Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Karbonbinding

Karbonbinding

Dersom oppbyggingen av organisk materiale i jord er større enn nedbrytningen, økes karbonlageret i jord. Økt lagring eller redusert tap av karbon kan oppnås ved for eksempel redusert jordarbeiding eller tilførsel av biokull (forkullet organisk materiale).

Bioforsk har beregnet karboninnholdet i den øverste meteren av dyrket jord til å være omtrent 200 millioner tonn. Omregnet til CO2-ekvivalenter er dette mer enn 14 ganger så mye som de totale norske utslippene av klimagasser i 2009. Det høyeste karboninnholdet finnes i dyrket myr, det laveste i bakkeplanert mineraljord. Karbonmengden i biomassen på jordbruksareal er anslått til å være 4,2 millioner tonn.

Gjennom fotosyntesen bindes det årlig omtrent 2,8 millioner tonn karbon. Av dette anslår Bioforsk at om lag 1,8 millioner tonn tilføres jorda i form av planterester, røtter, husdyrgjødsel med mer. Åkerdyrking med jordarbeiding (pløying) om høsten bidrar til at det tapes karbon fra jorda. Grasdyrking har på grunn av lang omløpstid, stor mengde røtter og liten mineralisering av organisk materiale det største potensialet til å øke lagrene av karbon i jorda.

Myrdyrking fører til at det organiske materialet som er lagret i myra eksponeres for oksygen og nedbrytes i større tempo, noe som bidrar til store tap av CO2 til atmosfæren.

Tilførsel av biokull til jorda er et tiltak med et tilnærmet ubegrenset potensial som kan bidra til at mengden karbon i jord økes.

Prosjekter