Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om import av landbruksvarer

Ved import av varer skal det svares toll etter tolltariffens ordinære tollsatser. I enkelte tilfeller kan varer importeres til en nedsatt tollsats. Tollsatsene utgjør en vesentlig del av importvernet for landbruksvarer og er et sentralt virkemiddel for å sikre landbruksproduksjon samt videreforedling og produksjon av næringsmidler i Norge.

Tollsatsene for landbruksvarer varierer med behovet for tollbeskyttelse. De høyeste tollsatsene er på viktige landbruksvarer som også produseres i Norge, for eksempel storfekjøtt og melkeprodukter. Derimot er det ingen toll på mange landbruksvarer som ikke produseres i Norge, eksempelvis sitrusfrukter, bananer og ris.

Landbruksdirektoratet forvalter tollsatsene for landbruksvarer. For enkelte landbruksvarer reduseres de ordinære tollsatsene i bestemte tidsrom avhengig av vekstsesong og markedsdekning her i landet. For mange varer vil derfor tollen i praksis være betydelig lavere enn de tollsatsene som følger av tolltariffen. Dette er landbruksvarer som er beskrevet i kapittel 1-24, 35.01 og 35.05 i tolltariffen:

 • levende dyr og animalske produkter (kapittel 1-5)
 • vegetabilske produkter (kapittel 6-14)
 • oljer (kapittel 15)
 • tilberedte næringsmidler (kapittel 16-24, posisjon 35.01 og 35.05)

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) angir hvilke landbruksvarer tollen kan reduseres for, og hvordan tollsatsen skal fastsettes. Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-importforskriften) angir et mer begrenset vareomfang, og beskriver hvordan tollsatsen settes på bakgrunn av råvareinnhold for enkelte bearbeidede varer. Varene som omfattes av RÅK-importforskriften er omfattet av EØS-avtalens protokoll 3, og i tråd med EØS-avtalen har disse varene et moderat tollnivå.

 • Tollnedsettelse for landbruksvarer

  Det er tre hovedgrupper tollnedsettelser:

  • Generelle tollnedsettelser
   Landbruksdirektoratet kan sette ned tollsatsen når det er for lite vare i det norske markedet. Generelle tollnedsettelser gjelder bestemte varer i tolltariffen i en bestemt periode. Tollsatsen gjelder alle aktører og må ikke søkes om. Vurderingen av om tollen skal settes ned gjøres av Landbruksdirektoratet på bakgrunn av markedsinformasjon. Disse tollnedsettelsene har ingen mengdebegrensninger i den perioden de gjelder. Alle kan be om at Landbruksdirektoratet setter ned tollsatsen for en bestemt vare. 
  • Individuelle tollnedsettelser
   Landbruksdirektoratet kan også sette ned tollen når noen søker om det. Dette er tollnedsettelser som gjelder en bestemt vare og/eller bruk, for en aktør, for en fastsatt periode og som regel for en ubegrenset mengde. Det største antallet av de individuelle tollnedsettelsene blir gitt på produkter som ikke inneholder, eller inneholder en mindre andel, varer som også produseres i Norge.
  • Tollnedsettelse for RÅK-varer
   En importør kan også søke om lavere toll for RÅK-varer. Dette er tollnedsettelser som gjelder en bestemt vare, for en aktør, for en fastsatt periode og for en ubegrenset mengde.  Disse varene får nedsatt tollsats beregnet ut fra innhold av bestemte råvarer.
 • Fordeling av tollkvoter

  Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter for import av bestemte mengder til reduserte tollsatser. Enkelte av kvotene er globale, det vil si, at de kan importeres fra alle land. I tillegg finnes det GSP-kvoter for import fra utviklingsland og kvoter fra et bestemt land eller grupper av land som følge av frihandelsavtaler. Landbruksdirektoratet fastsetter også årlige nasjonale kvoter for å sikre nok tilgang på viktige råvarer som matkorn, råvarer til kraftfôr og bær til konservesindustrien.

  Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter ved auksjon eller etter søknad. I dag blir de fleste kvotene fordelt på auksjon. I tillegg fordeler tollmyndighetene enkelte kvoter for kjøtt og planter. Tollnedsettelsene blir gitt automatisk ved fortolling etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

 • Import av varer fra utviklingsland (GSP-ordningen)

  GSP-ordningen (Generalized System of Preferences) betyr nedsatt toll på varer fra utviklingsland. Tollnedsettelsene varierer for ulike produkter fra 10 til 100 prosent reduksjon av tollsatsen ved import til Norge. De er faste og kan slås opp i tolltariffen. På tollmyndighetenes nettside kan du lese mer om GSP-handel med u-land.

  Tollnedsettelsene omfatter to typer kvoter for landbruksvarer innenfor GSP-systemet. Den ene gir 30 prosent lavere toll på produkter fra GSP-land som innføres innenfor den globale WTO-kvoten. I tillegg er det tollfrie kvoter som tollmyndighetene fordeler fortløpende etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

  Skal du importere korn, mel eller kraftfôrråvarer fra nulltoll-land må du søke Landbruksdirektoratet om GSP-innførselstillatelse. Dette gjelder bestemte varer hvor du må avgi en anvendelseserklæring på at de importerte produktene ikke innføres til kraftfôr i husdyrproduksjonen.

  Landbruksdirektoratet kan iverksette midlertidig opphør av toll- og kvotefri import for å unngå at GSP-import skaper ubalanse i det norske markedet.

Kontakt

Elektroniske tjenester

  Lenker