Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utslipp

Gjødsling

Det er store usikkerheter ved beregning av klimagassutslipp fra landbruket. Det trengs derfor økt kunnskap for å kunne dokumentere hvor store de faktiske utslippene er. Utslippene av metan og lystgass fra jordbruket er betydelige, og det er viktig å finne fram til tiltak for å redusere dette.

Ifølge det offisielle klimagassregnskapet bidrar utslippene fra landbruket med ca 4,7 millioner CO2-ekvivalenter som tilsvarer ca 9 % av de totale utslippene i Norge. Regjeringen har satt som mål at landbruket skal redusere utslippene med 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.

Landbruket står for omtrent halvparten av metan- og lystgassutslippene i Norge. Utslippene kommer fra planteproduksjon og husdyrhold. Uslippene er resultater av biologiske prosesser som varierer over tid og sted. Det er derfor behov for bedre kunnskap om lystgasstap og metanutslipp fra husdyrproduksjon.

I St.mld. 39 Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen, står det at Norge skal ha et best mulig klimagassregnskap for å kunne gjennomføre treffsikre og effektive klimatiltak i landbruket. Prosjektene som du kan lese mer om under skal bidra til dette, både gjennom å øke kunnskapen om utslipp fra jordbruket og ved å gjøre beregninger av klimagassutslipp ved hjelp av modeller og klimagassregnskap. Videre er det et mål for flere av prosjektene å presentere forslag til virkemidler og tiltak.

Prosjekter