Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Regionalt miljøprogram (RMP)

Kyr og sjø.

Det er utarbeidet fylkesvise tilskuddsordninger for miljøtiltak i landbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Totalt 428,5 millioner kroner ble satt av over jordbruksavtalen til søknadsomgangen 2011.

Ordningen omfatter særskilte miljøformål i landbruket:
- avrenning til vassdrag
- kulturlandskap og kulturminner
- friluftsliv
- biologisk mangfold

 • Bakgrunn

  Regionale miljøprogram (RMP) ble innført med virkning fra 2005. De regionale miljøprogrammene med tilliggende tilskuddsordninger, skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Det er egne program i hvert fylke som dekker en lang rekke miljøområder. Kulturlandskap, kulturminner, biologisk mangfold, redusert plantevernmiddelbruk, reduksjon av næringsstoffavrenning og erosjon er hovedområdene i programmene. Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene, på samme måte som for produksjonstilskudd. Hovedvekten av midlene i ordningene utbetales per areal eller per beitedyr.

  Jordbruket har behov for økte tiltak for å oppfylle målene for vannmiljø, spesielt knyttet til de utvalgte vassdragene. Gjennom en styrking av tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. Det er videre behov for styrket miljøinnsats på områdene kulturlandskap, kulturmiljøer og naturmangfold i alle fylker. Innsatsen her sees i sammenheng med Miljøverndepartementets midler til utvalgte naturtyper.

 • Fylkesvise forskrifter for RMP

  Det er et regionalt miljøprogram (RMP) i hvert fylke. Ordnignene er utarbeidet gjennom en åpen prosess hvor frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen involveres. De fylkesvise miljøutfordringene i jordbruket er identifisert og prioritert regionalt. Programmene gir føringer for bruken av de kommunale miljøvirkemidlene i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket).

  Mer informasjon om miljøprogrammet med miljøutfordringer og tilskuddsordninger i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens miljøprogramsider.

  Her finner du lenke til regionalt miljøprogram i hvert fylke

  Foran jordbruksoppgjøret i 2008 ble det gjennomført en større evaluering av de regionale miljøprogrammene. Evalueringen viste at de regionale miljøprogrammene har bidratt til gjennomføring av miljøtiltak som neppe ellers ville blitt realisert. Samtidig ble det pekt på behov for forbedringer for å få økt miljøeffekt. De fylkesvise programmene ble revidert høsten 2008 og gjelder nå for perioden 2009-2012.

 • Søknad om RMP tilskudd

  Tiltakene som støttes gjennom RMP er delt inn i hovedkategoriene kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensning. Kulturlandskapstiltak kan være å ivareta gamle kulturminner eller å opprettholde verdifulle slåtte- og beitemarker. Tiltak mot forurensning kan være å hindre erosjon og avrenning ved mer skånsom jordarbeiding. Fylkene bestemmer selv hvilke tiltak som skal inngå i det regionale miljøprogrammet og gjør en prioritering av tilskuddssatser.

  Mer informasjon om miljøprogrammet med miljøutfordringer, tilskuddsordninger og søknadsfrister i det enkelte fylke finner du på fylkesmannens miljøprogramsider

  Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd for regionalt miljøprogram, ta kontakt med kommunen eller Fylkemannens landbruksavdeling.