Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvordan søke?

Du kan søke Landbruksdirektoratet om tollnedsettelse for landbruksvarer. Vanligvis gir vi tollnedsettelse for en bestemt vare, med gyldighet for en fastsatt periode, og som regel for en ubegrenset mengde. Hvilket nivå vi setter tollen til, avhenger av vare.

Mange landbruksvarer har allerede en lav tollsats. Det kan være varer som har lav ordinær toll, varer som har lav preferansetoll som følge av handelsavtaler med andre land, og varer som allerede har fått en generell tollnedsettelse hvor du ikke trenger å søke. Det er derfor viktig at du undersøker om varen som skal importeres allerede har nedsatt tollsats. Tolltariffen angir, i tillegg til de ordinære tollsatsene, også preferansetollsatser i henhold til frihandelsavtaler. Varenummeret i tolltariffen gir også informasjon om varen er satt ned, og perioden for tollnedsettelsen. Informasjon om de generelle tollnedsettelsene blir også publisert på Landbruksdirektoratets nettsider.

For hver vare som skal importeres må du søke på det elektroniske søknadsskjemaet for Søknad om tollnedsettelse for landbruksvarer eller skjema LDIR-731Søknad om individuelle tollnedsettelser ved import av landbruksvarer.

 • Hvem kan søke om tollnedsettelser?

  Foretak  med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregistrene kan søke om tollnedsettelser. Som søker må du ha tilgang til dokumentasjon av varens innhold, og du er ansvarlig for at opplysningene du gir er riktige. Som søker må du være juridisk eier av varen, eller ha fått fullmakt av vareeier. Landbruksdirektoratet kan kreve å få se fullmakten ved behov.

  Landbruksdirektoratet tilbyr en elektronisk tjeneste som veileder og forenkler søknader om tollnedsettelse, import og salg av tollkvoter og søknadsbehandlingen. For å bruke denne tjenesten må du registrere deg som bruker i den offentlige portalen Altinn. I tillegg må foretaket du søker om tollnedsettelse for, ha rollen "Primærnæring og næringsmidler", eller enkeltrettighet  til tjenesten. Du kan delegere rettigheten til å benytte tjenesten til andre. Tjenesten er tilgjengelig under Elektroniske tjenester til høyre på denne siden.

 • Når må det søkes om tollnedsettelse?

  Du må søke om tollnedsettelse før varen blir importert, og bekreftelse på tollnedsettelsen må kunne vises fram ved innførsel av varen. Landbruksdirektoratet kan gi tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft. Det betyr at perioden for tollnedsettelsen settes bakover i tid, slik at den også kan brukes på varer som er fortollet tidligere.

 • Hvordan søke om tollnedsettelse?

  Vi anbefaler at du søker gjennom vår elektroniske tjeneste, men du kan også søke per post eller e-post. Det må sendes inn en søknad for hver vare som skal importeres. Ved import av samme type vare fra flere produsenter, må du sende inn en søknad for hver vare og produsent. Du som søker er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er riktige, og må kunne dokumentere dette.

  Finn riktig varenummer
  For å søke om tollnedsettelse må du oppgi riktig tollvarenummer for varen fra tolltariffen. Ta kontakt med tollmyndighetene dersom du er usikker på hva som er riktig varenummer. I tolltariffen finnes også informasjon om tollsatser. Mange varer har null i toll eller fast nedsatt toll. Hvis varen allerede har null i toll, er det ikke nødvendig å søke om tollnedsettelse. Det samme gjelder for varer som er angitt med tollsats i vedlegg 1 til RÅK-importforskriften. For import av RÅK-varer med fast nedsatt tollsats, gis det ingen ytterligere tollnedsettelse.

  Gi opplysninger om varens innhold
  I søknaden må du opplyse om varens innhold og eventuelt anvendelse eller bruk. Du må kunne dokumentere innholdet i varen. Dokumentasjonen skal vise alle produktets ingredienser og prosentvis innhold av alle råvarer som er relevante for tollberegningen. Dokumentasjonen skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk, og være tilgjengelig på søknadstidspunktet. Du kan bli bedt om å sende dokumentasjonen til Landbruksdirektoratet.

 • Hvordan vurderes søknad om tollnedsettelse?

  Landbruksdirektoratet vurderer søknad om tollnedsettelse for landbruksvarer etter to ulike regelverk, avhengig av hvilket varenummer i tolltariffen søknaden gjelder. RÅK-varer er bearbeidede landbruksvarer (bakervarer, sukkervarer, supper, sauser, pizza m.v.) angitt i EØS-avtalens protokoll 3, som regulerer handelen med slike varer. RÅK-varer kan få tollnedsettelse etter forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-importforskriften) ut fra råvaresammensetningen.  

  Søknad om tollnedsettelse for andre varer enn de som er regulert i RÅK-importforskriften vurderes etter forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT). Det største antallet søknader som innvilges gjelder varer som ikke inneholder, eller inneholder en mindre andel varer som også produseres i Norge. Landbruksdirektoratet vurderer da om varen vil hindre avtaket av norske landbruksvarer.  Det vurderes også om varen vil være et supplement til norsk produksjon ut fra hensynet til forbrukere og næringsmiddelindustri. Landbruksdirektoratet innvilger også en del søknader med vilkår om at varen skal inngå som innsatsvare i produksjon av bearbeidede landbruksvarer.

  Tollnedsettelse for varer som skal brukes til fôr
  Landbruksdirektoratet vurderer også søknader om tollnedsettelse for landbruksvarer med krav til spesiell bruk. Dette er fôrprodukter der vi gir tollfritak dersom du kan erklære og dokumentere at varen skal benyttes som fôr til fisk, kjæledyr, villfugl og pelsdyr. Siden verken produkter av oppdrettsfisk eller av pelsdyr har tollbeskyttelse, får produsentene tollfritak for innsatsfaktorene (fôret).

  Du kan også få tollfritak for den delen av fôret som er vitaminer og mineraler på varenummer 23.09.9099. Dette gjelder tilskuddsfôr, premixer osv. som skal brukes til kraftfôrproduksjon eller direkte som husdyrfôr. Varer til disse formålene får tollfritak fordi det ferdige produktet konkurrerer på verdensmarkedet. Tollnedsettelse etter denne bestemmelsen gis med anvendelseserklæring, der du som vareeier bekrefter hva varen skal brukes til, og kan dokumentere dette.

  Tollnedsettelse for varer til bearbeiding av epler, bær og grønnsaker
  Du kan få tollnedsettelse for epler og enkelte bær og grønnsaker som inngår som råvare i egen produksjon. Tollnedsettelser for epleråstoff til bearbeiding innvilges til foretak som har kjøpt et minstekvantum norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat i inneværende periode fra 1. oktober–30. september, og bearbeider dette. Tollnedsettelsen kan tidligst gis virkning fra 1. januar, og gjelder ut kalenderåret. Minstekvantum fastsettes av Landbruksdirektoratet innen 1. desember.

  Dersom du bearbeider norske grønnsaker kan du få individuell tollnedsettelse for grønnsaker som går inn i egen bearbeidingsvirksomhet. Forutsetningen er at det er en avlingssvikt på ti prosent på landsbasis. Dersom vilkårene ovenfor er oppfylt, kan tollnedsettelsen gjelde for et kvantum tilsvarende differansen mellom foretakets avtalte kvantum og faktisk levert kvantum fra egne norske leverandører. Nedsatt tollsats skal tilsvare differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare og prisen foretaket må betale for tilsvarende importert vare.

  Landbruksdirektoratet kan gi tollnedsettelse for enkelte bær til foretak som har eller planlegger å bearbeide norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær.

 • Hvordan fastsettes tollsats?

  Tollsatsen fastsettes ulikt ut fra hvilken forskrift tollnedsettelsen gis etter.

  Tollsats for RÅK-varer
  Tollsatsen for RÅK-varer fastsettes på basis av ferdigvarens råvaresammensetning. Det er tre metoder for å fastsette tollsatsen:

  • matriseberegning (MX)
  • deklarasjonsberegning (D)
  • standardresept

  Hvilken metode som skal brukes for å beregne tollsatsen er beskrevet i vedlegg 1 til forskriften. For varer der tollsatsen beregnes etter matriseberegning eller deklarasjonsberegning, må importøren sende søknad til Landbruksdirektoratet.

  Tollsats for andre landbruksvarer
  I forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) er det fire metoder for å fastsette tollsats:

  • Prisdifferanse mellom norsk pris og importpris
  • Beregnet tollsats ut fra varens innhold, deklarasjon.
  • Tollfritak (nulltoll)
  • Fast tollsats i forskriften

  Hvilken metode som skal brukes er avhengig av vare og eventuelt anvendelse og er nærmere angitt i forskriften.

 • Hvor lang saksbehandlingstid?

  Landbruksdirektoratet har som mål å behandle søknader innen ti virkedager fra søknaden er mottatt til den er behandlet. Dersom saksbehandlingen tar lang tid, sendes foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

 • Når kan du klage på vedtaket?

  Når vedtak foreligger kan du klage på vedtaket. Andre med rettslig klageinteresse kan også klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er kommet fram til mottaker.

  Klagen bør inneholde følgende opplysninger:

  • klagers navn og adresse
  • hvilket vedtak klagen gjelder
  • begrunnelse for klagen
  • andre relevante opplysninger

  Klagen skal du sende til Landbruksdirektoratet, som vil behandle saken på nytt. Dersom vi fastholder vedtaket, blir klagen videresendt til Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse. Du som klager får en kopi av oversendelsesbrevet til departementet.

 • Hvordan kontrolleres tollnedsettelser?

  Landbruksdirektoratet kontrollerer både søknader og import på utstedte tollnedsettelser. I tillegg kan Landbruksdirektoratet kontrollere foretak eller enkeltpersoner som har fått tollnedsettelser som er gitt med vilkår om anvendelse eller bruk.

  Som søker har du plikt til å gi Landbruksdirektoratet den informasjonen vi ber om. Alle opplysninger i søknaden må være korrekte. Landbruksdirektoratet kan også be om flere opplysninger og at opplysningene i søknaden dokumenteres. Ved kontroll av tollnedsettelsen i ettertid, plikter du som importerer å oppgi all informasjon som direktoratet mener er nødvendig for saksbehandlingen.

  Dersom du bryter vilkårene for tollnedsettelsen, eller Landbruksdirektoratet oppdager andre brudd på forskriftene, kan vi trekke tollnedsettelsen tilbake. Tollmyndighetene varsles da om at varen ikke lenger har gyldig tollnedsettelse. Tollmyndighetene etterberegner deretter korrekt toll og avgifter, og kan også egenhendig vurdere sanksjoner ved brudd på tollregelverket.

Kontakt

Elektroniske tjenester