Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Administrative tollnedsettelser

Importvernet er et sentralt virkemiddel for å sikre fortsatt landbruksproduksjon, et variert kulturlandskap og levende bygder, samt videreforedling og produksjon av næringsmidlier i Norge.

 • Korrekt varenummer?

  Det er importørens plikt å gjøre seg kjent med rett klassifisering før import kan finne sted. Dersom importøren er i tvil skal tollmyndighetene i det distriktet der importøren er lokalisert forespørres.

  Tollnivået for det aktuelle varenummeret fremgår av Tollvesenets nettsted www.toll.no Dersom det er inngått handelsavtaler vil evt. preferanser også fremgå på tollvesenets nettsted. Her får man også oversikt over andre avgifter som kan bli oppkrevd ved innførsel til Norge.

 • Individuelle tollnedsettelser

  De individuelle tollnedsettelsene gjennomføres i samsvar med prinsippene i "Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer". Det største antall individuelle tollnedsettelser refererer seg til produkter med helt annen sammensetning og bruk enn det vi produserer i Norge.

  Individuelle tollnedsettelser innvilges etter søknad og gis normalt for en definert vare, med gyldighet for en fastsatt periode, og normalt for en ubegrenset mengde.

  Tollnivået er avhengig av hvilket produkt det søkes tollnedsettelse for.

   

 • Generelle tollnedsettelser

  Det er i første rekke landbruksvarer med avtalefestet målpris etter jordbruksavtalen hvor de generelle tollnedsettelsene er aktuelle. 

  For jordbruksvarer med avtalefestet målpris, er det i første rekke når oppgjørsprisen til produsent blir liggende over jordbruksavtalens prisgrenser at generelle tollnedsettelser utløses.

  De generelle tollnedsettelsene omfatter et enkelt varenummer i tolltariffen i en bestemt periode. Disse tollnedsettelsene gjelder for alle importører og har ingen kvantumsmessige begrensninger i den perioden de gjelder.

  Vedtak om generelle tollnedsettelser kunngjøres på vårt nettsted. Gjeldende meldinger om generelle tollsatser finner du under Tollsatser. Tollsatsene oppdateres også på tollvesenets nettsted.

 • Tollpreferanse for utviklingsland

  GSP-ordningen (Generalized System of Preference) innebærer tollpreferanser for import av varer fra utviklingsland. Ordningen er et ensidig tiltak fra industrilandene for å bedre u-landenes markedsadgang. Preferansene varierer for ulike produkter fra 10 til 100 prosent reduksjon av tollsatsen ved import til Norge.

  Norske myndigheter har innvilget tollfritak for import av alle varer fra de 50 minst utviklede landene i verden, samt alle lavinntektsland i henhold til DAC-listen til OECD (med unntak av land med en befolkning over 75 millioner).

  Sikkerhetsmekanismen er en mekanisme for iverksettelse av midlertidig opphør av toll- og kvotefri import når markedsbalansen vurderes å være i fare. Forskrift om sikkerhetsmekanisme ved import av landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser regulerer sikkerhetsmekanisme og overvåkningssystem. 

  For at toll- og kvotefrihet for korn, mel og kraftfôr skal innrømmes må importøren kunne forelegge innførselstillatelse i henhold til ovenfor nevnte forskrift. GSP- innførselstillatelse for disse produktene kan utstedes etter søknad til enhver som har til hensikt å innføre varer omfattet av forskriften. Søknadsfristene blir kunngjort under "Frister".

 • Toll- og kvotefrihet for korn, mel og kraftfôr fra minst utv...

  For at toll- og kvotefrihet for korn, mel og kraftfôr skal innrømmes må importøren kunne forelegge innførselstillatelse.

  GSP- innførselstillatelse for disse produktene kan utstedes etter søknad til enhver som har til hensikt å innføre varer omfattet av forskriften.

  Søknadsfristene blir kunngjort under "Frister".