Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

UKL i Agros

I fanene under finner du nærmere beskrivelse av miljøtema og tiltaksgrupper for Utvalgte kulturlandskap i Agros.

I saksbehandlingen skal saksbehandler tilordne det omsøkte tiltaket til en tiltakgruppe. Tiltaksgruppene er kategorisert etter miljøtema og tiltaksgruppe. Angi inntil tre tiltaksgrupper som passer best for det omsøkte tiltaket.

 • Landsskapsskjøtsel

  Mål

  • Ta vare på og utvikle jordbrukets kulturlandskap
  • Ta vare på variasjonen i jordbrukets verdifulle kulturlandskap

    

  Tiltaksgrupper i Utvalgte kulturlandskap

  1.1. Verdifulle jordbrukslandskap - innmark

  Med verdifulle jordbruksarealer menes jordbrukspåvirkede områder med kulturlandskapsverdier, skapt av langvarig, tradisjonell jordbruksdrift. Dette kan være verneområder, setervoller, Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Verdensarvområder, arealer uten veiforbindelser samt bygdenære områder. Tilskuddet kan gå til istandsetting av slikt areal.

   1.2 Verdifulle jordbrukslandskap - utmark

  Som over, men i utmark

  1.3 Slått av verdifulle jordbrukslandskap

  1.4 Gjerding

  1.5 Vegetasjonsrydding

  1.7 Andre tiltak landsskapsskjøtsel

  Tiltak som ikke passer inn i kategoriene over

 • Biologisk mangfold

  Mål:

  • Ta vare på og skjøtte biologisk verdifulle arealer i jordbruket
  • Bedre status for truede arter i jordbruket
  • Øke bruk og vern av jordbrukets genetiske ressurser

   

  Tiltaksgrupper i Utvalgte kulturlandskap

  2.1 Utvalgt naturtype - hule eiker

  Istandsetting av utvalgt naturtype etter nml

  2.2 Utvalgt naturtype - slåttemark

  Istandsetting av utvalgt naturtype etter nml

  2.3 Utvalgt naturtype - kystlynghei

  Istandsetting av utvalgt naturtype etter nml

  2.4 Trua naturtyper

  Istandsetting av trua naturtyper som er kulturbetinget. Trua naturtyper er definert etter Norsk rødliste for naturtyper 2018. Dette tiltaket vil kun gjelde trua naturtyper som er i jordbrukslandskapet, som er avhengig av slått/rydding eller beite for å bli ivaretatt. eks. naturbeitemark, hagemark

  2.5 Biologisk verdifulle arealer

  Formålet med tilskuddet er å stimulere til slått eller beite av arealer med særlig verdi for plante- og dyrelivet, opparbeidet gjennom tidligere tiders jordbruksdrift. Arealene skal ha dokumenterte biologiske verdier. Dette kan for eksempel være regionalt viktige naturtyper eller arealer med trua arter som er avhengig av slått eller beite for å bli ivaretatt.

   2.6 Fjerning fremmede skadelige arter

  Fjerning av fremmede skadelige arter i kulturlandskapet

   

  2.7 Utvalgt naturtype - slåttemyr

  Istandsetting av utvalgt naturtype etter nml

   

  2.8 Tiltak for pollinerende insekter 

   

  2.9 Andre tiltak biologisk mangfold

  Tiltak som ikke passer inn i kategoriene over

 • Kulturminner og kulturmiljøer

  Mål

  • Bedre tilstanden til kulturminner og kulturmiljøer i jordbruket

   

  Tiltaksgrupper i Utvalgte kulturlandskap

  3.1 Automatisk freda kulturminner

  Formålet med tilskuddet er å stimulere til istandsetting av automatisk fredete kulturminner, for å bevare disse og holde de synlige i jordbrukets kulturlandskap. Alle faste kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 første ledd. Tiltaket gjelder alle typer automatisk fredete kulturminner som omtales i kulturminneloven §4. Eksempler på automatisk fredete kulturminner er gravhauger, gravfelt, helleristninger, åkerreiner, gårdshauger, rydningsrøyser, boplasser, hustufter og veifar.

  3.2 Verneverdige bygninger

  En verneverdig bygning er et bygning som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig. De fleste verneverdige bygninger er ikke formelt vernet (fredet) etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven. Mange blir likevel tatt godt vare på fordi de oppfattes som verdifulle av eiere og brukere. En annen måte å markere at en bygning er verneverdig på, er listeføring. Det innebærer at kulturminnet er oppført på en liste over objekter som skal forvaltes på en nærmere definert måte, som for eksempel SEFRAK og Gul liste.

  3.3 Steingjerder/skigarder ol.

  Formålet med tilskuddet er å stimulere til istandsetting av slike kulturminner, for at de skal holdes vedlike og være synlige i kulturlandskapet.

  3.4  Freda bygninger

  Formålet med tilskuddet er å stimulere til istandsetting av freda bygninger, for at de skal holdes vedlike og være synlige i kulturlandskapet.

  3.5 Andre kulturminner- og miljøer

  Formålet med tilskuddet er å stimulere til istandsetting av andre kulturminner, for at de skal holdes vedlike og være synlige i kulturlandskapet.

 • Friluftsliv

  Mål

  • Bedre allmennhetens tilgang til jordbrukslandskapet

   

  Tiltaksgrupper i Utvalgte kulturlandskap

  4.1 Turstier - etablering og istandsetting

  Formålet med tilskudd tilturistier er å ivareta allmenhetens tilgang og å bidra til å opprettholde en «grønn infrastruktur» i jordbrukets kulturlandskap.Tilskuddet kan gå til å etablere og istandsette turstier i jordbruksområder. samt investering i adkomst, porter, gjerdeklyv og annen tilrettelegging. 

  4.2 Skilting

   

  4.3 Andre tiltak friluftsliv

   Tiltak som ikke passer inn i kategoriene over

 • Planlegging

  Mål

  • xxx

   

  Tiltaksgrupper i Utvalgte kulturlandskap

  5.1 Forvaltningsplaner

  xx

  5.2 Skjøtselsplaner

  xx

  5.3 Kartlegging/registrering/tilstandsrapport

  xx

  5.4 Prosessarbeid mv.

  xx

  5.5 Andre tiltak planlegging

  xx

 • Andre næringsretta tiltak

  Mål

  • xxx

   

  Tiltaksgrupper i Utvalgte kulturlandskap

  6.1 Næringsutvikling 

  xx

  6.2 Drift av seter

  xx

  6.3 Ryddeaksjoner, avfallsinnsamling m.v.

  xx

  6.4 Investering i driftsbygning 

  xx

  6.5 Maskiner og utstyr m.v. 

  xx

  6.6 Andre næringsretta tiltak

  xx


 • Formidling

  Mål

  • xxx

   

  Tiltaksgrupper i Utvalgte kulturlandskap

  6.1 Skilting/profilering

  xx

  6.2 Slåttedager/fagdager, arrangement, kurs

  xx

  6.3 Brosjyrer/bøker/nettsider

  xx

  6.4 Annet tiltak formidling

  xx