Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Generelle tollnedsettelser

Generelle tollnedsettelser er tollnedsettelser som gjelder for alle som importerer den aktuelle råvaren innenfor en gitt periode. Formålet med generelle tollnedsettelser er blant annet å sikre tilgang på nok råvare i situasjoner med underskudd i det norske markedet.

Generelle tollnedsettelsene er tollnedsettelser hvor tollsatsen settes ned for bestemte varelinjer i tolltariffen for en bestemt periode. Tollsatsen gjelder for alle importører, og trenger ingen søknad. Generelle tollnedsettelser har ingen kvatumsmessige begrensninger i den perioden de gjelder.

 • Hvem kan be om generell tollnedsettelse?

  Alle aktører kan be om at Landbruksdirektoratet setter ned den ordninære tollsatsen generelt for en bestemt vare. Vi må da ha informasjon om:

  I. hvorfor du ønsker tollnedsettelse, med beskrivelse av markedssituasjonen
  II. hvilke varer tollnedsettelsen skal gjelde for, og om det gjelder hele markedet eller deler av markedet
  III. hvilken periode det er aktuelt med tollnedsettelse, om det er en akutt situasjon og om situasjon vil vedvare
  IV. hvilke land det er aktuelt å importere varer fra

  Når vi mottar en anmodning om tollnedsettelse i markeder med markedsregulering, kontaktes markedsregulator og forespørres om en oppdatert prognose, og det bes om en en anbefaling til Landbruksdirektoratet. Markedsregulator har et eget ansvar for å be om tollnedsettelser for de råvarene regulator har et prisansvar for. For markeder hvor det ikke er en markedsregulator følger Landbruksdirektoratet markedsprisene, og setter ned tollen dersom markedssituasjonen tilsier et importbehov for å skape stabilitet i markedet.

 • Når kan det være aktuelt med generell tollnedsettelse?

  Landbruksdirektoratet skal iverksette generelle tollnedsettelser dersom noteringsprisen  i de to påfølgende ukene ligger over øvre prisgrense i henhold til jordbruksavtalen. Dette gjelder kun for varer med en øvre prisgrense i jordbruksavtalen, det vil si
  1. målprisvarer
  2. varer omfattet av «volummodellen», storfekjøtt, kjøtt av sau og lam, samt egg
  3. varer med referansepris (fjørfekjøtt)

  Generelle tollnedsettelser kan også gis:
  1. for å holde noteringsprisen som gjennomsnitt for året på nivå med målpris
  2. for at planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for perioden ikke skal overskrides
  3. for å hindre alvorlig markedsforstyrrelse
  4. i perioder utenom målpris

 • Hvordan vurderes tollnedsettelsen?

  I tillegg til de opplysningene du gir når du ber om tollnedsettelse, vil vi også be andre markedsaktører om informasjon for å få oversikt over hele markedet for den aktuelle varen. For varer som er omfattet av prisbestemmelser i jordbruksavtalens, vil vi be om en anbefaling fra markedsregulator. I markeder der det ikke finnes en markedsregulator, innhenter vi opplysninger fra de største markedsaktørene. Dette gjelder også i delmarkeder som vurderes som så marginale at varen ikke inngår i markedsregulators ansvarsområde.

  Landbruksdirektoratet vurderer følgende informasjon:
  1. prognose for tilbud av og etterspørsel etter vare, dekningsgrad og eventuelt reguleringslager
  2. beskrivelse av markedet fra markedsregulator og/eller markedsaktørene
  3. utnyttelsen av internasjonale kvoterettigheter

  I tillegg vil vi vurdere risikoen for å påføre markedet et importskapt overskudd opp mot behovet for tollnedsettelse.

 • Hvordan settes tollsatsen ved generelle tollnedsettelser?

  Tollsatsen skal som hovedregel settes på et nivå som gir importmulighet til priser som tilsvarer norsk pris. Perioden for tollnedsettelse fastsettes i de enkelte tilfellene ut fra hva som gir importørene en rimelig mulighet til import. I denne vurderingen hører også hensynet til oppstart av norsk sesong og å unngå importskapt overskudd ved at perioden i utgangspunktet ikke settes for lang. Fra vedtak om generell tollnedsettelse er fattet til vedtaket blir iverksatt, skal det som hovedregel gå minst to virkedager. Tollnedsettelsen gjelder bare for import av varen innenfor en angitt periode.

  Vedtak om generelle tollnedsettelser kunngjøres på Landbruksdirektoratets nettsted under Tollsatser. De gjeldende tollsatsene oppdateres også på tollmyndighetenes nettsted.