Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Prøveordningen med tilskudd til bønder som sprer husdyrgjødsel på en miljøvennlig måte fortsetter i både 2011 og 2012. Pilotordningen er forlenget i forhold til opprinnelig planlagt, i påvente av endelig vurdering av nytte og kostnader ved tiltakene. Beslutningsgrunnlaget blir da bedre, og en eventuell tilskuddsordning kan også sees i sammenheng med revisjon av det generelle gjødselregelverket, samt internasjonale prosesser på området. Formålet med større bevissthet rundt spredning av husdyrgjødsel er blant annet å redusere tap av næringsstoffer, slik at disse i størst mulig grad kommer plantene til gode.

Det som opprinnelig skulle være et 2-årig prosjekt (2008 og 2009) i utvalgte områder i Buskerud, Hedmark og Rogaland, er senere utvidet til også å omfatte områder i Sogn og Fjordane (fra 2009) og Nord-Trøndelag (fra 2010).

 • Bra både for plantene, miljøet og klimaet

  Formålet med pilotprosjektet er å bidra til at husdyrgjødsel blir spredd på en mer miljøvennlig måte for å redusere tap av ammoniakk til luft, redusere avrenning av næringsstoffer og reduksjon av luktproblemer knyttet til spredning av husdyrgjødsel. Husdyrgjødsla utgjør ca 25 prosent av alt nitrogenet som blir brukt i jordbruket. En bedre utnyttelse av husdyrgjødsla bidrar derfor også til å redusere behovet for kunstgjødsel.

  Spredning av husdyrgjødsel fører til tap av både ammoniakk (NH3) og lystgass (N2O) til luft. Ammoniakkutslippene fra jordbruket utgjør ca 90 prosent av de totale utslippene av ammoniakk, og det er derfor viktig å finne metoder som reduserer dette. Finansieringen av ordningen skjer med midler avsatt over jordbruksavtalen. For 2011 er det avsatt en ramme på inntil 14 mill. kroner.

 • Hvordan foregår miljøvennlig spredning

  Tradisjonelt har husdyrgjødsel blitt spredd med såkalte viftespredere med påfølgende nedmolding i jorda før eller etter vekstsesongen. Miljøvennlig spredning innebærer at gjødsla spres på tidspunkt da plantene som dyrkes i størst mulig grad kan nyttiggjøre seg gjødslas næringsinnhold. Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel kan foregå på tre ulike måter - nedfelling, nedlegging eller spredning med nedmolding innen to timer.

  Nedfelling innebærer at gjødsla skytes ned i bakken der den gjør nytte, nemlig til planterøttene. På denne måten kan nitrogentapet reduseres med opptil 80 prosent, i tillegg til at en unngår avrenning og luktproblemer. Nedlegging foregår ved at gjødsla, på en skånsom måte uten å skade gras og planter, legges ned på bakken med slanger. Disse to metodene er spesielt godt egnet i voksende kulturer. Der hvor det ennå ikke er sådd plantevekster kan metoden med spredning og nedmolding innen to timer benyttes. Hensikten med rask nedmolding er å unngå forurensning og tap av næringsstoffer.

  Les mer om ordningen i Forskrift om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og i SLFs Rundskriv 14/2011.

 • Revisjon av gjødselregelverket

  Landbruks- og matdepartemetnet (LMD) har satt igang et arbeid med å forberede en revisjon av gjødselforskriften (Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav). I tillegg følger det av årets jordbruksavtale (2011) og internasjonale prosesser at det er grunnlag for å vurdere tiltak for å redusere forurensningen og utslipp til vann og luft fra bl.a. husdyrgjødsel.

  I den forbindelse arrangerte SLF et seminar med formålet å få belyst det faglige grunnlaget for dette revisjonsarbeidet. LMD ønsker å få til en best mulig dialog og felles faglig forståelse før nye regelverk og ordninger iverksettes.

  Nedenfor er foredragene fra seminaret som ble arrangert i Oslo 19. september 2011:

Kontakt

Siste nyheter