Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Rapport fra utvalgt kulturlandskap i Aust-Agder

Rydding av landskapsområder på Flateland og Rygnestad og istandsetting av en gammel kvern er aktiviteter som er gjennomført i Aust-Agders utvalgte kulturlandskap i 2011.

Kvernhus i Aust-Agder

Skjøtting Aust-AgderOmrådet er ett av 22 kulturlandskap som er valgt ut fordi jordbruksdrift gjennom lang tid har skapt helt spesielle verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturhistorie. Det er ekstra utfordrende å skjøtte og ivareta disselandskapene. Takket være eiere og driveres innsats og engasjement i årtier, er flere av disse kulturlandskapene godt ivaretatt.  Slik er det også på Flateland og i Rygnestad.

Årets slåttedag ble arrangert 16. juli på Rygnestad. Dette er et samarbeid mellom Setesdalsmuseet og styringsgruppa for utvalgte kulturlandskap Rygnestad/Flateland.

Solblome dukker opp
I løpet av vinteren er det utført mye ryddearbeid på Flateland. Det har vært gode forhold med tele i jorda slik at en kan kjøre på den gamle enga og dra bort kvist. Det som inntil for to år siden framsto som ei lita glenne i skogen, er nå ei fin eng med mengder av solblome. Det kom også fram steinsettinger og hustufter som var nye for de som skjøtter dette kulturlandskapet.

landskap i Aust-AgderPå Rygnestad er det ryddet og området skal gjerdes inn til beite for storfe.

Den gamle kverna på gården Åsen er satt i stand. Den mangler nå bare vassrenne så skal den kunne brukes.

25. mai 2011 var  en gruppe grunneiere fra de utvalgte kulturlandskapene på Lista og Jomfruland på besøk. De fikk en vandring i landskapet, og hørte om planene for videre drift.

Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet har gått sammen om å gi støtte til de utvalgte kulturlandskapene. Statens landbruksforvaltning (SLF), Riksantikvaren (RA) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fått i oppdrag å forvalte ordningen. SLF leder og koordinerer arbeidet.

 

Kontaktperson

Prosjekter