Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Ut mot havet.

Jordbrukslandskapet er skapt av mennesker i samspill med naturen. Bygninger, steingjerder, gravhauger og ferdselsveier er møysommelig bygget. Slåttenger, lyngheier, beitemarker og lauvingslier er blitt til gjennom spesiell bruk av arealer over lang tid, mange steder flere tusen år.

 • De 22 utvalgte kulturlandskapene

  Klikk på menypunktene til venstre for informasjon om, og bilder fra, de enkelte utvalgte kulturlandskapene.

  • Akershus, Øya - Nordre Eik
  • Aust-Agder, Rygnestad og Flateland
  • Buskerud, Steinssletta
  • Finnmark, Makkenes
  • Hedmark, Vangrøftdalen - Kjurrudalen
  • Hordaland, Gjuvslandslia
  • Møre og Romsdal, Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal
  • Nordland, Engan/Ørnes og Kjelvik
  • Nordland, Blomsøy-Hestøy-Skålvær
  • Nord-Trøndelag, Skei og Skeisnesset
  • Oppland, Nordherad
  • Oslo, Nordmarksplasser
  • Rogaland, Hodne-Vikevåg, Helland-Bø og Førsvoll
  • Sogn og Fjordane, Grinde - Engjasete
  • Sogn og Fjordane, Hoddevik - Liset
  • Sør-Trøndelag, Seterdalene i Budalen
  • Sør-Trøndelag, Tarva
  • Telemark, Jomfruland og Stråholmen
  • Troms, Skárfvággi/Skardalen
  • Vest-Agder, Vest-Lista
  • Vestfold, Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme
  • Østfold, Bøensætre med plasser
 • Gjennomførte arrangementer

  Steinssletta

  16. - 17. august 2011
  Rundt 120 personer var deltakere på nettverkssamling for Utvalgte kulturlandskap på Steinssletta i august 2011. Deltakerne besøkte Stein gård, Mo gård og Bjørke gård, alle med lang og interessant historie fra konger i vikingtiden til kjente eventyrsamlere.

  Temaer på årets samling var:

  • Skjøtsel av gammel kulturmark i Steinsvika
  • Fangdammer - våtmarker som fanger opp jordpartikler og næringsstoffer
  • Botaniske kvaliteter og utfordringer
  • Geologien på Steinssletta
  • Dokumentasjon og formidling av landskapsendringer

  I tillegg holdt Hilde Charlotte Solheim fra HSH Reise et foredrag om kulturlandskapet som grunnlag for verdiskaping, og forutsetninger for å lykkes med reiselivsutvikling. Det ble også holdt en paneldebatt med leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, direktør Hilde Charlotte Solheim, riksantikvar Jørn Holme, direktør i DN Janne Sollie og adm direktør i SLF Ola Chr. Rygh. Paneldebatten ble ledet av journalist og kåsør Andreas Hompland.

  Presentasjon av Hilde Charlotte Solheim, HSH Reiseliv 
  Kåseri av Andreas Hompland

   

  Grinde-Engjasete i Leikanger i Sogn og Fjordane

  17. – 18. august 2010 
  Nettverksamling for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Representanter for alle områdene møttes på Grinde-Engjasete. Her er foredragene:

 • Nyttige verktøy for forvaltningen

  Avtalemal og sjekklister til bruk for grunneiere og forvaltningen.

 • Publikasjoner

  Her finner du publiserte rapporter og brosjyrer.

  Ønsker du å få brosjyren "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" tilsendt i posten? Send en e-post til: postmottak@slf.dep.no

 • Bakgrunn

  Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er kulturlandskap. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Bonden er derfor den viktigste aktøren!

  I arbeidet med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp.

  13. juli 2006 ga Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens landbruksforvaltning (SLF), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Riksantikvaren (RA) et oppdrag basert på følgende miljømål fra LMDs St.prp. nr. 1 (2005-2006): "spesielt verdifulle kulturlandskap skal vere dokumenterte og fått ein særskilt forvaltning innan 2010." Samtidig ble det vist til det nasjonale resultatmålet i St. meld. 21 (2004-2005), Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand om at "kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes".

  SLF har ledet og koordinert arbeidet, som er gjennomført i nært samarbeid med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning.

  28. juni 2009 ble de første 20 utvalgte kulturlandskapene presentert ved en symbolsk åpning i Vangrøftdalen, i Os kommune, Hedmark. H.K.H. Kronprins Haakon sto for åpningen.

 • English

  Agricultural landscapes are shaped by people interacting with nature. Buildings, stone walls, grave-mounds, roads and paths have been built by the fruits of hard labour. Meadows, coastal heather-clad hills, pastures, hillside coppice for winter feed, and grazing fields have been formed by different land-use regimes over a long period of time. In some places this has been a long process over many thousands of years.

  On 13. July, 2006, the Ministry of Agriculture and Food and Ministry of the Environment gave an assignment to the Norwegian Agricultural Authority, Norwegian Directorate for Nature Management, and the Directorate for Cultural Heritage. The mandate was based on the Ministry of Agriculture and Food's, Parliamentary Paper no: 1 (2005-2006). It stated "Cultural landscapes of special historical and biological value are to be registered, and a plan for their management effected before the end of 2010".

  Read more about the 20 Selected Agricultural Landscapes in the brochure listed below.