Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Prosjekter under Klimaprogrammet

På disse sidene finner du omtale av prosjekter som har fått støtte gjennom Klima- og miljøprogrammet.

.

Klimagassutslipp og karbonbinding

Biogassanlegg Åsna fengsel

Det er i hovedsak lystgass (N2O) og metan (CH4) som er jordbrukets utfordringer. Dette er svært potente klimagasser, og det er et mål at utslippene skal reduseres (Meld. St. 39 2008-2009). Utslippene fra jordbruket er beregnet til 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer omtrent 9 % av Norges samlede utslipp. Det trengs imidlertid mer forskning for å få et bedre tallgrunnlag.

Les mer og se prosjektene

Forurensning til jord og vann

Randsone for å hindre avrenning fra dyrket mark

Avrenning av jord og næringsstoffer har betydelig innvirkning på vann og vassdrag. Innen 2021 skal den økologiske tilstanden vann og vassdrag i jordbruksdominerte områder være god.

Les mer og se prosjektene

Klimatilpasning

Oversvømmelse.

Vi kan vente oss et varmere, våtere og villere klima i framtida. Jordbruket står overfor utfordringer knyttet til ekstremvær, tørke og økt forekomst av plante- og dyresykdommer. Samtidig kan en lengre vekstsesong øke matproduksjonen.

Les mer og se prosjektene

Naturmangfold og kulturminner

Soleie på seter.

Bosetting og jordbruksdrift gjennom generasjoner har satt fysiske spor i landskapet, som gravminner, veifar og steinmurer. Jordbruksarealer er også viktige områder for flere verdifulle arter i norsk natur. Naturmangfold innebærer også den genetiske variasjonen innen en art. Et stort genetisk mangfold hos planter og dyr i jordbruket er nøkkelen til matproduksjon.

Les mer og se prosjektene