Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Forurensning til jord og vann

Randsone for å hindre avrenning fra dyrket mark

Avrenning av jord og næringsstoffer har betydelig innvirkning på vann og vassdrag. Innen 2021 skal den økologiske tilstanden vann og vassdrag i jordbruksdominerte områder være god.

Jordbruket er et åpent system og vil alltid ha risiko for tap av jord og næringsstoffer til omgivelsene. Gjødsel som tilføres på åker og eng inneholder fosfor og nitrogen. Når fosfor vaskes ut av jorda og føres til vassdrag vil det fungere som næring for alger. Det kan gi algeoppblomstring. Økt primærproduksjon gir videre svinn av oksygen ved bunnen der biomassen brytes ned. Dette påvirker igjen surhetsgraden i vannet. Totalt sett er eutrofiering svært skadelig for vannmiljøet. Tilførsel av nitrogen vil kunne ha liknende effekt i kyststrøk, der nitrogen vanligvis er begrensende ressurs for primærproduksjonen.

Erosjon kan gi dårligere forhold for planter og dyr i vannet, fordi jordpartiklene slammer ned bunnen. Tiltak som reduserer avrenning og erosjon inkluderer redusert jordarbeiding, bedre drenering og hydroteknikk. 

Prosjekter