Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Klima- og miljøprogrammet gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimagassutslipp, klimatilpasning, vannmiljø, kulturlandskap og naturmangfold.

 • Klima- og miljøprogrammet

  Klima- og miljøprogrammet ble etablert ved vedtak i jordbruksforhandlingane 2012 ved å slå sammen Klimaprogrammet og informasjons- og utviklingstiltak innen miljø. Omtalene av de to tidligere programmene finner du på egne paneler nedenfor. Under menypunktet "Prosjekter 2008-2012" ligger omtale av de prosjektene som fikk prosjekttilskudd fra Klimaprogrammet.

  Mandatet for Klima- og miljøprogrammet, slik det ble gitt fra jordbruksforhandlingene, lyder slik: "Temaene klimagassutslipp, klimatilpasning, vannmiljø, samt kulturlandskap, naturmangfold og relaterte utfordringer, skal inngå i programmet. Midlene skal gå til utredningsprosjekter og til informasjonstiltak på miljøområdet. Forvaltningen av programmet legges til SLF og fylkesmannen og avtalepartene avtaler fordelingen i eget møte"

  Det ble satt av 18 mill. kr til programmet for 2013, fordelt med henholdsvis 12 og 6 mill. kr til sentrale og regionale midler.

  I SLFs retningslinjer for programmet heter det bl.a.: Klima- og miljøprogrammet skal gjennom utredninger og informasjonstiltak bidra til å oppnå landbrukspolitikkens målsettinger på klima- og miljøområdet. Økt kunnskap om utfordringer og tiltak, effektive virkemidler for næringsutøverne, god kunnskapsoverføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving overfor næringsutøverne er sentrale elementer. Det er også av stor betydning å synliggjøre jordbrukets miljøinnsats og produksjon av miljøgoder. Ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne implementeres i praktisk jordbruk.

  Tilskudd til sentrale tiltak skal nyttes til prosjekter av nasjonal karakter. De kan også nyttes til prosjekter lokalt eller regionalt, der spørsmål som har nasjonal overføringsverdi blir belyst.

  Tilskudd skal ivareta informasjons- og formidlingsbehov knyttet til virkemidlene i nasjonalt miljøprogram. .

   

 • Klimaprogrammet 2008-2012

  Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket har gått over en periode på fem år (2008-2012), med tre programperioder. 2012 var siste år med tildeling av prosjektmidler i programmet.

  Klimaprogrammets mål var å øke kompetansen om utslipp av klimagasser fra jordbruket og jordbrukspolitikkens innvirkning på utslippene.

  Klimaprogrammet var organisert med en styringsgruppe bestående av Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukalag, Enova, Innovasjon Norge, Avfall Norge og Klima- og forurensingsdirektoratet. Landbruks- og matdepartementet ledet gruppen, med SLF som sekretariat.

 • Informasjons- og utviklingstiltak innen miljø 2004-2012

  Midlane har hatt som formål å bidra til auka kunnskap og informasjon om forureining og kultur- og naturmiljø, samt tiltak som fremjar miljøvennlege driftsformer og berekraftig ressursforvalting. Det var midlar både til sentrale og fylkesvise tiltak. Midlar til sentrale tiltak blei primært nytta til prosjekt av nasjonal karakter.. Prosjekta blei retta mot å ivareta informasjons- og formidlingsbehov knytt til verkemidla i nasjonalt miljøprogram, til å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvalting og til å vidareutvikle dei miljøretta verkemidla. Prosjekta skulle og  bidra til at ny miljøkunnskap raskt kunne bli implementert i praktisk jordbruk.

  Midlar til fylkesvise tiltak skulle primært støtte opp under dei regionale miljøtilskota (RMP) og spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), gjennom regionale og/eller lokale utviklingsprosjekt som styrkar det faglege grunnlaget for iverksetjing av tiltak. Det var eit mål med auka målretting av tiltak og verkemiddel. Midlane skulle og bidra til at resultat og verknader av tiltaka nådde næringsutøvarane.

 • Fagsamlinger og konferanser

  Biogass i Norge - hva skjer (29. mars 2011)