Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Det har vært rapportert på tema landbruk gjennom KOSTRA siden rapporteringsåret 2005.

 • Hva rapporteres det på?

  Det rapporteres på omdisponert dyrka og dyrkbart areal etter plan- og bygningsloven og etter jordlova. I tillegg rapporteres det på øvrig saksbehandling etter jord-, konsesjons- og odelsloven. Eksempler på sakstyper i KOSTRA er delingssaker, nydyrkingssaker, vanlige konsesjonssaker, konsesjonssaker der søker ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt og konsesjonssaker i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense).

  KOSTRA-rapporteringen består av aggregerte tall (samletall) for hver kommune, som sier noe om utfallet av kommunens behandling av de ulike sakstypene. Det foreligger ingen opplysninger om enkeltsaker, så analyse på enkeltsaksnivå er ikke mulig. KOSTRA-tall kan imidlertid gi informasjon om utviklingen generelt knyttet til arealbruk, bruk av bestemmelser om konsesjon og boplikt, og om eiendomsoverdragelse.

 • Historikk

  Før 2005 ble resultatinformasjon på jordlov-, konsesjonslov- og odelslovsområdet innhentet via saksbehandlingssystemet "Ajour". Kommunene var pålagt å bruke "Ajour" til og med 2003. I perioden 2002-2004 ble omdisponering etter plan- og bygningloven rapportert i KOSTRA på skjema for "Kulturminner, natur og nærmiljø".

  2004 var et "unntaksår" når det gjaldt rapporteringen om praktisering av jord- og konsesjonslovgivningen fordi "Ajour" var tatt ut av bruk uten at et nytt system for rapportering var på plass. I tidsseriene til KOSTRA mangler derfor tall fra 2004, med unntak av tall for omdisponert areal og nydyrket areal.

 • Publisering av resultater

  SLF utarbeider hvert år en rapport om KOSTRA-rapporteringen. Denne rapporten gjengir ikke hele tallmaterialet i rapporteringen. Det finnes på KOSTRA-sidene hos Statistisk sentralbyrå (SSB).