Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Klimagassutslipp og karbonbinding

Biogassanlegg Åsna fengsel

Det er i hovedsak lystgass (N2O) og metan (CH4) som er jordbrukets utfordringer. Dette er svært potente klimagasser, og det er et mål at utslippene skal reduseres (Meld. St. 39 2008-2009). Utslippene fra jordbruket er beregnet til 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer omtrent 9 % av Norges samlede utslipp. Det trengs imidlertid mer forskning for å få et bedre tallgrunnlag.

Landbruket står for 70 % av de totale lystgassutslippene og 50 % av metanutslippene i Norge.  Over halvparten av lystgassutslippene i jordbruket stammer fra bruk og håndtering av handelsgjødsel. Å spre rett mengde gjødsel på riktig måte, redusere jordarbeidingen samt å gi plantene gode vekstforhold, er tiltak som kan redusere lystgassutslipp. Bruk og lagring av husdyrgjødsel bidrar også sterkt. Metan dannes i fordøyelsessystemet til drøvtyggere og i gjødsellagre. Endret fôrregime kan redusere metanutslippene fra husdyr.

Metangass fra husdyrgjødsel kan imidlertid også brukes som utgangspunkt for biogassproduksjon. Biogass har dobbelt positiv klimaeffekt, siden det både reduserer utslipp fra husdyrgjødsel og samtidig gir klimavennlig energi. Biogass er et viktig satsningsområde jmf Meld. St. 21, Norsk Klimapolitikk.

Utslippet av CO2 i landbruket stammer hovedsakelig fra bruk av fossil energi til kjøretøy og oppvarming av bygninger. Landbruket har imidlertid et stort potensiale for å bidra til karbonbinding i jord, for eksempel ved å tilføre biokull eller ved å endre jordarbeidingen. 

Prosjektene som er presentert under vil bidra til bedre klimaregnskap for jordbruket, finne tiltak som kan reduserte sektorens klimagassutslipp, videreformidle kunnskap om de gode tiltakene eller vise jordbrukets klimainnsats.

Prosjekter