Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Biogass

Kuer bakfra

Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel reduserer utslippene av metan fra jordbruket. I tillegg er biogass en fornybar energikilde som kan brukes som drivstoff eller til å produsere elektrisitet og varme.

Regjeringen har som mål at innen 2020 skal 30 prosent av husdyrgjødsla brukes til biogass. I Norge har biogassanlegg til nå hovedsakelig vært basert på slam fra renseanlegg og organisk avfall, men de siste årene har det blitt bygget noen anlegg basert på husdyrgjødsel. Potensialet for produksjon av biogass fra husdyrgjødsel i Norge er anslått til å være ca. 2,5 TWh per år.

Hvorfor biogassanlegg?
Det produseres om lag 12 millioner tonn husdyrgjødsel årlig i Norge. Ved nedbryting av gjødsla dannes ammoniakk, CO2, lystgass og metan. Gjennom lagring av gjødsla i et lukket biogassanlegg, hindres utslipp av disse stoffene samtidig som man kan omdanne det organiske materialet i gjødselen til biogass. Den produserte energien er fornybar som kan erstatte fossile energikilder og benyttes som drivstoff eller til produksjon av elektrisitet og varme. Biogass produsert fra gjødsel gir derfor en dobbel gevinst og kan bli et effektivt tiltak for å begrense klimagassutslippene fra jordbruket. 

Omdanning til biogass og biorest
I et lukket biogassanlegg blir gjødsla behandlet uten tilførsel av oksygen. Det organiske materialet blir omdannet til biogass som består av metan, noe CO2 og andre gasser. Det resterende stoffet som ikke blir omdannet kalles biorest. Bioresten er godt egnet som gjødsel, ettersom næringsstoffene i biorest er lettløselige og derfor lett tilgjengelig for plantene.

Utfordringer med etablering
Det er få biogassanlegg basert på husdyrgjødsel i Norge i dag. Kombinasjonen av høye investeringskostnader og lave energipriser gjør det utfordrende å få lønnsomhet i anleggene. Iblanding av våtorganisk avfall (matavfall, avfall fra næringsmiddelindustri med mer) med gjødsla kan bidra til å øke lønnsomheten. Klimaprogrammet støtter blant annet prosjekter som arbeider med å redusere kostnadene ved etablering av anlegg, og prosjekter som ser på mulighetene for sambehandling av våtorganisk avfall og gjødsel.

Prosjekter