Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tollkvoter

Skjæring av kjøtt

Innenfor rammen av importvernet administrerer Statens landbruksforvaltning tollkvoter med reduserte tollsatser. En tollkvote representerer en eksklusiv rettighet til å utnytte et knapt gode.

 • Hva er tollkvoter?

  Tollkvoter åpner for import til reduserte tollsatser innenfor definerte mengder. Enkelte kvoter er tollfrie, mens andre har faste tollsatser. WTO- kvotene har en toll på om lag 1/3 av ordinær toll.

  Enkelte av kvotene er globale, det vil si åpne for import fra alle land. I tillegg finnes det blant annet GSP-kvoter for import fra utviklingsland og bilaterale tollkvoter, det vil si kvoter fra et bestemt land eller grupper av land som følge av inngåtte frihandelsavtaler. 

  Myndighetene kan benytte ulike metoder for å tildele en slik rettighet. Innenfor grensevernet for landbruksvarer har det vært vanlig å foreta en tildeling på bakgrunn av historisk import og etter prinsippet om førstemann til mølla. Tildeling ved auksjon ble første gang utprøvd for GSP-kvotene fra 1993 og for WTO-kvotene fra 1995. Alle auksjonskvotene har blitt auksjonert via Internett fra 2001.

  Fra og med 2010 er det 64 tollkvoter for landbruksvarer hvorav 54 fordeles ved auksjon. I tillegg fordeler tollnyndighetene følgende tollfrie kvoter etter "første-mann-til-mølla" prinsippet:

  • Blomster og levende planter til en verdi av 20. mill kroner per år fra EU
  • Andre levende planter på varenummer 06.02.9061 til en verdi av 4. mill kroner per år
  • Gras i ruller/plater på varenummer 06.02.9071 til en verdi av 4. mill kroner per år
  • Storfekjøtt innenfor et indikativt tak på 2 700 tonn fra Namibia/Botswana
  • Storfekjøtt innenfor et indikativt tak på 500 tonn fra Swasiland

  Historikk om auksjonskvotene

 • Kvoter som fordeles ved auksjon

  For å delta i auksjoner må man ha brukernavn og passord. Registrering kan gjøres via web (Altinn) eller ved å sende oss skjema for å delta i auksjoner. Siste frist for registrering fremgår under søknadsfrister. En godkjenning er gyldig til og med 31.12 det året man registrerer seg. Brukernavn og passord utstedes av SLF når registreringsskjema og erklæring mot samarbeid er funnet i orden. Det er også innført krav om at auksjonsdeltakerne i hver auksjonsrunde må finnes kredittverdige. Dersom et foretak ikke finnes kredittverdig vil dette foretaket bli tilskrevet, med informasjon om at det må stilles bankgaranti for det beløp som ønskes til disposisjon under kommende auksjonsrunde.

  Se også veiledningen om bruk av auksjonssystemet som finnes under Publikasjoner på denne siden.

  Informasjon i forhold til auksjonene
  Budgiverne kan logge seg inn på auksjonen for å legge inn åpningsbud i en periode på minst 24 timer før auksjonen åpnes. Samtidig som det åpnes for å gi bud aktiviserer Statens landbruksforvaltning en beredskapstelefon. Beredskapstelefonen skal benyttes for å:

  • Gi tilbakemelding til Statens landbruksforvaltning dersom det oppstår problemer for budgiver
  • Stille spørsmål i forhold til kvotene og budgivningen

  Beredskapstelefonen er en ekstra service til brukerne. Statens landbruksforvaltning garanterer ikke at eventuelle problemer budgiver har kan løses gjennom henvendelse til denne.

  Vi oppfordrer brukerne til å ta kontakt med Statens landbruksforvaltning så tidlig som mulig, og senest 30 minutter før siste frist for å gi bud utløper. De siste 30 minuttene kan beredskapstelefonen kun benyttes til spørsmål i forholdt til kvotene og budgivningen.

  En eventulell protest fra budgiver i forhold til en pågående auksjon skal skje skriftlig. Budgiver må gi en skriftlig beskrivelse og definering av det påståtte problem. Beredskapstelefonen skal også varsles.

  Nummer til beredskapstelefon: 90 95 44 24

  Import innenfor kvotene
  SLF utsteder faktura etter at auksjonene er avsluttet. Kvoterettigheten kan ikke benyttes før fakturaen er registrert innbetalt i SLF sine systemer. Ved forsinket innbetaling vil det beregnes forsinkelsesrente.

  I tillegg til auksjonsbeløp, skal det for enkelte kvoter betales toll ved innførsel. Tollsatsene fremgår av informasjon i tilknytning til de enkelte kvotene, og i Auksjonsplan som finnes under Satser. Tollsatser som fremgår av tabellen er endelige, med mindre det er gitt beskjed om annet før auksjonene finner sted.

  Budgiver må selv søke om uttak på kvote når firmaet ønsker å få ut en importtillatelse for tollkvoter (ITT). For de kvoter hvor det er mulig å importere på flere varenummer i tolltariffen, må SLF ha beskjed om hva som skal importeres, slik at ITTen blir gyldig for det riktige varenummeret. Vi anbefaler å søke om uttak av kvotene via vår web løsning (Altinn). Man kan også sende inn søknader ved å benytte skjema Søknad om ITT (SLF726) som finnes under Skjema på denne siden. Tildelt kvoterettighet kan omsettes, dette gjelder ikke for kvotene for utenlands bearbeiding. Firma som ønsker å selge hele eller deler av sin kvoterettighet må sende SLF melding om dette via vår web løsning eller på Skjema for salg av kvote (SLF-725). I web løsningen gis kvoteeierene oversikt over tildelte mengder og uttak.

  Fortolling må finne sted innenfor kvotens gyldighetsperiode. Vær oppmerksom på at det ikke vil bli gitt tilbakedateringer eller forlengelser av rettigheten til import til nedsatt toll.  Det er ikke tillatt å låne bort importtillatelse for tollkvoter. Importen må skje i kvoteeier sitt navn.

 • Ostekvoter fra EU

  Kvotene fordeles etter søknadstidspunkt.

  Vareomfang
  Følgende årlige kvote fordeles etter søknadsfristens utløp:

  Tabell 1 Oversikt over kvoten

  Varenummer i tolltariffen

  Mengde (tonn)

  Tollsats

  04.06.1001-04.06.9099

  4 500

  0,00

   

  Kvoten er delt opp i følgende underkvoter

  Tabell 2 Underkvoter

  Kvote

  Mengde (tonn)

  Fordeles i hht §

  Historisk dessertostkvote

  2 330

  35

  Historisk frikvote

  1 100

  35

  Historisk industrikvote

  215

  36

  Industrikvote

  125

  36

  Frikvote

  730

  37

   

  Krav til søknaden og søker

  Ny praksis for søknadsinnsending fra og med 2011 kan du lese om her.

  Det kreves søknad til Statens landbruksforvaltning (det er ikke utarbeidet eget skjema). Søknaden skal inneholde og vedlegges dokumentasjon før utløpet av søknadsfristen:

  1. søkers navn, adresse og foretaksnummer
  2. hvilket kvantum som ønskes av hvilke underkvoter
  3. firmaattest: firmaet må være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Firmaattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder på søknadstidspunktet
  4. RF1244-skjema for betalt skatt: firmaet må ha oppfylt sin forpliktelse med hensyn til betaling av skatt og legge frem attest som viser dette. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder på søknadstidspunktet.
  5. RF1244-skjema for betalt merverdiavgift: firmaet må ha oppfylt sin forpliktelse med hensyn til betaling av avgifter og legge frem attest som viser dette. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder på søknadstidspunktet.
  6. erklæring om at foretaket ikke er del i samme sammenslutning som foretak som er historiske kvoteeiere, ved søknad om andel av frikvote fordelt i hht § 37. Frikvoten kan ikketildeles:
   1. a) selskap som inngår i samme konsern som historisk kvoteeier,
   2. b) virksomhet som er tilknyttet historisk kvoteeier gjennom avtale eller eierforhold der forholdet medfører at en av virksomhetene har betydelig innflytelse over den andre, eller
   3. c) virksomhet som eies av tredjeperson som også eier historisk kvoteeier, og tredjepersonens eierandel i hver av virksomhetene innebærer betydelig innflytelse.

  Betydelig innflytelse skal normalt anses å foreligge når noen eier så mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20 % av stemmene i en virksomhet.

  Disse foretakene regnes som historiske:

  Tabell 3

  Foretak

  Organisasjonsnummer

  Asko Øst AS

  912 015 238

  Carl Evensens Eftf. AS

  911 545 446

  Coop Norge AS

  961 271 460

  Haugen-Gruppen AS

  930 391 794

  ICA Norge AS

  931 186 744

  Joh. Weydahl AS

  917 326 266

  Matcompaniet AS

  984 012 187

  Multi Food AS

  961 627 001

  Norsk Storkjøkken Engros A/S

  964 997 411

  O. Kavli AS

  971 142 138

  Oluf Lorentzen AS

  942 535 937

  Per M. Hjelde

  954 760 669

  Rema Trading AS

  982 187 001

  Smart Club AS

  992 779 381

  Synnøve Finden ASA

  875 778 722

  Tine BA

  947 942 638

  Unil AS

  885 316 522

  W. Troye Agenturer AS

  941 945 554

  De historiske aktørene skal ikke stille bankgaranti for kvoter fra og med 2011. De skal heller ikke rapportere om bruken av kvotene.

  Spesielt om fordeling av frikvoten etter forskriftens §§ 36 og 37
  Det fordeles min. 2 tonn og maks. 50 tonn til hver søker. Dersom søknadene mottatt innen søknadsfristen overstiger kvantum til fordeling vil det bli foretatt en avkorting i forhold til omsøkt mengde.

 • Høykvoten

  Krav til søknaden og søker
  De virksomheter som ønsker å søke om å få del i kvotene må tilfredsstille kravene nedenfor for å komme i betraktning ved fordelingen av kvotene. Det kreves skriftlig søknad til Statens landbruksforvaltning. Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  1. søkers navn, adresse og foretaksnummer,
  2. hvilket kvantum som ønskes
  3. hvilket land/område importen kommer fra (EU eller andre land)
  4. firmaattest: firmaet må være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Firmaattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder
  5. RF1244-skjema for betalt skatt: firmaet må ha oppfylt sin forpliktelse med hensyn til betaling av skatt og legge frem attest som viser dette. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
  6. RF1244-skjema for betalt merverdiavgift: firmaet må ha oppfylt sin forpliktelse med hensyn til betaling av avgifter og legge frem attest som viser dette. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.
  7. skjema som dokumentasjon på at søkeren i ”inneværende el. foregående” regnskapsår:
   • kjøpte høy fra norsk produsent eller selv importerte høy, som til sammen utgjør minst 200 tonn.
   • solgte 200 tonn høy til sluttbruker. Salg av høy produsert på egen gård teller ikke med i grunnlaget.

  Skjemaet skal attesteres ved underskrift og stempel av revisor eller regnskapsfører som går god for at relevante bilag er ført i regnskapet.

  Omsetningskravet på 200 tonn kan fravikes dersom søker betjener et salgsområde som vanskeliggjør oppfyllelse.

  I forbindelse med avlingssvikt kan det innenfor høykvoten tildeles 1.500 tonn høy til andre lokale importører enn de tradisjonelle importører. Import innenfor denne ekstraordinære kvoten teller ikke med i omsetningen ved en eventuell senere søknad om å få en andel av de ordinære importkvotene for høy. Ved avlingssvikt må det sendes inn søknad i henhold til punktene 1-6 over. I tillegg må det legges ved bekreftelse fra jordbrukssjefen i kommunen/fylkesmannens landbruksavdeling om at det har vært vesentlig avlingssvikt i det aktuelle området.

  • Skjemaer

   • SLF-754Godkjennelse som høyimportør

    Bokmål:
    Dokument ikon
 • Islandshestkvoten

  Søknad
  Tollkvoten åpnes for søknader fra 1. november året før kalenderåret kvoten er gyldig. Kvoten fordeles etter første mann til mølla prinsippet inntil kvoten er fordelt i sin helhet.

  Vareomfang
  Følgende årlige tollfrie kvote fordeles:

   Varenummer i tolltariffen Produkt Mengde (stk)
   01.01.1010, 01.01.9011 og 01.01.9019 Islandshest 200

   

   

  Det er kun islandshester fra Island som kan importeres innenfor kvoten. Kvoteandeler kan ikke videreselges.

  Import innenfor tollkvoten gir rett til tollfritak, men er for øvrig underlagt de samme bestemmelser som annen import av hest. Det gjøres spesielt oppmerksom på bestemmelser knyttet til dyrehelse og merverdiavgift. Henholdsvis Mattilsynet og Tollvesenet er behjelpelige med informasjon om regelverket på disse områdene.

  Krav til søknaden og søker
  De virksomheter som ønsker å søke om å få del i kvoten må tilfredsstille kravene nedenfor for å komme i betraktning ved tildelingen.

  Det kreves skriftlig søknad på fastsatt skjema til Statens landbruksforvaltning. Søknadsskjemaet finnes under Skjemaer  på nettstedet vårt. Søknaden skal inneholde/vedlegges:

  1. søkers navn, adresse og personnummer (11 siffer) evt. foretaksnummer, (alle personer som søker må være over 18 år!)
  2. antall hester som ønskes (maks 5 per importør)
  3. firmaattest: dersom søker er ett foretak (ikke privatperson). Firmaattesten fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skal ikke være eldre enn 6 måneder.
  4. ved søknad om ny kvotetildeling må tidligere tildelte kvote for inneværende kvoteår være oppbrukt. Dette må dokumenteres.

  Etter søknadsbehandling
  Søkere som får andel i kvoten får tilsendt en importtillatelse for tollkvoter (ITT). ITTen gis gyldighet fra 1.1 til 31.12. ITTen må være tildelt før import kan finne sted og den må forevises Tollvesenet ved import.

  Rapportering
  Dersom ITTen ikke er brukt og ikke kommer til anvendelse skal det meldes skriftlig i fra til SLF så snart som mulig for omfordeling til andre som ønsker kvoteandel. Importører som ikke gir tilbakemelding om at kvoten ikke skal nyttes, kan miste retten til å delta ved neste års kvotefordeling.

  • Skjemaer

   • SLF-705Søknadsskjema for islandshest

    Bokmål:
    Dokument ikonPDF ikon
 • Kjøtt slaktet eller tilberedt med basis i religiøse tradisjo...

  Kvoten fordeles fortløpende etter søknadstidspunkt, og gjelder for kalenderåret. Produktene må benyttes til følgende formål:

  • messer/”martna” og lignende arrangementer av ikke kommersiell karakter
  • kjøtt som er slaktet/tilberedt på en spesiell måte med basis i religiøse tradisjoner, og som ikke kan skaffes innenlands

  Varenummer i tolltariffen

  Produkt

  Tollsats (kr/kg)

  Kvantum (kg)

  Kap. 2 og 16

  Kjøttvarer

  2,40 (1)

  35 000

   (1) Innenfor den bilaterale landbruksprotokollen med Tunisia har Norge innvilget tollfrihet for varenummer 16.01.1000, 16.02.1000, 16.02.2009, 16.02.3101, 16.02.3109, 16.02.3900, 16.02.5001, 16.02.5009 og 16.02.9000 innenfor den globale kvoten på 35 tonn.

 • Viltforedlingskvoter (distriktspolitiske virkemidler)

  Oversikt over kvoter som kan tildeles virksomheter som har foredling av viltkjøtt som hovedformål

   Varenummer i tolltariffen Produkt Mengde (tonn)
   02 08 9043 Kjøtt av elg, hele eller halve skrotter 80
   02 08 9046 Kjøtt av hjort, hele eller halve skrotter 10
   02 08 9030 Kjøtt av skogsfugl og ryper 10
   Ex. 02 08 1000/9099 Kjøtt av annet vilt (1) 10

   

   

   

  Krav til søkere
  De virksomheter som ønsker å søke om å få del i kvotene må tilfredsstille kravene nedenfor for å komme i betraktning ved tildelingen av kvotene. Virksomhetene må:

  1. ha foredlingsanlegg innefor de i forskrift fastsatte geografiske virkeområdene for distriktspolitiske virkemidler (2),
  2. være autorisert i henhold til gjeldende forskrifter om hygiene og kontroll m.v. ved produksjon og frambud av kjøttprodukter (3),
  3. ha en gjennomsnittlig årlig omsetning på høyst 40 millioner kroner i de tre forutgående år før søknadsåret,
  4. være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund og legge frem firmaattest som ikke er eldre enn 6 måneder,
  5. ha oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter, herunder betaling av merverdiavgift og legge frem attest som viser dette. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder.

  Krav til søknaden
  Det kreves skriftlig søknad. Søknaden skal angi/inneholde:

  1. søkers navn, adresse og foretaksnummer,
  2. søkers planer for bearbeiding og foredling av importert viltkjøtt,
  3. varebetegnelse og tolltariffens varenummer for de typene viltkjøtt som ønskes importert,
  4. hvilket kvantum som ønskes importert av hver vare hvert år,
  5. hvorvidt søker ønsker kvoteandel i alle de tre påfølgende årene, og
  6. dokumentasjon på gyldig autorisasjon iht. gjeldende forskrifter om hygiene og kontroll m.v. ved produksjon og frambud av kjøttprodukter.