Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Konserves

Fra 1. juli 2011 innlemmer Landbruks- og matdepartementet (LMD) den særskilte forskriften for tollnedsettelser til konservesindustrien inn i det generelle regelverket for administrering av tollnedsettelser for landbruksvarer. Med det opphører Konservesforskriften av 2002 og erstattes av §§ 18b, c og d, samt noen utvidelser i vedleggene, i forskrift for administrative tollnedsettelser for landbruksvarer av 12. desember 2005 (FAT).

 • Regelverk og virkemidler

  Ordningen er hjemlet i Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser §5 og kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600.

  En av de vesentligste materielle endringene er at man tredeler ordningen i tre råvaregrupper; epler til bearbeiding (FAT §18b), grønnsaker til bearbeiding (FAT §18c) og bær til bearbeiding (FAT §18d). Kravet om avtak av norsk vare for å få rettigheten til tollnedsettelse, eller en tildeling av tollfri kvoteandel, knyttes til den enkelte råvaregruppen. Med det gjøres bindingen til avtak av norsk vare sterkere.

  Kvoten for epleråstoff opphører og erstattes av en fast nedsatt tollsats forbeholdt bearbeidingsindustrien som avtar et nærmere bestemt minimumskvantum norsk epleråstoff. Det er en tollfri importkvote på 2300 tonn eplesaft og konsentrat for import fra EU. Kvoten fordeles til avtakere av norsk eplesaft/konsentrat ved auksjon. Kvoten vil øke til 3300 tonn når den fremforhandlede Artikkel 19-avtalen trer i kraft.

 • Tollnedsettelser for epleråstoff til bearbeiding

  Foretak som har kjøpt et minstekvantum norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat i inneværende periode fra 1. oktober–30. september og bearbeider dette, kan innrømmes individuelle tollnedsettelser i samsvar med vedlegg 6a til forskrift om administrative tollnedsettelser for landbuksvarer dersom varen går inn i egen bearbeidings­virksomhet. Slik tollnedsettelse kan tidligst gis virkning fra 1. januar og gjelder ut kalenderåret.

  Minstekvantum fastsettes av Statens landbruksforvaltning innen 1. desember.

 • Tollnedsettelser for grønnsaker

  Foretak som bearbeider norske grønnsaker kan innrømmes individuell tollnedsettelse for grønnsaker som går inn i egen bearbeidingsvirksomhet dersom det oppstår avlingssvikt på landsbasis innenfor en kontraktsvare på minst 10 % i forhold til samlet kontrahert kvantum.

  Dersom vilkårene ovenfor er oppfylt, kan Statens landbruksforvaltning fastsette tollnedsettelsen for et kvantum tilsvarende differansen mellom foretakets kontraherte kvantum og faktisk levert kvantum fra egne norske leverandører. Nedsatt tollsats skal tilsvare differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare og prisen foretaket må betale for tilsvarende importert vare.

  Statens landbruksforvaltning kan avslå søknad om tollnedsettelser for kontraktsvarer der dyrkingen har et ubetydelig omfang, landet sett under ett. 

 • Importkvoter og tollnedsettelser for bær

   Foretak som har bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær i foregående periode fra 1. juli–30. juni, kan innrømmes tollfritak innenfor andel av de tollkvoter som fremgår av vedlegg 6b til forskrift om administrative tollnedsettelser, dersom varen går inn i egen bearbeidings­virksomhet. Det samme gjelder foretak som ikke har bearbeidet norske jordbær, bringebær, solbær eller kirsebær, men som i inneværende periode har inngått bindende avtale om kjøp av slike bær til bruk i egen bearbeidingsvirksomhet.

  Tollkvoteandeler for inneværende periode tildeles ut fra foretakets andel av total­forbruket av norsk råvare til bearbeiding i perioden 1. juni–31. mai innenfor hver enkelt av gruppene jordbær, bringebær og solbær/kirsebær. I beregningen av totalforbruket inngår også kontrahert kvantum fra foretak omfattet av første ledd annet punktum.

  Statens landbruksforvaltning kan fordele tollkvoter med angivelse av opprinnelsesland.

  Tollkvoteandeler kan omsettes mellom foretak som oppfyller vilkårene i første ledd. Foretak som selger tollkvoteandel skal gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelsen.

  Foretak som oppfyller vilkårene i første ledd kan innrømmes individuell tollnedsettelse for råvarer omfattet av vedlegg 6c til forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.