Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Fordeling av tollkvoter

Planlegger du å importere landbruksvarer innenfor kvoter med redusert tollsats, må du enten søke om tollkvote eller delta på auksjon.

I dag blir de fleste kvotene fordelt på auksjon. De kvotene som blir fordelt etter søknad er messekvoten, sauekjøttkvoten fra Island, islandshestkvoten og kvoten på 4 500 tonn ost fra EU. Kvoter som blir fordelt etter søknad har egne søknadsfrister, mens auksjoner blir avholdt på flere tidspunkt gjennom året. Søknadsfrister, registreringsfrist for auksjonsdeltakelse og dato for auksjoner informerer vi om under Frister på våre nettsider og i nyhetsbrevene fra Landbruksdirektoratet.

 • Hvem kan søke om tollkvote og om å delta på auksjon?

  Du kan bare søke om kvote og å delta på auksjon på vegne av en virksomheter eller et foretak. Privatpersoner kan ikke delta. Unntaket er kvoten for islandshest, hvor også privatpersoner kan søke.

  Dersom du ønsker å delta i auksjoner må du registrere deg via Altinn eller sende Landbruksdirektoratet Søknad om tollkvote for å få brukernavn og passord. Du må også skrive under på at du ikke samarbeider med andre aktører under auksjonene. For registrering i den elektroniske tjenesten krever vi at du som søker har rollen "Primærnæring og næringsmidler" i Altinn. Rettigheten til å benytte tjenesten kan du delegere til andre i Altinn. Frist for registrering blir kunngjort på vår nettside under Frister i forkant av hver auksjon. Registreringen er kun gyldig ut året.

  Som auksjonsdeltakerne må du være kredittverdig, og vi foretar en kredittvurdering etter at du har registrert foretaket ditt. Dersom foretaket ditt ikke blir vurdert kredittverdig, vil direktoratet ta kontakt og informere om at du må stille bankgaranti for det beløpet du ønsker å disponere under auksjonen.

  • Skjemaer

   • SLF-730Søknad om tollkvote

    Bokmål:
    PDF ikon
 • Hva skjer under auksjonen?

  I Veiledning om bruken av auksjonsløsningen finner du informasjon om hva som skjer under auksjonen. Vi anbefaler at du leser denne nøye før du deltar på auksjon.

  Alle auksjoner har en frist for åpningsbud. Fristene er angitt i auksjonsplanen. Du som budgiver må logge deg inn på auksjonen og legge inn åpningsbud minst 24 timer før auksjonen åpnes. Dersom du har spørsmål eller problemer med auksjonssystemet, ta kontakt på telefon 90 95 44 24 så tidlig som mulig, og senest 30 minutter før åpningsbudfristen utløper.

  Landbruksdirektoratet sender faktura etter at auksjonene er avsluttet. Kvoterettigheten kan ikke benyttes før vi har registrert at fakturaen er betalt. Ved forsinket betaling beregner vi forsinkelsesrente. For noen kvoter skal du også betale toll ved innførsel i tillegg til auksjonsbeløpet. Tollsatsene finner du i tollkvoteforskriften og i auksjonsplanen..

 • For hvilke varer tildeles tollkvote med nedsatt tollsats?

  Landbruksdirektoratet fordeler tollkvoter ved auksjon eller etter søknad. Oversikt over de fleste tollkvoter vi fordeler og fordelingsmetoden finner du i vedlegg 1 til tollkvoteforskriften. I tillegg fordeler vi noen få kvoter for å sikre nok tilgang på viktige råvarer som matkorn, råvarer til kraftfôr og bær til konservesindustrien. Du kan lese mer om kvotene i FAT-forskriften (Forskrift om administrative tollnedsettelser).

 • Hvordan vurderes søknad om tildeling av tollkvote?

  Kvotene som fordeles etter søknad blir vurdert etter bestemte vilkår. Krav til deg som søker og krav til anvendelse og bruk, er forskjellig for de ulike kvotene. 

  Ostekvote fra EU
  Landbruksdirektoratet fordeler en ostekvote på auksjon og en etter søknad. Følgende årlige kvote fordeles etter søknad:
  Varenummer i tolltariffen Mengde (tonn) Tollsats
  04.06.1001-04.06.9099 4 500 0,00

  Ostekvoten fordeles etter hver søkers andel av verdien av importert ost i en kvalifiseringsperiode. Kvalifiseringsperioden er de 24 månedene før 1. oktober før kvoteåret. Landbruksdirektoratet fordeler kvoten basert på statistikk fra tollmyndighetene. 

  Bærkvote til bearbeidingsindustrien 
  Du kan få tollfritak for bærkvotene for jordbær (3 900 tonn), bringebær (1 700 tonn) og kirsebær og solbær (340 tonn). Men da skal varen gå inn i egen bearbeidingsvirksomhet. Du må ha bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær i foregående periode fra 1. juli–30. juni, eller inngått bindende avtale om dette. Du kan videreselge tollkvoteandeler til foretak som oppfyller vilkårene. Dersom du selger tollkvoteandel skal du gi Landbruksdirektoratet skriftlig melding om det.

  Kvoter for kosher- og halalslaktet kjøtt
  Landbruksdirektoratet fordeler kvotene for halalkjøtt og kosherkjøtt som er slaktet etter religiøse tradisjoner der slaktemetoden ikke er tillatt i Norge. Varene dette gjelder er begrenset til kjøtt som klassifiseres under tolltariffens kapitler 2 og 16. Tollsatsene innenfor kvotene fastsettes av Landbruksdirektoratet. Satser og søknadstidspunktet blir kunngjort på Landbruksdirektoratets nettsider før nytt kalenderår.

  Kvote Størrelse (kg)
  Kosherkjøtt 15 000
  Halalkjøtt 30 000

  Det er fastsatt spesielle kriterier for å kunne få en andel av kvotene på halalkjøtt og kosherkjøtt:
  • Kun registrerte trossamfunn kan søke om kvote. I søknaden må du legge ved dokumentasjon fra fylkesmannen på at du søker på vegne av et registrert trossamfunn.
  • Kun trossamfunnet selv, eller heleide selskaper av trossamfunnet, kan stå for importen. I søknaden må du oppgi hvem som skal importere.
  • Du må angi hvor stor kvoteandel det søkes om, maksimalt hele kvoten.

  Islandshestkvoten
  Landbruksdirektoratet fordeler en årlig tollfri kvote for islandshester etter søknad:
   Varenummer i tolltariffen  Produkt  Mengde (stk)
   01.01.2100, 01.01.2902 og 01.01.2908  Islandshest  200

  Det kan søkes om import av islandshest fra 1. november–31. desember hvert år. Landbruksdirektoratet fordeler kvoteandeler etter hvert som søknadene kommer inn til hele kvoten er fordelt, "førstemann til mølla"-prinsippet. Kvoten omfatter kun islandshester fra Island. Kvoten kan ikke videreselges.

  Import innenfor kvoten er tollfri, men er ellers underlagt de samme bestemmelsene som for annen import av hest. Dette gjelder blant annet bestemmelser om dyrehelse- og merverdiavgift. Kontakt Mattilsynet og tollmyndighetene for mer informasjon om regelverket for import av hest.

  Du må søke om import av islandshest på eget skjema før du importerer. For mindreårige (under 18 år) må vergen søke. Du må oppgi antall hester som du ønsker å importere, maksimalt fem hester per importør.
  Hvis søknaden blir innvilget, får du tilsendt en importtillatelse som du må ha tilgjengelig ved innførsel. Dersom du ikke benytter kvoten, skal du melde dette til Landbruksdirektoratet så fort som mulig. Vi vil da kunne omfordele kvoteandelen til andre søkere. Hvis du ikke melder fra om dette, kan du miste retten til å delta i neste års søkerunde.

  Kjøtt til messer
  Landbruksdirektoratet fordeler kvoten for import av kjøtt som skal brukes på messer. Med messer menes varemesser og lignende med åpen inngang for alle. Kjøtt som blir importert innenfor messekvoten kan ikke selges, men kun brukes som vareprøver eller lignende. Du må oppgi formålet med importen i søknaden.

  Varenummer i tolltariffen Produkt Tollsats (kr/kg) Kvantum (kg)
  Kap. 2 og 16 Kjøttvarer 2,40 35 000

  Søknadsfristen for kvoten kunngjøres på nettsidene våre før et nytt kalenderår. Dersom det er kvoteandeler igjen er det mulig å søke etter fristen. Vi fordeler da restkvoten fortløpende til søkere.

 • Hvordan importere tollkvoten?

  For å kunne importere hele eller deler av den tildelte kvoten, må du melde fra til Landbruksdirektoratet. Du vil da få importtillatelse for tollkvoter (ITT) på det du har meldt inn. Vi anbefaler at du bruker vår elektroniske tjeneste til å melde fra om import av tollkvote. Det er også mulig å sende inn søknadsskjemaet "Søknad om tollkvote" (punkt 2b).  Noen kvoter gjelder for flere varenumre. Søknader om import av disse kvotene krever at søker spesifiserer hva som skal importeres, slik at tillatelsen blir gyldig for riktig varenummer.

  Kvoterettigheten er i de fleste tilfellene omsettelige og kan selges til andre. For å kunne overføre kvoterettigheten må du melde dette til Landbruksdirektoratet. Dette gjør du i den elektroniske tjenesten for søknad om tollnedsettelse eller på søknadsskjema (punkt 2d). Der kan du som kvoteeier få oversikt over egne tildelte kvoteandeler og import. Importen må skje i kvoteeiers navn. Kvoter kan ikke omsettes etter kvoteperiodens slutt.

  • Skjemaer

   • SLF-705Søknadsskjema for islandshest

    Bokmål:
    Dokument ikonPDF ikon
 • Når kan du klage på vedtaket?

  Etter at kvoten er fordelt og vedtak foreligger, kan du klage på vedtaket. Andre med rettslig klageinteresse kan også klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket.

  Klagen bør inneholde følgende opplysninger:
  • klagers navn og adresse
  • hvilket vedtak klagen gjelder
  • begrunnelse for klagen
  • andre relevante opplysninger

  Klagen skal sendes til Landbruksdirektoratet som vil behandle saken på nytt. Dersom vi fastholder vedtaket, blir klagen videresendt til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse. Du som klager får en kopi av oversendelsesbrevet til departementet.

Kontakt