjonen til venstre for a se statistikk, skjema, regelverk osv.
  • Nærmere opplysninger om ordningen fås hos landbruksforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen.