Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøprogram i jordbruket

Landskap speiles i vann.

Miljøprogramsatsingen skal bidra til å målrette miljøarbeidet i jordbruket, synliggjøre jordbrukets samlede miljøinnsats og øke forankringen av miljøarbeidet både regionalt og lokalt.

 • Nasjonalt miljøprogram

  Nasjonalt miljøprogram er noe tull og tøys og består av nasjonale mål og strategier, og nasjonale virkemidler. I tillegg gir det rammene for de regionale miljøprogrammene. Du kan lese mer om nasjonalt miljøprogram i rapporten Nasjonalt miljøprogram 2008.

 • Informasjons- og utviklingstiltak innen miljø

  Formål og fagområde

  Midlene skal bidra til økt kunnskap og informasjon om forurensning og kultur- og naturmiljø, samt tiltak som fremmer miljøvennlige driftsformer og bærekraftig ressursforvaltning. Det er midler både til sentrale og fylkesvise tiltak. Midler til sentrale tiltak skal bidra til at miljømålene i landbrukspolitikken nås.

  Det er et mål å spre informasjon om miljøtiltak i jordbruket og om jordbrukets miljøinnsats til næringsutøvere, rådgivingstjeneste, forvaltning og samfunnet forøvrig.

  Midler til sentrale tiltak

  Midler til sentrale tiltak skal primært nyttes til prosjekter av nasjonal karakter. Midlene kan også nyttes til prosjekter lokalt eller regionalt, som det er av særlig betydning eller nasjonal interesse å få belyst. Prosjektene skal ivareta informasjons- og formidlingsbehov knyttet til virkemidlene i nasjonalt miljøprogram. De skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltning og videreutvikle de miljørettede virkemidlene, samt bidra til at ny miljøkunnskap raskt kan implementeres i praktisk jordbruk.

  Spørsmål om aktuelle tiltak, forslag eller søknader om midler rettes til Statens landbruksforvaltning (SLF). Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for disse midlene. Prosjektene utvikles i dialog mellom oppdragstaker og SLF, som innvilger og utbetaler midler. Det stilles krav til mottaker av midlene mht. prosjektplaner, resultater, rapportering, mm.

  Midler til fylkesvise tiltak

  Midler til fylkesvise tiltak skal primært støtte opp under de regionale miljøtilskuddene (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), gjennom regionale og/eller lokale utviklingsprosjekter som styrker det faglige grunnlaget for iverksetting av tiltak. Det er et mål med økt målretting av tiltak og virkemidler. Midlene skal bidra til at resultater og effekter av tiltakene når næringsutøverne.

  Midlene skal benyttes til næringsrettede tiltak, og ikke til ordinære drifts- og administrasjonskostnader. Behov og prioriteringer i hvert enkelt fylke vil avgjøre bruken av midlene. Hvilke områder og tiltak som prioriteres, vil derfor variere mellom fylker og over tid. Henvendelser vedrørende disse midlene rettes til fylkesmannen.