Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mindre omdisponering av dyrka mark i 2010

Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det omdisponert 7 270 dekar dyrka mark til andre formål enn landbruk i 2010, dette er 12,5 prosent mindre enn i 2009. Omdisponeringen av dyrka mark har de siste fire årene ligget på et stabilt lavere nivå enn i perioden 1994-2003. Man har likevel ikke lykkes med å komme ned på det nivået som det politiske halveringsmålet innebar; en maksimal årlig omdisponering av dyrka mark på 5 700 dekar innen 2010.

Dyrket areal.

Nasjonalt jordvernmål
Det nasjonale målet for jordvernpolitikken har siden 2004 vært at årlig omdisponering av dyrka mark skal halveres til 5 700 dekar innen 2010, sammenlignet med perioden 1994-2003 da gjennomsnittlig årlig omdisponering av dyrka mark var 11 400 dekar.

Positiv utvikling de siste årene
De rapporterte tallene for omdisponering av dyrka mark er klart lavere de siste fire årene (2007 t.o.m. 2010), sett i forhold til 10-årsperioden 1994-2003. Tallene for 2005 og 2006 tillegges liten vekt, da de mest sannsynlig er lavere enn reelle tall, grunnet underrapportering i forbindelse med at rapporteringsrutinene ble lagt om i 2005. For årene f.o.m. 2007 vurderes derimot tallene for omdisponert areal å gi et mer korrekt bilde av situasjonen. Foreløpige tall for omdisponert dyrka mark etter plan- og bygningsloven og jordlova i 2010 er 7 270 daa, noe som er 1 038 daa mindre, dvs. 12,5 % lavere enn i 2009. Tallene dokumenterer altså at det har vært en klar nedgang i årlig omdisponert areal dyrka mark for de siste fire årene, sammenlignet med 10-årsperioden 1994-2003.

De store jordbruksfylkene omdisponerer mest
Også i 2010 er det i Rogaland og Sør-Trøndelag det er omdisponert mest dyrka mark, henholdsvis 1 369 daa og 789 daa. Kommunene i disse fylkene står for 30 % av all omdisponert dyrka mark i landet i 2010, mens de sto for 40 % i 2009. Det alt vesentlige av denne omdisponeringen er vedtatt i reguleringsplaner. De hyppigst benyttede arealformålene i disse sakene er nærings-, bolig- og samferdselsformål.

Det ble totalt omdisponert 12 747 dekar dyrka og dyrkbar mark til andre formål enn landbruk i 2010, fordelt på 7 270 dekar dyrka mark og 5 477 dekar dyrkbar mark.

Omdisponering 1994-2010 Foto: SLF

De to markerte linjene viser gjennomsnittsnivået for årlig omdisponert areal dyrka mark for 10-årsperioden før 2004, og det nivå som målet om å halvere årlig omdisponering av dyrka mark representerer fra 2004. Areal til skogplanting og arealer regulert til landbruk er trukket fra.*I tall for 2005 er det trukket fra regulert friområde.  **Tall for 2010 er foreløpige.

Kraftig økning i godkjent nydyrka areal
Godkjent areal for nydyrking har økt jevnt i flere år, og gjør et ekstraordinært hopp opp til 19 143 daa i 2010, noe som er en økning på 26 % i forhold til 2009. Det er rimelig å anta at høringen av forslaget om endringer i forskriften om nydyrking, som bl.a. foreslo forbud mot nydyrking av myr, kan ha bidratt til en ekstra høy søknadsaktivitet i 2010. Antall søknader har økt med 15,5 % fra 2009, til 657 søknader i 2010. Kun 12 søknader ble avslått. Gjennomsnittsarealet som tillates oppdyrket i den enkelte sak har økt fra 27,2 daa i 2009 til 29,7 daa ved foreløpige tall i 2010.

Hele 58 % av arealet som er godkjent for nydyrking i 2010 ligger i de 4 fylkene, Rogaland (3011 daa), Møre og Romsdal (2 093 daa), Nord-Trøndelag (3207 daa) og Nordland (2816 daa).

Omsøkt og godkjent nydyrka areal pr år i perioden 2000 – 2010, i dekar
Nydyrka areal 2000-2010 Foto: SLF
Det foreligger ikke tall for omsøkt areal for årene før 2005. *Tall for 2010 er foreløpige.

Endelig tall foreligger i juni 2011
Kommunene rapporterer årlig tall fra sin forvaltning av landbruksarealer og saksbehandling etter bl.a. jord- og konsesjonslovene til Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom KOSTRA (kommune-stat-rapportering). Tallene per 15. mars er foreløpige. Kommunene retter og supplerer tallene fram til endelige tall foreligger 15. juni.

Se statistikken hos SLF her

Her kan du lese mer om KOSTRA og landbruk